Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wat is de gemeenteraad?

Wat is de gemeenteraad?

Volgens de Grondwet staat aan het hoofd van een gemeente een raad, waarvan de leden voor een periode van vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente worden gekozen. De gemeenteraad heeft drie taken:
  1. de volksvertegenwoordigende rol: de raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Zeist
  2. de kaderscheppende rol: de raad geeft aan binnen welke randvoorwaarden het college aan de slag kan
  3. de controlerende taak: de raad controleert in grote lijnen het werk van het college.

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners: de kleinste gemeenten hebben 7 raadsleden, de grootste 45. De gemeente Zeist heeft 33 raadsleden.

Functie

De leden van de gemeenteraad vervullen hun functie naast hun gewone werkzaamheden. Zij ontvangen een financiële vergoeding, die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Klik hier voor de raadsfracties

Raadsgriffier

De gemeenteraad heeft een ambtelijk adviseur: de raadsgriffier. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. Hiervoor heeft hij enkele medewerkers, de raadsgriffie, tot zijn beschikking.

Coalitieprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad stellen de fracties een coalitieprogramma/-akkoord op. Het coalitieprogramma geeft voor het college van B&W de ontwikkelingsrichting, de randvoorwaarden, de beoogde effecten en de wijze van meten en evalueren aan. Binnen dit geheel bestuurt het college en legt het verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het coalitieprogramma wordt door het college uitgewerkt naar een meer gedetailleerd eigen collegeprogramma.

Vergaderen

De raad vergadert volgens een vergadermodel, waarin ruimte wordt gegeven aan betrekken van Zeistenaren bij de politiek.

Contact

Wilt u contact opnemen met een raadslid of de gehele raad? Dat kan door contact op te nemen met de Griffie via telefoonnummer 14 030 of mailen naar raadsgriffie@zeist.nl. Wilt u de fracties benaderen, klik dan hier voor de contactgegevens.


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken