Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wat is de gemeenteraad? / Raadsgriffier

Raadsgriffier

"De raadsgriffier is de ambtelijk adviseur van de gemeenteraad. Daarnaast is hij verantwoordlijk voor de organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad. De griffier doet dat niet alleen, hij wordt bijgestaan door de raadsgriffie. De raadsgriffier werkt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en valt samen met de griffie niet onder het gezag van het college van burgemeester en wethouders. In de dagelijkse praktijk werkt hij nauw samen met de gemeentesecretaris en de burgemeester (de burgemeester is voorzitter van de raad). De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.
In de gemeente Zeist wordt de functie van raadsgriffier vervuld door mr Johan (J.) Janssen, telefoon 14 030 of e-mail raadsgriffie@zeist.nl.

Een selectie van de taken van de raadsgriffier

  • is verantwoordelijk voor het stukkenverkeer (commissie-, raadsverzending, informatiestukken) tussen college en raad
  • stelt de raadsagenda op, controleert op en adviseert over termijnagenda's van commissies en raad
  • houdt toezicht op de inhoudelijke ondersteuning van de raad door college en ambtelijke organisatie
  • adviseert de raad over gemeenterechtelijke en procedurele zaken t.a.v. de raad en raadsvergaderingen
  • verzorgt de monitoring van de uitvoering van raadsbesluiten door het college
  • fungeert als adviseur van de commissie Rekenkamer
  • is aanspreekpunt en ondersteuner van burgers bij het indienen van burgerinitiatiefvoorstellen
  • ondersteunt raadsleden bij het opstellen van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen

     


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken