Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur en organisatie / Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten werken op allerlei terreinen samen. Soms is dat omdat samenwerking goedkoper is of een betere kwaliteit mogelijk maakt dan ieder voor zich werken. In andere gevallen vraagt het onderwerp om een samenhangende aanpak over verschillende gemeenten. Voor zulke samenwerking tussen overheden bestaat aparte wetgeving.

De gemeente Zeist neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Een overzicht daarvan met onder andere informatie over het doel en de kosten vindt u in het hoofdstuk “Verbonden partijen” in de begroting van het lopende jaar.

Klik voor de meest recente versie van de Wet gemeenschappelijke regelingen op http://www.overheid.nl/. Selecteer in het zoekscherm “wetgeving en regelgeving”.

Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Naam

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Doel

De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen.

Deelnemende partijen

De Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. De deelnemers zijn onderverdeeld in 3 regio’s. Zeist is ingedeeld in regio 3.

Website

http://www.avu.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Naam

Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Doel

Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied. Het gaat om de terreinen verkeer, openbaar vervoer, wonen, bedrijventerreinen en milieu.

Deelnemende partijen

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist.

Website

http://www.regiourecht.nl/

Naar boven

Gemeenschappelijke Regeling Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

Naam

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

Doel

Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. Het GZO is een slapende regeling.

Deelnemende partijen

De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.

Website

Niet van toepassing

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht

Naam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht

Doel

De GGD behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, daartoe voert de dienst de zogenoemde basistaken en een aantal keuzetaken uit.

Deelnemende partijen

Alle Utrechtse gemeenten.
De gemeente Utrecht neemt alleen deel voor de wettelijk vastgelegde WPG-taken. De overige GGD-taken voert ze in eigen beheer uit.

Website

http://www.ggdru.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Zuid-Oost Utrecht

Naam

Milieudienst Zuid Oost Utrecht

De Milieudienst is in 2012 gefuseerd met de Milieudienst Noordwest Utrecht en omgevormd tot de Omgevingsdienst Regio Utrecht

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht

Naam

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Doel

De Omgevingsdienst behartigt de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin, voor zover de bevoegdheid daartoe de gemeente toekomt en aan de Omgevingsdienst gemandateerd is.

Deelnemende partijen

De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist

Website

www.odru.nl

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied

Naam

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Valleigebied en Kromme Rijngebied

Doel

Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld om openluchtrecreatie in de regio mogelijk te maken. Het recreatieschap zorgt voor aanleg, beheer en onderhoud van routestructuren en zorgt eveneens voor beheer en onderhoud van de grotere recreatieterreinen.

Deelnemende partijen

Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Website

http://www.recreatiemiddennederland.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug (RSD-KRH)

Naam

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug (RSD-KRH)

De RSD is per 1 januari 2013 uitgebreid met het werkterrein van de SWZ en omgevormd tot de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen.

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en omstreken

Naam

Sociale Werkvoorziening Zeist en omstreken

Het werkterrein van de SWZ is per 1 januari 2013 overgeheveld naar de nieuw te vormen Regionale Dienst voor Werk en Inkomen. De SWZ wordt per 1 januari 2013 opgeheven.

De uitvoering van de SWZ gebeurt door de Biga.

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) Kromme Rijn en Heuvelrug

Naam

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) Kromme Rijn en Heuvelrug

Doel

De RDWI is per 1 /1/3013 het fusieproduct van de RSD en SWZ.

De RDWI heeft als doel het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen. De RDWI richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening. Daarnaast is deze gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

De uitvoering van de sociale werkvoorziening gebeurt door de Biga.

Deelnemende partijen

De gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Websites

http://www.rsdkrh.nl/

http://www.biga.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Naam

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Doel

Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel, het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken:

 • inzamelen en bewerken van afvalstoffen
 • schoonhouden van openbare ruimten
 • overige transport- en reinigingstaken

Deelnemende partijen

De gemeenten Baarn, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist.

Website

http://www.rmn.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel

Op basis van een regionaal risicoprofiel in gezamenlijkheid zorg dragen voor het bevorderen van de fysieke veiligheid. Kerntaken daarbij vormen:

 • Inventariseren en analyseren risico’s branden, rampen en crises
 • Adviseren over voorkomen en beperken risico’s
 • Risico- en crisiscommunicatie
 • Organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Instellen en in standhouden brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (ghor)
 • Instandhouding regionale meldkamer
 • Gemeenschappelijk materieel
 • Operationele informatievoorziening binnen en tussen hulpverleningsdiensten

Deelnemende partijen

Alle 26 Utrechtse gemeenten.

Website

http://www.vru.nl/

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)

Naam

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)

Doel

Dit openbare lichaam heeft tot taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen inzake de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid.

Deelnemende partijen

De gemeenten: Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Daarnaast nemen Blaricum en Laren op contractbasis diensten af.

Website

Niet van toepassing

Naar boven


Gemeenschappelijke Regeling Woonwagenschap regio Zeist

Naam

Woonwagenschap regio Zeist

Het Woonwagenschap Regio Zeist, kortweg 'Schap', was verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van een vijftal woonwagencentra gelegen in de gemeente De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. In de periode 2007 tot 2011 heeft het 'Schap' het beheer en exploitatie stap voor stap teruggelegd bij de gemeenten. Eind 2011 was dit proces afgerond. Het Schap is per 1 januari 2012 opgeheven.

Naar boven


Uitgelicht


Zoeken