Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wat is de gemeenteraad? / Politieke termen

Politieke termen

Amendement

Met een amendement kan de raad een besluit nemen dat afwijkt van het voorstel van het college. Een amendement wordt ingediend door één of meer raadsleden. Het college reageert op het amendement en brengt een positief of negatief advies uit aan de raad. Als een amendement wordt aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad wordt het collegevoorstel op dat punt gewijzigd.

 

Begroting

De begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarvoor nodig zijn en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Verder biedt de begroting een overzicht van de verwachte kosten en opbrengsten in een bepaald jaar. De raad stelt de begroting vast.

 

Bespreekstuk

Een voorstel waarover in de raadsvergadering discussie plaatsvindt, tenzij de gemeenteraad bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering anders beslist.

 

Burgemeester

De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad én van het college van burgemeester en wethouders. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dit is het raadslid dat het langste in de gemeenteraad zit.

 

Burgerjaarverslag

De burgemeester brengt ieder jaar in het voorjaar een burgerjaarverslag uit. Daarin wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de gemeente met inwoners omgaat bij de dienstverlening, de klachtenafhandeling en procedures op het gebied van burgerparticipatie. 

 

Coalitie

De partijen die samen het college vormen.

 

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is belast met de voorbereiding van zaken die in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld. Voorts verzorgt zij de uitvoering van besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college is verantwoording schuldig aan de raad.

 

Dualisme

Door het dualisme is er een verschil in taak en rol van gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad houdt zich niet meer bezig met het bestuur van de gemeente, maar richt zich op het stellen van kaders, het vragen van verantwoording en de volksvertegenwoordigende rol. Het college is belast met het bestuur van de gemeente. Een duidelijk verschil met vroeger is dat een wethouder geen lid meer is van de gemeenteraad en dat de raad zelf de agenda opstelt.

 

Fractie

Alle leden van één partij vormen samen een fractie. Een fractie wordt geleid door de fractievoorzitter.

 

Gemeenteraad

De Zeister gemeenteraad, gekozen door en uit inwoners van de gemeente, bestaat uit de burgemeester en 33 raadsleden. De leden van de raad worden voor vier jaar gekozen. De raad stelt het beleid vast en welke doelen gehaald moeten worden. De raad controleert of het college deze doelen ook haalt.

 

Hamerstuk

Een voorstel waarover in de raadsvergadering in principe geen discussie meer hoeft plaats te vinden, tenzij de gemeenteraad bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de vergadering anders beslist. Een voorstel wordt een hamerstuk als een cluster na de bespreking van het voorstel unaniem een positief advies geeft.

 

Hoorzitting

Een bijeenkomst om de mening te horen van burgers, maatschappelijke organisaties en/of instellingen over bepaalde onderwerpen. In de regel wordt er geen discussie gevoerd tijdens een hoorzitting.

 

Interruptie

Het in de rede vallen van een spreker. Deze korte onderbreking mag niet uitgroeien tot een eigen redevoering.

 

Motie

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of raadsleden over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Zonder dat daaraan gevolgen zijn verbonden. Een motie kan door een individueel raadslid of door een groep raadsleden worden ingediend maar moet vervolgens wel door de meerderheid van de raad worden aangenomen.

 

Oppositie

Alle fracties in de gemeenteraad die niet in het college zitten.

 

Presidium

Het Presidium regelt een aantal ‘huishoudelijke’ werkzaamheden van de gemeenteraad zoals het behandelen van ingekomen stukken, de raads- en commissieagenda en het procedureel goedkeuren van voorstellen die raadsleden indienen. Het Presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, voorzitters van de raadscommissies, vertegenwoordigers van alle fracties en de burgemeester. De raadsgriffier is secretaris van het presidium.

 

Quorum

Minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om in een vergadering besluiten te kunnen nemen. Bij de raadsvergadering is dit de helft van het aantal raadsleden + 1.

 

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden en adviseert de raad over de werkzaamheden van de raad, het opstellen van amendementen en moties en het inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. De raadsgriffier is aanwezig bij de raadsvergadering en staat de voorzitter van de raad bij in zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de raadsvergadering. Ook bij andere vergaderingen van de gemeenteraad ondersteunt de raadsgriffie de raad en de voorzitters van die vergaderingen.

 

Raadsvergadering

Volgens een vastgesteld schema worden op dinsdagavond raadsvoorstellen besproken en besloten. De raadsvergaderingen zijn in principe openbaar tenzij anders aangegeven. Raadsvergaderingen worden aangekondigd op de gemeentepagina in de Nieuwsbode en staan vermeld op de Gemeentelijke website.

 

Raadsvoorstel

Een voorstel gedaan door het college, een of meerdere raadsleden, het presidium of een groep burgers door middel van een burgerinitiatiefvoorstel. In een raadsvoorstel kan nieuw beleid worden voorgesteld, maar ook een procesverandering. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten over het voorstel.

 

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit alle fractievoorzitters dat incidenteel in beslotenheid bijeenkomt ter bespreking van actuele zaken die nog niet rijp zijn voor bespreking in de openbaarheid.

 

Stemprocedure

Het kan zijn dat er geen stemming nodig is, omdat duidelijk is dat een meerderheid van de raad voor of tegen een voorstel is. Is dit niet duidelijk, dan wordt er hoofdelijk gestemd en leest de voorzitter van de raad de namen van de raadsleden op, waarna zij reageren met voor of tegen. De voorzitter leest de uitslag voor. Eventueel kunnen raadsleden een stemverklaring geven. Zij geven dan aan waarom ze tegen hebben gestemd.

 

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota bepaalt de raad op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in de stad. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. De precieze gevolgen staan vervolgens in de begroting die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De voorjaarsnota is dus de voorbereiding op de begroting.

 

Voorstel

Een beschrijving van een idee, onderwerp of een probleem.

 


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken