Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsstukken 2010 en ouder / Notulen / 2001 / Raadsnotulen 08-05-2001

Raadsnotulen 08-05-2001


NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 8 mei 2001 om 20.00 uur in navolging op de vergadering van 7 mei 2001 het gemeentehuis van Zeist.


(mw. E.G. Schenk-Klein Kranenbarg deels aanwezig)


De vergadering wordt heropend.


De voorzitter:

Ik zou me kunnen voorstellen gezien de agenda en de tijd dat we ons wat strak formuleren en strak besluiten. Daartoe dienen we puntige bijdragen te leveren die ook helder en doorzichtig zijn.  1. “Samen verkeren”. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zeist (rv 2001-44)


De heer Prikken: (BIZ)

Met respect voor de beantwoording van de vragen die de BIZ en de GZB in eerste termijn hebben gesteld moeten wij vaststellen niet echt de heldere antwoorden te hebben ontvangen die we verwachtten. We zullen niet verder aandringen, want de wethouder heeft naast geloof en hoop ook een beroep op het vertrouwen gedaan in de te verwachten effecten van het voorliggende plan. Daar ligt nou juist de kruks van onze vragen. Het waarborgen van de effecten van de hoofdstructuur die zekerheden biedt met het oog op het voorkomen van sluipverkeer in de woongebieden. Die opgave is niet gering. De angst voor Huis ter Heide-achtige bussluisoplossingen is levensgroot, even als de verarming van de leefbaarheid van de woonwijken door ingewikkelde verkeersstructuren.

U heeft niet gereageerd op ons voorstel de principes van het idee van het Waterige Wegcomité in relatie te brengen met het eventueel aanpassen van de Krakelingenweg. U heeft compartimentering voor heel Zeist als onrealistisch afgewezen, maar dit is nooit door planvorming aangetoond. U heeft inmiddels wel voor onrust gezorgd door bij de aanbiedingsbrief een voorbehoud te maken bij de eventuele twee halve aansluitingen Driebergen-Zeist op de A12. Al hoewel wij op het standpunt staan dat de Arnhemse Bovenweg onderdeel vormt van het verblijfsgebied kan dit nieuwe feit consequenties hebben voor het betrokken wegenstelsel, maar ook voor het achterliggende wegennet dat onderdeel vormt van de hoofdstructuur. Wij vinden dus dat het verkeersplan nog een slag had moeten ondergaan alvorens tot integrale goedkeuring te kunnen overgaan.

We zullen de in eerste termijn aangekondigde motie met betrekking hiertoe evenwel niet indienen, dat gelet op de teleurstellende antwoorden die we in eerste termijn van de wethouder hebben ontvangen.

Ten aanzien van de aansluiting op de A12 delen wij u mee op voorhand geen voorstander te zijn van het open zetten of verbeteren van een verkeerskraan, terwijl we nog niet weten hoe en of de gootsteen van het verkeer in het centrum van Zeist wel doorstroomt. Dit los van de milieutechnische effecten.

Een al voorziene verbetering van de aansluiting Driebergen-Zeist ten gevolge van een verbreding van de A12 lijkt ons op voorhand bij een gemeente van 60000 inwoners ons wel genoeg. Dat neemt niet weg dat wij het opstarten van een onderzoek naar de bijdrage en consequenties van een dergelijke opwaardering van de aansluiting zullen steunen, al was het alleen maar voor de helderheid in de besluitvorming en met het oog op het creëren van uitgangspunten voor voortschrijdend inzicht in de toekomst.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Dank voor de beantwoording die de heer Van Brenk namens het college in eerste termijn heeft uitgesproken. Kort, krachtig en “to the point”. Zo zien wij het graag.

Uit zijn antwoord op de vraag naar monitoring en effectmeting wekt hij de indruk dat hij dit alleen voor de wijkplannen wil toepassen. Het is echter nadrukkelijk onze bedoeling ook de effecten van de hoofdstructuur te volgen. Kan de wethouder daarmee instemmen?

Ik heb ook geen antwoord gehoord of ik kan het gemist hebben op mijn vraag om een actielijst op te stellen van veel belovende maatregelen.

De bijdrage van de VVD werd door de heer Van Brenk waardig genoemd. Ik zou er nog aan toe kunnen voegen dat de heer De Ligt een gloedvol en helder betoog heeft gehouden. De VVD heeft ons helaas niet kunnen overtuigen. De VVD baseert haar visie op een voorspelde groei van de mobiliteit en ziet zonder randwegen grote rampen op Zeist afkomen. Is die vrees wel gegrond? Volgens mijn fractie houdt de voorspelde groei geen rekening met de effecten van de vele maatregelen die we gaan nemen. Wij vragen ons af of die groei onverkort op Zeist kan worden toegepast. Het maakt nogal een verschil of je het hebt over bijvoorbeeld de stad Utrecht waar het aantal inwoners de komende tien jaar met meer dan 60000 zal groeien of Zeist, waarvan het inwoneraantal constant rond de 60000 zal blijven. Als gevolg van de verder gaande vergrijzing neemt het aantal inwoners van Zeist dat werkt af. In Utrecht zal de werkgelegenheid aanzienlijk toenemen. In Zeist gezien de beperkte mogelijkheden niet of nauwelijks. Steeds drukkere rijkswegen, rekeningrijden en een meer ontspannen woningmarkt zullen er mogelijk toe bijdragen dat mensen gaan wonen in de plaats waar ze werken. Thuis werken zal ook een bijdrage kunnen leveren. Wij denken dat het openbaar vervoer – en in veel gevallen de fiets – een goed alternatief voor de auto is. Niet voor iedereen, maar voldoende om het woon-werkverkeer tijdens de spitsuren te kunnen beperken. Al jaren stijgt het reizigersaantal bij de NS. Waarom zou dat ook niet kunnen als de HOV en het Randstadspoor zijn gerealiseerd? Zeist kan daaraan bijdragen en dat is nou juist dat dit plan onder andere beoogt. Wij hopen dat de VVD over tien jaar blij zal zijn dat deze raad vanavond de desastreuze aantasting en leefomgeving in de weilanden van Zeist niet heeft gewild. Wij hebben overigens ook twijfel over het grote maatschappelijke draagvlak waar de VVD steeds naar verwijst. De kiezers, vooral in Zeist-West zullen zich daar het volgend jaar over uitspreken.

GroenLinks heeft vraagtekens gezet bij de effectiviteit van de U-structuur. Ik denk dat zoals de heer Claasen het schetste dar op zich gelijk in heeft. Het is echter niet de U-structuur die een bijdrage moet leveren aan de bestrijding van het doorgaande verkeer, maar wat heel wat vroeger de Z-structuur werd genoemd. Komend vanaf het station Driebergen-Zeist kun je kiezen. Ga je rechtdoor over de Utrechtseweg als je naar TNO het centrum van Utrecht of de Uithof wil en ga je rechtsaf over de laan van Beek en Rooyen en de Krakelingenweg als je naar Den Dolder wilt over Soest of de A28.

Mijn fractie is voldoende er van overtuigd dat de Z- of U-structuur behalve een bijdrage aan de ontsluiting levert ook aan een beperkte bestrijding van het doorgaande verkeer. De angst voor sluiproutes blijft bestaan. Daar heeft de heer Claasen over gesproken. Mijn fractie vindt dat in elke maatregel waartoe wij gaan besluiten de mogelijkheid van sluipverkeer moet worden nagegaan. Daarna kunnen in overleg met de burgers vervolgens maatregelen genomen worden. Het kan niet zo zijn dat verwezen wordt op dat moment naar een plan voor de betreffende wijk dat over tig jaar zal worden gerealiseerd. Dit GVVP moet naar de mening van de PvdA vooral gericht zijn op verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijken. Als de gemeente al greep heeft op de mobiliteit, is het binnen haar eigen grenzen. Wij doen nog een suggestie. Reserveer geld om zodra de nieuwe hoofdstructuur gereed is de automobilisten over het algemeen de burgers van Zeist en in de omgeving te informeren. Hoe sneller de nieuwe routes worden benut op een wijze die wij wensen, des te sneller kunt u de effecten gaan meten.

Ten aanzien van de Arnhemse Bovenweg volgen wij het raadsvoorstel. De suggesties die de heer Claasen en anderen hebben gedaan dienen zeker onderzocht te worden. Nu een besluit nemen over bijvoorbeeld een busroute lijkt ons niet verstandig zonder overleg met de burgers.

Er zijn gisterenavond vele goede suggesties gedaan over vervoersmanagement, piekbussen, elektronische hulpmiddelen enz. Voor zover deze suggesties al niet zijn gedaan door de vele insprekers zullen ze aan de lijst worden toegevoegd. Die suggesties dienen wij zoveel mogelijk te betrekken als we naar nieuwe oplossingen zoeken. Om dit mogelijk te maken verzoek ik u om de inspraakreacties en de suggesties die in deze raadsvergadering zijn gedaan te rubriceren zodat ze makkelijker kunnen worden gehanteerd.

Dan de aansluiting op de A12. Mijn fractie was verdeeld. Het probleem lag naar onze mening toch iets anders en minder duidelijk bij de randweg. Ook voor deze aansluiting op de A12 zal natuur moeten worden opgeofferd aan asfalt. Dat wil mijn fractie niet. Anders dan bij de randweg zou deze aansluiting wellicht een bijdrage kunnen leveren aan een betere spreiding van het spitsverkeer en een ontlasting kunnen betekenen van de Julianalaan in Bunnik. Dat is voor ons het belangrijkste punt. Anders dan de heer De Ligt trekken wij ons de problemen van een buurgemeente wel aan, zeker als het een probleem is dat mede wordt veroorzaakt door inwoners van Zeist en mensen die in Zeist werken. Wij beseffen dat een dergelijke aansluiting grote consequenties kan hebben voor met name Zeist-West. Het zal een sluiproute kunnen worden wat we niet willen. Na nader overleg in de fractie willen wij het volgende verzoek aan u doen: Wij willen het onderzoek naar de aansluiting nu niet in stemming hebben, maar laten we eerst praten met het gemeentebestuur van Bunnik. De uitkomsten van dat overleg kan als basis dienen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en vooral ook te kijken naar wat de negatieve effecten kunnen zijn. Wellicht kan dan alsnog tot een onderzoek worden besloten. Ons uitgangspunt zal dan zijn dat een eventuele nieuwe weg niet door of vlak langs het natuurgebied de Wulpenhorst mag gaan. De enige oplossing die we nu zien is de suggestie die de heer Van Buël dacht ik gisterenavond deed om dwars door het golfterrein en het industrieterrein te gaan. De vraag of dat een reële optie is.

Tot slot nog twee opmerkingen. Het amendement van de SP kunnen wij niet steunen. Dan een oproep aan al diegenen die voornemens zijn om tegen dit plan te gaan stemmen. Wij menen dat met name diegenen die zich hard maken voor een leefbaar Zeist er goed aan zouden doen te beseffen welke verantwoordelijkheid zij op zich nemen als ze dit plan afwijzen. Het plan kent vele goede uitgangspunten en bevat vele goede elementen. Het is niet voor iedereen op elk punt aanvaardbaar. We hebben nu het kader om van Zeist toch een goede leefbare gemeente te maken. Als men het plan verwerpt, laat men die kans glippen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik heb in de krant moeten lezen dat D66, GroenLinks en de SP op de wip zitten wat betreft de steun aan dit plan. Ik ben even stil door deze oproep van de heer Van Kuijk. Ik zal mij daardoor niet laten afleiden, maar ingaan op de antwoorden van het college van gisteren. D66 wil in tweede termijn ingaan op vier zaken. Dat is de Koelaanvariant en de aansluiting op de A12, de Krakelingenweg en de Arnhemse Bovenweg en ten slotte het geld.

Dank voor de handreiking die het college gisteren deed om als raad te beslissen om al dan niet een onderzoek in te stellen naar de Koelaan en een aansluiting op de A12. Dat biedt voor ons de mogelijkheid om daar met elkaar nog eens over van gedachten te wisselen. De heer Van Kuijk heeft de zienswijze van zijn fractie al aangegeven. Ik heb gisteren al gevraagd of Soeriabi al weet dat er een op- of afrit in zijn achtertuin komt te liggen. Ik heb hem vandaag gebeld, niet rechtstreeks maar via het Utrechts Landschap. Het UL doet zaken met hem. De eerste reactie was of het er nog steeds in staat. We hebben met wethouder Van Brenk een gesprek gehad. We hebben begrepen dat dit niet meer het geval zou zijn of het zou wel heel erg verzwakt moeten worden. Wij hebben er gisteren over gesproken. Het college heeft ons uitgenodigd om met elkaar nog eens van gedachten te wisselen. Dat was de reactie van het UL op dit vitale onderdeel. Via het Bestuursbureau heb ik een aan mij gerichte e-mail laten verspreiden en dit ging om een brief van het Utrechts Landschap van 8 mei, gericht aan de leden van de raad. Ik ben van mening dat u als leden van de raad en ook het college de informatie moet hebben waarover ik sinds vandaag beschik. Dat is een zevenpuntige reactie van het Utrechts Landschap op grond waarvan men voorstelt de gemeente Zeist af te laten zien van het voorgestelde onderzoek. Er is al voldoende onderzocht in de groene driehoek en het bestemmingsplan voor het buitengebied, het beleidsplan natuur van de provincie Utrecht, het natuur gebiedsplan Kromme Rijn van de provincie Utrecht, het landinrichtingsplan Groenraven-Oost, landinrichtingen verkavelingsplan in het kader van de verdrogingsbestrijding en de visie op de Stichtse Lustwarande en daarnaast de oevers van de Kromme Rijn waar ook studies naar verricht zijn. Dit zijn zeven argumenten om tegen een aftakking van de Koelaan richting de A12 naar Bunnik te zijn. Hoe u het ook wendt of keert, ik heb het heel goed vanuit het treinraampje bekeken toen ik vanaf Driebergen-Zeist richting Utrecht-Den Haag ging hoe dat ligt. Dan denk je, hoe is het mogelijk. Ik ben het helemaal met de heer Van Kuijk en een deel van zijn fractie eens voor wat betreft de natuurwaarde.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Wat ik nu gezegd heb geldt voor mijn hele fractie.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dan ben ik helemaal blij. Heeft het dan nog zin de suggestie van de heer Van Kuijk op te pakken om met de gemeente Bunnik te gaan praten? Ik heb al begrepen dat mevrouw Van Stralen, (Wethouder van Verkeer in Bunnik) heel erg blij was dat Zeist een aftakking wilde maken op haar kosten rondom Bunnik zodat die gemeente geen last meer zou hebben van het verkeer van de Koelaan door het centrum van Bunnik naar de A12. Natuurlijk zou ik als wethouder van Bunnik dat ook en erom toejuichen. Bedankt Zeist, we zullen jullie steunen in de pleidooien richting Rijks Waterstaat. Rijks Waterstaat heeft ook al gezegd dat er een heel moeizaam compromis is bereikt om de reconstructie van de A12 zo te realiseren dat de minste schade aan de oevers van de Kromme Rijn wordt gedaan. Om nu nog meer te doen, je kan het wel onderzoeken, maar laten we er niet aan beginnen. Laten we die weg gewoon afsnijden. Ik hoop met die argumenten ook de andere fracties mee te kunnen krijgen door af te zien van het onderzoek. We moeten ons richten op de belangrijkere dingend ie ook in het plan staan.

Dan kom ik tot het tweede punt en dat is de Krakelingenweg. U heeft de reactie van het Utrechts Landschap gekregen met haar bedenkingen tegen de Krakelingenweg. Ik heb in de commissie verkeer al gezegd dat ik af en toe spoorzoekertje moet spelen in de lijvige inspraaknota. Ik heb gezocht naar een verwijzing van het college naar de punten van de heer Luchtmeier wat betreft de Krakelingenweg. Ik ben ze niet tegen gekomen. Wel het aantal punten met betrekking tot Zeist-West, het fietspad en voetgangers met honden die geweerd moeten worden en nog wat punten, maar niet over de Krakelingenweg. Is dat een slip of the pen of hoe zit dat. Ik vind het wel van belang om te weten wat het Utrechts Landschap in deze denkt. D66 heeft gisteren al gezegd blij te zijn met de wijziging van uw beleid. We hoeven niet meer te praten over een nieuwe weg, maar over een aanpassing en reconstructie. Wij hebben er voor gepleit om heel goed voor de natuurwaarde te zorgen. De wethouder heeft gezegd dat we langs het strookje zullen gaan dat niet aan het UL is overgedragen. Dat is een strookje met een breedte van 60 meter en als daar dan een weg van 7,5 meter komt heb je nog wat ruimte over. Wij zien het nut van de ontbrekende schakel van de Krakelingenweg en de aansluiting op de A28. Wilt u ons vanavond toezeggen dat u een onderzoek gaat instellen naar het beste profiel voor een verbeterde Krakelingenweg waar recht wordt gedaan aan de natuur en de cultuurhistorie en allerlei andere waarden? Dit moet in overleg gebeuren met de Zeister groene groepen en de verkeersgroep, het Utrechts Landschap en ook de bewonersvereniging van de Krakelingenweg. We hebben in de inspraakreactie van de verkeersgroep al een aantal profielschetsen gezien. Wij kunnen verkeerstechnisch niet beoordelen of dat de juiste profielen kunnen zijn voor de Krakelingenweg. Wij vragen het college met een dergelijk onderzoek te komen en informeer de commissie over de resultaten over wat de best inpasbare reconstructie is van de Krakelingenweg.

Dan kom ik aan het derde punt van de Arnhemse Bovenweg. Een onderdeel van het verblijfsgebied in plaats van een weg van de tweede orde in de hoofdstructuur heeft een aantal fracties gisteren gevraagd. Het college wil dat graag honoreren, heb ik gisteren van wethouder Van Brenk gehoord. Waar hangt het van af? Van de ontwikkelingen bij Rijks Waterstaat die plotseling naar boven kwamen bij de aanbiedingsbrief voor de reconstructie van de Driebergseweg, Hoofdstraat, Breullaan, Heidelaan en Arnhemse Bovenweg. Wat moeten wij daarvan verwachten? Mag ik de wethouder vragen hierop expliciet nog in te gaan? Waarom nemen we vanavond als niet raad een besluit dat die weg een andere orde krijgt? Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Ik verwijs nog even naar de inspraakreactie van het Utrechts Landschap. Zij heeft uitvoerig onder punt 3 het een ander gesteld over de doorsnijding van de ecologische verbinding door zowel de Arnhemse Bovenweg als de Driebergseweg. Er wordt eigenlijk gepleit voor de meest autoluwe constructie over de Arnhemse Bovenweg en niet twee verkeersaders die bij elkaar door dat gebied lopen.

Dan kom ik tot het vierde punt van het geld. Het college zei gisterenavond nu niet in te willen gaan op de door D66 gestelde vragen of de door het college genoemde bruto investering van minimaal f 2.000.000,- per jaar voldoende is voor het pakket aan maatregelen dat uit het GVVP voortvloeit. Het college zegt, wacht maar tot juli of september. Dan leggen we een uitwerkingsprogramma van het GVVP voor met een kostenplaatje. Zo zijn we toch niet met elkaar getrouwd. We willen best samen verkeren en we hebben ook gezegd dat als het maar duurzaam veilig is. Om nu een plan aan ons voor te leggen en bij wijze van een blanco cheque instemming aan de raad vragen om deze structuur maar vast te stellen om dan later maar te zien wat het kostenplaatje gaat worden. Zo koop ik ook geen artikelen in de winkel. Ik denk ook niet dat het college op deze manier zaken wil doen. Ik als raadslid wil op deze manier geen zaken met het college doen. We hebben heel wat plannen in de afgelopen maanden in de raad gehad met hun financiële consequenties waarvan werd gezegd dat die financiële consequenties bij de voorjaarsnota worden betrokken. Dat had ook met dit plan gekund. Waarom nu afwijken van de orde die we met elkaar hebben afgesproken? Als het goed is heeft het college vandaag de besluitvorming over de voorjaarsnota afgerond en ontvangt de raad vrijdag de stukken. Kan het college misschien al vast aangeven wat als gemeentelijke investering wordt opgenomen in de voorjaarsnota? Kunt u ons inzicht geven in de daaraan ten grondslag liggende onderbouwing? Kortom, wij hebben het college gevraagd of u de vrees van D66 kunt wegnemen dat straks meer geld in nieuw asfalt wordt gestoken en dat er amper geld overblijft voor de inrichting van de Zeister woonwijken en buurtschappen? Dan ben ik het eens met de heer Prikken dat de leefbaarheid in Zeist dan wel erg wordt aangetast.

Een ander punt waar de heer Van Brenk en ik gisteren nog een kort debatje over hadden is over het vandaag vaststellen van het GVVP. Anders missen we f 20.000.000,- van het BRU. Heb ik het goed gehoord dat hij dat gisterenavond gezegd heeft? Hangt het er van af of we vandaag een besluit nemen over het GVVP? Als ik het goed gehoord heb, kan de wethouder dit ook nader toelichten? Waar komt die fatale datum vandaan?

We wachten met spanning het antwoord van het college in tweede termijn af.


De heer Van Buël:

In eerste instantie wil ik de wethouder bedanken voor de beantwoording van de diverse vragen. Toch zijn bepaalde vragen van mij nog niet duidelijk beantwoord. Daarom wil ik op sommige vragen even terugkomen.

Ik heb wel begrepen van de wethouder dat de Arnhemse Bovenweg van de tweede orde is. De bereikbaarheid van alle voorzieningen staat voorop. Tevens heb ik de wethouder horen zeggen dat een rondweg geen onbelangrijk punt was in antwoord op vragen van de VVD. Mag ik er van uitgaan dat die randwegconstructie bespreekbaar is? In eerste termijn had ik reeds gevraagd dit open te houden. Misschien is het mij ontgaan en kan u het antwoord van gisterenavond even herhalen.

Dan even voor de heer Van Kuijk. Ik heb gisterenavond wel gesproken over de Koelaan en de aansluiting op de A12. Bij de aansluiting van de Koelaan op de A12 zijn wij hier wederom afhankelijk van een andere gemeente, namelijk de gemeente Bunnik. We kennen nog de gevolgen van de aansluiting over Bilts grondgebied en hoe deze gemeente zich heeft opgesteld ten opzichte van de A28. Verder is het nog onduidelijk hoe Rijks Waterstaat tegenover deze ontsluiting staat. Er is niet gesproken over een weg over de golfbaan. Ik wilde dit graag even rechtzetten.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Dan heb ik mij vergist.


De heer Van Buël:

Tevens doet de wethouder het verzoek of wij nu wel of niet akkoord kunnen gaan met een verbinding van de Koelaan naar de A12. In het GVVP is deze verbinding als optie opgenomen met in het achterhoofd dat deze verbinding een verminderde verkeersdrukte op de Driebergseweg zal geven. U spreekt uit dat nadat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van deze verbinding bekend zijn hierover besluitvorming zal plaatsvinden. U vindt het zelf gewenst en noodzakelijk om een dergelijk onderzoek uit te voeren en met belanghebbende partners te overleggen zoals de gemeente De Bilt, Driebergen en de provincie en zelfs Rijks Waterstaat. Wordt hier gevraagd akkoord te gaan met deze verbinding of is er sprake van een verzoek tot instemming met het uitvoeren van het onderzoek? Ik zou hierop graag eerst een antwoord krijgen. Ik mag er toch van uitgaan dat er steeds een voorzichtig contact is geweest met belanghebbende partners? Indien dit heeft plaatsgevonden, wat was dan hun reactie? Mijn contact met Rijks Waterstaat over de aansluiting op de A12 was zeer negatief.

Dan een verdere aanpassing van de Krakelingenweg. Dat is voor mij nog steeds een beetje onduidelijk. Spreken wij nu over de huidige functie van de Waterigeweg die dan de naam parallelweg krijgt of spreken we over een nieuwe directe aansluiting bij de A12? Dat is mij nog steeds niet duidelijk.

Dan blijft nog de westverbinding over. Dat blijft voor mij steeds het bespreekbaar houden van een randweg. Zoals u merkt heb ik nog steeds niet de overtuiging in het GVVP-plan om mij over de streep te trekken. Ik zal dan ook wachten op het antwoord van u in tweede termijn.


Mevrouw De Jong: (SP)

Ook ik houd het kort. Ik heb begrepen dat u veel suggesties uit het amendement wil overnemen. De heer Claasen van GroenLinks zal daar straks nog op ingaan zodat niet alles door drie personen herhaald behoeft te worden.

Voor de SP zijn de volgende punten van uiterst belang. Daarom wil ik daar toch nog even bij stilstaan. Ik heb begrepen dat u de intentie wilt overnemen dat de Arnhemse Bovenweg verblijfsgebied wordt. Op zich vindt de SP dat prettig, maar het is natuurlijk wel zo dat de bewoners recht op duidelijkheid hebben. Intenties kunnen twee kanten opgaan. Ik wil daarop toch nog een reactie van de wethouder.

U zegt dat de laan van Vollenhove al verblijfsgebied is en dat de Dreef straks bij de deelplannen weer ter discussie gesteld kan worden. Het gaat er om welke categorie weg het zal worden of wordt het een verblijfsgebied. Als dat voor alle straten en lanen gaat gelden, is het zo dat we nu niet zoveel vast te stellen hebben. Daarom graag een stukje helderheid hierover. Is het zo dat de mensen aan de Dreef bij het wijkplan kunnen zeggen dat zij de tweede categorie niet zien zitten. Maak er maar verblijfsgebied van. Als u dat nu zegt, geeft dit ook een precedent voor andere wijken.

Dan begreep ik dat we voorrang geven aan het openbaar vervoer en fietsverbindingen en dat dit voor de wethouder juist een prioriteit is. De Utrechtseweg moet een weg van de tweede categorie blijven wegens de doorstroming naar de Driebergseweg. Dat kan volgens de SP alleen maar met een uitstekende samenwerking met de bedrijven en instellingen aan de Utrechtseweg, het vervoersmanagement en met combivervoer. Als mensen die niet in Zeist wonen met pendelbussen of anderszins naar het centrum worden gebracht heb je een hele boel gewonnen.

De Krakelingenweg zou aangepast kunnen worden zonder de bossen aan te tasten. Geen weg door het Zeister bos zou de SP fantastisch vinden.

Als laatste is de SP faliekant tegen een aansluiting van de Koelaan op de A12.

Vervolgens vraag ik u toch nog antwoord te geven op het voorstel een piekbus vanuit alle wijken richting het centrum te laten rijden, zoals het experiment in Apeldoorn. U heeft daar nog niet op gereageerd. Bent u bereid dit experiment in te voeren? Dan heb ik het duidelijk over een experiment.

Wilt u nog ingaan op het combivervoer dat ik net al even genoemd heb voor de bedrijven aan de Utrechtseweg? Als u namelijk snel de instemming van die bedrijven kan krijgen en samenwerking, kan de SP leven met het voorstel deze weg als tweede categorie te laten zijn.

De SP is blij dat u de genoemde punten qua intentie overneemt, maar nogmaals intenties kunnen alle kanten opgaan. Na uw beantwoording beraadt de SP zich nog.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

De vorige spreekster heeft een aantal items genoemd die kennelijk al door het college zijn aanvaard. We gaan spreken over het verblijfsgebied aan de Arnhemse Bovenweg. Ik weet daar nog niets van. We zijn weggestuurd met de boodschap dat in heroverweging zou worden genomen de Arnhemse Bovenweg in de kwaliteit van de Driebergseweg en de Breullaan en dat de consequenties bekeken zouden worden. Daar was ik op zich niet zo blij mee, want dan zouden we de hele discussie weer overeind gaan trekken, terwijl ik dacht dat we een consensus bereikt hadden. Wat ons betreft gaat het alleen om de Arnhemse Bovenweg. Ik denk dat wij kunnen leven met een Arnhemse Bovenweg in de categorie van de tweede orde, maar met de nodige beveiligingen met garanties voor met name de jongeren en ouderen.

U heeft ook gevraagd om nu duidelijkheid te verschaffen als het gaat over een keuze voor de aansluiting van de Koelaan op de A12. Ik heb daar gisteren al het een en ander over gezegd en dan zit je met een principiële afweging. De heer De Ligt heeft gisteren vanuit zijn visie in een gloedvol betoog gerefereerd aan de randweg. Ook dat is een afweging. De argumenten die daarbij zijn genoemd zijn de argumenten die daarvoor gelden, maar die wij niet kunnen delen. Dan zit je toch weer voor een andere afweging. Met name de rondweg zoals de VVD die wil is voor ons een te zware belasting voor het milieu en de ecologie. De vraag dringt zich dan toch telkens op, wat moeten we dan. De heer Van Kuijk heeft het al gezegd. Wij bevuilen als Zeistenaren Bunnik. Het meeste verkeer dat door Bunnik gaat over de Julianalaan komt vanuit Zeist. Dan is het denk ik een normaal gegeven dat Bunnik ook vraagt aan Zeist om maatregelen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Bent u daar wel eens wezen kijken? Ik heb toch een hele andere indruk. Ik moet altijd wachten bij de rotonde van de Koelaan. Ik moet dan meer wachten op verkeer vanuit Bunnik naar Zeist dan verkeer vanuit Zeist-West richting Bunnik.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Ik gebruik ook regelmatig de Koelaan en ik ga ook regelmatig door Bunnik. Ik zit niet vaak in de trein, want van wege de afstand hoef ik dat niet. Ik hoef er niet langs heen te flitsen om te kijken of daar nu wel of geen aansluiting moet komen. Als ik de zaak echt op zijn merites wil beoordelen, ga ik ter plaatse kijken. Ik ga niet in de trein zitten die met 120 km per uur er langs rijdt om dan een oordeel te kunnen vellen. Dat kan toch niet? Buiten dat, ik zou de heer Van Gemeren willen adviseren om daar eens een leuke wandeling heen te maken. Dan kan hij ook eens de pianist horen die daar aan het spelen is, want in de trein kan hij dat niet.

De noodzaak ligt er naar mijn overtuiging dat daar toch iets gerealiseerd moet worden. Als het college vraagt een onderzoek te mogen doen om te kijken wat de mogelijkheden daar zijn, is dit voor mij een keuze niet van de eerste orde maar van de tweede orde. We kunnen Zeist aan de westkant op slot houden, maar dat gaat eigenlijk niet. Ik vind dat we ook naar die kant moeten kijken. We zien nu al dat de Koelaan en Julianalaan vaak heel vol staan en dan vind ik dat het college terecht vraagt ook daar eens naar te kijken. Ik verschil dan ook duidelijk van mening met de heer Van Buël. Als hij De Bilt hierbij wil betrekken, denk ik dat dit van een totaal andere orde is. De Bilt had er namelijk helemaal geen voordeel van. De Bilt verwachtte juist sluipverkeer op die aansluiting. Bunnik is een totaal andere situatie en Bunnik heeft er wel voordeel van. Dan denk ik toch dat we in de toekomst daarmee geholpen kunnen zijn.


De heer Van Buël:

Ik wil de heer Van Ballegooijen er op attenderen dat wanneer ik over De Bilt spreek ik bedoel dat De Bilt eerst welwillend was, maar op het laatste moment afhaakte. Dat bedoelde ik met de vergelijking tussen Bunnik en De Bilt. Wij gaan weer gebruik maken van andermans grondgebied. Ik wil iedereen er voor waarschuwen op je hoede te zijn. Ze kunnen nu voor zijn, maar op een later moment tegen en dan hebben we een probleem.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Ik blijf toch bij mijn standpunt. Ik vind dat De Bilt een totaal andere situatie was en is. Ging het eerst om het sluipverkeer, pas in een veel later stadium kwam het ecologisch aspect om de hoek kijken. Hier doet zich een hele andere situatie voor. We kunnen alles wel op slot doen, maar het verkeer zoekt toch zijn weg. We hebben als bestuur de taak om te kanaliseren waar dat kan en waar het verantwoord is. Dat moeten we onder ogen zien.


De heer Van Buël:

Ik ben blij dat we van mening mogen verschillen.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Dan de z-structuur. De heer Claasen heeft gisteren omstandig uitgelegd hoeveel kilometer het wel niet is via de Driebergseweg, Woudenbergseweg, Krakelingenweg en via de A28. Als je dat zo hoort zit er wel een kern van waarheid in. We zitten in een situatie die we vandaag en in de toekomst niet kunnen veranderen. Andere wegen lenen zich daar nu eenmaal niet voor. De vraag is hoe we dat eventueel kunnen gaan beïnvloeden. Alles wat nu over de Driebergseweg komt en gaat richting Utrecht hoeven we in de toekomst niet creëren. Straks kan het verkeer uit het achterland uit Driebergen, Doorn en Leersim gebruik maken van de A12 en dan via de afslag Bunnik via de Noordweg bij Bunnik om vervolgens verder te gaan naar Utrecht. Ook daar heeft Bunnik om gevraagd omdat het verkeer vanuit Wijk bij Duurstede een enorme belasting was voor die gemeente. Dat is de ene mogelijkheid.

Een tweede mogelijkheid is dat mensen al kunnen anticiperen vooraf op waar ze heen gaan. Het is toch volstrekt logisch dat mensen die naar de A28 gaan of Utrecht zich al bij Maarsbergen, Leersum oriënteren om vandaar de afslag te nemen om Woudenberg heen, Quatres Bras, Woudenbergseweg om zo op de A28 te kunnen eindigen en hun weg te kunnen voortzetten. Die gaan er niet bij Driebergen-Zeist af. Die gaan er daar al af. In het verkeer moet je leren. Dat heb ik een tijdje geleden ondervonden toen in in het Lyceumkwartier terecht kwam. Toen ik vanaf de Boulevard, de Valckenboschlaan, Lindelaan naar de Jagerlaan en Woudenbergseweg wilde, merkte ik dat ik nergens meer heen kon. Ik heb twee keer het Lyceumkwartier rondgereden en ik kwam er uit bij de Prof. Lorentzlaan bijna bij de Krakelingenweg. Dat was voor mij genoeg om van de Krakelingenweg, Woudenbergseweg de route te nemen. Dat heb ik maar een keer gedaan en ik zal het een tweede keer niet meer doen. Men moet beseffen dat wanneer er mogelijkheden gemaakt worden het niet anders kan. De hoofdstructuur staat of valt niet zozeer met de afstand die mensen door een omrijbeweging moeten maken, maar wel de snelheid die ze kunnen maken. Wanneer er geen maatregelen getroffen worden op de Utrechtseweg dit geen belemmering gaat opleveren. De mensen zullen dan niet geneigd zijn om te rijden. Daar zullen ook maatregelen getroffen moeten worden. De mensen moeten inzien dat de z-structuur de snelheid oplevert en de voordelen die men nodig heeft.

Ik denk dat ik niet meer in ga op de aspecten van het openbaar vervoer en de fietsers. Dit heeft men gisteren allemaal al gehoord.

Het gaat om een leefbaar Zeist. Dat zou de BIZ moeten aanspreken. De aanzet tot een leefbaar Zeist ligt bij het GVVP. Dat zal er toe bijdragen dat we vanuit die visie naar een leefbaar Zeist gaan.

Het GVVP is geen volmaakt plan en dat kan ook niet. Het is naar mijn overtuiging een groeimodel waarbij we eerst de hoofdstructuur moeten vaststellen en vervolgens in samenspraak met de burgers de beste maatregelen voor een zo veilig mogelijk Zeist.


Mevrouw De Niet: (CDA)

We hebben net een rondje Zeist gehad. Dat zal ik maar niet overdoen. Dat was wel duidelijk.

In ieder geval bedankt voor de beantwoording in eerste termijn. Uit de bijdrage van wethouder Van Brenk spreekt gedrevenheid en een vast vertrouwen dat dit voorliggende plan haalbaar kan zijn als alle partijen bereid zijn om mee te werken en mee te denken. Daartoe is de CDA-fractie bereid. Het meedenken en werken van de kant van het college blijkt volgens ons uit het feit dat u bereid bent om nog eens te kijken naar de situatie op de Arnhemse Bovenweg. U zegt op dit moment nog niet te willen besluiten dat het een weg van de tweede orde moet worden. U wil deze weg en omgeving als eerste aanpakken om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de problemen zijn die daarbij rijzen. Ik hoop dat ik dat goed begrepen heb. Wellicht zal dat een goede manier zijn om te bezien of het een weg van de tweede orde moet blijven of dat het toch een 30 kilometergebied moet worden. Wij wachten dat af. De uitkomst moet zijn dat het een veilige weg zal zijn, veilig voor alle ouderen die daar wonen en veilig voor de jongeren die daar fietsen. Dan zult u de CDA-fractie aan uw zijde vinden. Overigens zullen er ook bussen moeten kunnen rijden. Dus zal Connection daar ook een vinger in de pap hebben. Wij wachten dit af. Wij zijn echt heel benieuwd hier naar.

U heeft ons gevraagd wat duidelijk uit te spreken over de wenselijkheid van een onderzoek naar de haalbaarheid van de aansluiting op de A12. Wat onze fractie betreft, zijn wij niet tegen zo’n onderzoek, maar wij willen onze beslissing baseren op een vooronderzoek of wij alsnog niet akkoord kunnen gaan. Dat heb ik gisteren gezegd en daar blijf ik bij. Wij willen het landgoed Wulpenhorst onder geen voorwaarde aangetast zien. Als dat wel het geval is, zullen wij niet akkoord gaan ongeacht of daar nu een mijnheer Sugiari woont of niet. Dat is voor ons niet interessant. Het is van groot belang dat de instandhouding van de natuur en landschappelijke waarden voorop staat. Als het tot een eventuele aanleg zou moeten komen, moet nog maar blijken of dit onze instemming zal kunnen hebben. Voor de natuur zal dan een compensatie meegenomen moeten worden. Ik sluit me aan bij wat de heer Van Kuijk van de PvdA zei over het overleg met de gemeente Bunnik. Dat is voor ons een belangrijke reden om mee te willend oen met het onderzoek. Wij vinden dat Bunnik duidelijk overlast heeft van ons verkeer. Wij willeng raag meedenken over hoe we dat wellicht kunnen oplossen. Ik wil wel graag de aantekening maken dat het jammer is dat de gemeente Bunnik bij het aanleggen van het golfterrein geen rekening heeft gehouden met de eventuele aanleg van zo’n aftakking. Dan hadden we wellicht een veel betere oplossing kunnen bedenken dan nu mogelijk is. Ik vind dat wel iets wat wij Bunnik best duidelijk kunnen maken. Misschien kunnen ze een stukje opofferen van hun golfterrein. Je weet maar nooit.

Dan nog even iets over de krakelingenweg.Daar is al heel veel over gezegd. Ik heb bij de inspraakreacties een aantal alternatieven gezien. Ik heb in de commissie al een keer gezegd dat u daar goed naar moet kijken. Als het met minder aanpassing van de natuur en het milieu kan, graag. Daar zijn wij altijd voor.

Dan heb ik gisteren nog een suggestie gedaan over een vooronderzoekje naar de haalbaarheid van een onderzoek naar de VVD-variant. U dacht dat de VVD daar niet erg mee geholpen zou zijn. Dat zou heel goed kunnen. Het gaat er ons om dat de VVD en haar brede achterban duidelijk gemaakt kan worden dat een onderzoek niet nuttig is omdat een en ander absoluut niet haalbaar is. Ik heb de uitkomsten van dat onderzoekje al van de heer Van Kuijk gehoord. Deze is uitgebreid ingegaan op alle plannen die er al liggen en alle mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn. Wat mij betreft hoeft u dat vooronderzoekje niet meer te houden. Het is voor ons duidelijk. Ik hoop dat het ook de VVD in de tussentijd duidelijk is geworden. Wij blijven bij ons standpunt dat een onderzoek naar de haalbaarheid van de randweg zonde van het geld is en zonde van de tijd.

Wij hebben met instemming van de wethouder gehoord dat u alle suggesties en opmerkingen van de insprekers zorgvuldig zult bewaren. U zult dit ongetwijfeld niet doen in een van onze beruchte laden, want daarvoor kennen wij u te goed. Bovendien bewaren wij al deze suggesties ook. Dus we kunnen altijd nog vergelijken op de volledigheid daarvan.

Wij kunnen instemmen met het voorliggende plan met al zijn gebreken, mitsen en maren. Wij komen in de komende tijd daar nog heel veel met elkaar over te spreken. Ik hoop dat dit vanavond lukt. Ik sluit me aan bij de oproep van de fractievoorzitter van de PvdA. Laten we goed weten wat we doen vanavond. Laten we vanavond besluiten met alle eventuele mankementen die er aan kunnen zitten, maar laten we vooral beginnen.


De heer De Ligt: (VVD)

Dank voor de wijze waarop het college bij monde van de wethouder heeft gereageerd in eerste termijn. Ongeacht de uitslag van dit debat, zal dit onze vreugde of teleurstelling relativeren. Wij hebben een gepast gevoel dat wij in ieder geval het beste hebben gegeven om een zo goed mogelijk resultaat aan een lang onderzoek in te vullen.

Dan maar even to the point waar het de verschillende bijdragen betreft. Het verkeer op de wegen van de eerste en tweede orde mag onder geen beding ten gevolg van sturende maatregelen de veiligheid, het welbeleven en de bereikbaarheid van de wijken frustreren. Die stelling blijft onverkort overeind. Dat is niet te voorkomen bij wegen van de eerste en tweede orde die direct grenzen aan woonwijken en die te maken krijgen met een ontmoedigingsbeleid op een deel van het huidige bestand hoofdverkeerswegen. Vertraagt het verkeer of intensiveert het als gevolg van een andere sturing, ontstaat geheid sluipverkeer door de aangrenzende wijken. Ook door doorgaand verkeer dat geen bordje op de voorruit heeft dat het doorgaand verkeer is dat er doorheen wil. Ik merk dat alle sprekers in eerste termijn die zorg haarfijn hebben aangevoeld. Als exponent van die brede zorg heeft met name collega Claasen het gevaar van het sluipverkeer verwoord en op een buitengewoon krachtige manier neergezet. Wij begrijpen heel goed dat hij en al zijn andere college ons inzicht in wat nodig is en dat een randweg in ieder geval bestudeerd moet worden niet zo goed kunnen volgen. Dit inzicht zegt dat je juist buiten de buurten en wijken aanvullende mogelijkheden moet creëren waarop je de afwikkeling zo breed mogelijk uitsmeert en aanstuurt ten gunste van de veiligheid, de bereikbaarheid en het welbeleven van de Zeister wijken en buurten.Voorts moet op de doorgaande hoofdwegen het verkeer verminderd worden ten gunste van dat gewenste goede openbaar vervoer. We weten dat het openbaar vervoer vervolgens de wijken nodig heeft om de burger als het nodig is uit de auto te krijgen. Ik heb daar straks nog een opmerking over in het kader van het rijksbeleid. Het moet een haalbare exploitatie genereren. Volgt hij die lijn, komt hij automatisch in aanvaring met de groene principes die zijn partij hanteert en dat kunnen wij begrijpen. Die vraag blijft wel bestaan. De vraag blijft wel bestaan of je dan bij gebrek aan gewenste kwaliteit dan toch maar moet kiezen voor een programma vol met onbeantwoorde vragen waar het de hoofdstructuur betreft en de risico’s, maar ook de aanslag op het milieu dat zo hier en daar nu wordt weggepoetst. Moet je dat voor je uit blijven schuiven? Dan zeggen wij nee, dat moet je niet doen. Een programma waaraan je vele mitsen en maren koppelt om dan ja te zeggen. Is dat een verstandig beleid voor onze burgers in Zeist? De VVD zegt nee, dat is geen verstandig beleid.


Mevrouw De Niet: (CDA)

Wat bedoelt de heer De Ligt met het wegpoetsen van het belang van het milieu en de natuur?


De heer De Ligt: (VVD)

Als je aan de ene kant de stelling ophoudt dat ons huidige voorstel het milieu te ernstig aantast, moeten we ons realiseren dat op langere termijn dit het milieu ernstiger aan zal tasten als je op een gegeven ogenblik de woonsituatie van 60000 Zeistenaren in een natuurgebied die ruimte geeft die nodig is. Dan krijg je nog veel ernstiger problemen op termijn. Dan is de rondweg een schitterende afronding van onze gemeente waarvan de heer Van Kuijk terecht zegt dat die niet meer kan groeien. Je kan beter sturen en de veiligheid en het welbeleven voor de burgers is daarmee beter gediend.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik heb nog een vraag aan de heer De Ligt over de randweg. Ik ga daar geen woorden meer aan vuilmaken. Ik vraag me even af welke conclusies de VVD verbindt aan hetgeen zij gisteren en vandaag heeft gehoord van de gezamenlijke partijen. In de krant hebben we kunnen lezen dat wanneer de collegepartijen weigerachtig blijven om gehoor te geven aan de wens van de VVD naar het onderzoek zij een probleem hebben. Klopt dat? Is de heer De Ligt goed geciteerd in de krant? Wat is het probleem dan dat de collegepartijen krijgen? Is dat een probleem dat ze na de verkiezingen krijgen of ontstaat er nu al een probleem? Het is als zodanig wel aangekondigd. Als het voor de VVD straks teleurstellend afloopt bij de besluitvorming ben ik benieuwd of die partij daar nog conclusies aan verbindt.


De heer De Ligt: (VVD)

De conclusie is dat wij de democratie waarbinnen een besluit is genomen respecteren. Natuurlijk zullen wij trachten te sturen in de richting die wij voorstaan. Zo simpel is het.


De heer Van Gemeren: (D66)

Het klinkt mooi van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Het feit blijft dat ik zelf in de krant gelezen heb – en dat wil ik bevestigd of ontkend hebben – dat er een zwaar politiek feit ligt als de andere collegepartijen weigerachtig blijven om in te gaan op de gerechtvaardigde wensen van de VVD-fractie. Daar hoor ik niets meer over.


De heer De Ligt: (VVD)

Wij hebben er langdurig op aangedrongen om dit toch nog eens te bekijken. In het begin is er buitengewoon slordig en gemakkelijk langsheen gefietst. Uitsluitend met uitspraken die niet onderbouwd waren werd dit op een gegeven ogenblik aan de orde gesteld. Dat probleem is er wel met onze indringende bijdrage en dat hebben we op een ander niveau kunnen brengen. Daar wil ik het op dit moment eigenlijk wel bij houden.


De heer Van Gemeren: (D66)

U dreigde met opschorten van de samenwerking met de huidige collegepartijen na de verkiezingen van 2002. Dat staat in de krant. De vraag of u goed geciteerd bent. Dan hoor ik graag of dit zo is of dat het niet zo gezegd is.


De heer Timmerman: (VVD)

Ik vraag me af welke krant er door collega Van Gemeren wordt gelezen. Vervolgens kom ik tot de conclusie dat de heer Van Gemeren tot drie keer toe een vraag stelt op basis van artikelen. De bijdrage van de VVD aan dit punt is tot dusver meer dan glashelder geweest. Ik begrijp dus niet waarom hij zo aanstuurt in deze richting. Daar is geen enkele aanleiding voor geweest. Nogmaals, geeft u mij eens aan welke krant dat geweest is. Ik heb het nergens kunnen lezen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik heb het over het Utrechts Nieuwsblad waar u geciteerd is en de heer De Ligt. U wil niet dreigen aan het adres van het college, maar u zegt namens de VVD wel dat er een politiek zwaar feit ligt. Mijn vraag is of u verkeerd geciteerd bent. Dan hoor ik graag of dat zo is, want dan is er geen zwaar politiek feit en dan zal ik er verder het zwijgen toe doen.


De heer Timmerman: (VVD)

Ik zal u te zijner tijd en te zijner plaatse aangeven wat de interpretatie van dit citaat is. Het citaat zoals het er ligt maakt naar mijn smaak geen onderdeel uit van deze behandeling.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dan neem ik op dit moment er kennis van dat er geen politiek zwaar feit ligt ondanks hetgeen u in de openbaarheid heeft gebracht door middel van het instrument van een persconferentie. Dat heb ik als burger van Zeist ook leren kennen. Ik begrijp dat u daar geen politieke consequenties aan verbindt. Dat is wat anders dan ik in de krant heb kunnen lezen. Dat constateer ik hierbij.


De heer Timmerman: (VVD)

Ik ontneem u zeker niet het recht om een conclusie te trekken zoals u die trekt.


De heer De Ligt: (VVD)

Ik mag aannemen dat ik na dit interessante intermezzo weer door mag gaan bij waar ik was gebleven en dat was het CDA. Ik wil het CDA niet teleurstellen. Het voorstel voor een klein onderzoek en tegelijkertijd nadrukkelijk de geuite beperkingen ten twijfels tendeerden in ons gevoel naar een niet geheel onbekend klein strategisch konijntje dat op het laatste moment uit de hoge hoed wordt getoverd. U had met het voorstel inderdaad een klein beetje het verleden gediend toen het CDA voor de rondweg was. Ik dank u voor het gebaar namens mijn fractie dat u het zich heeft aangetrokken. Het was een beetje te doorzichtig voor een echte bijdrage aan het belang van de burgers.

Daarmede beland ik dan ook bij de PvdA.


Mevrouw De Niet: (CDA)

Heeft u zich het antwoord van de PvdA dan niet aangetrokken?


De heer De Ligt: (VVD)

Daar kom ik op. U bent wat ongeduldig zo nu en dan. Ik was net van plan te vertellen dat ik bij de PvdA aan zou landen. Die mocht gisteren in haar slotwoord reeds duiden op haar affiniteit met het probleem van Bunnik. Met veel mitsen en maren lag een aansluiting wel in het schootsveld van een onderzoek. De PvdA retireert nu heel beschaafd. Men voet kennelijk heel duidelijk aan dat je dat toch niet kan doen als je anderzijds tegen de VVD zegt om daar die studie niet aan te gaan. Men heeft er op geduid dat daar ook een natuur en milieuprobleem lag. Dat respecteren we dan want het is voor ons altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De PvdA spreekt voorts over de planologische onmogelijkheden zonder uitwerking. Dan kom ik meteen maar bij de feiten. Dat zijn nu precies de uitwerkingen die wij wilden vaststellen en waar we nog geen greep op hebben. De PvdA sprak over het credo, wat er ook gebeurt, niet meer wegen. Dat is een stelling, maar die beantwoordt niet de vraag wat nodig is. De PvdA spreekt over torenhoge kosten die we niet alleen kunnen dragen. Dat klopt. Ook in de huidige voorstelen zijn de kosten torenhoog en zullen de plannen ongetwijfeld onder druk van de beschikbare financiën komen te staan. Dat zullen we waarschijnlijk heel binnen kort horen ondanks de vermeende f 20.000.000,- die er zou zijn. Dit bedrag had ook in onze denkrichting en overtuiging een plaatsje kunnen krijgen in de realisering van een breder en naar onze mening beter alternatief. Een rondweg met een langer perspectief.

We moeten niet steeds als er een kritisch besluit wordt genomen op het laatste moment als er geld op gezet gaat worden zeggen dat er geen planacceptatie is. Mensen kijk uit want dan is het geld verloren. Die verantwoordelijkheid rust op dat moment niet op de raadsleden maar op de plannenmakers in hun bereidheid om tijdig de bakens te verzetten in de planontwikkeling. Dat is het criterium.

Dan kom ik nog even bij onze wellicht nieuwe lood aan het politieke firmament, Leefbaar Zeist. Wij waren aanvankelijk wel enige mate geschrokken dat mogelijke de nieuwe woordvoerder van de nieuwe samenwerkingscombinatie van een koers die men altijd heeft uitgedragen zou afwijken. Het doet ons veel plezier dat we kunnen stellen dat die kou uit de lucht is.

Ik wil nog een opmerking maken ten aanzien van de overheid die ons uiteindelijk het geld moet geven. Een verdubbeling van het openbaar vervoer in Nederland is onvoldoende om in de komende jaren de groei op te vangen. Alle rijksmaatregelen zijn gericht op een beperking van de groei van de automobiliteit, maar niet op het terugdringen van de automobiliteit. Alle rijksplannen vergen 70 tot 80 miljard gulden. Hiervan is de helft gedekt in deze planperiode. De PvdA is nationaal geen voorstander om dit te verhogen ten einde aan die beperking ook nog inhoud te kunnen geven. De heer Van Ballegooijen heeft tot slot gezegd, eerst de hoofdstructuur. Wij zeggen graag, maar dan wel een goede. Ons standpunt is bekend. Ik sluit af met de uitspraak onderzoek en behoud het goede. Dan doen wij het pas goed voor onze burger.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Ik heb in mijn bijdrage proberen aan te tonen dat die groeicijfers waar hij nu weer mee komt voor Zeist nauwelijks toepasbaar kunnen zijn vanwege een hele andere situatie. Hoe ziet hij dat? Zeist is geen groeigemeente. De werkgelegenheid zal niet toenemen. Zou dat dan ook niet gelden voor de automobiliteit?


De heer De Ligt: (VVD)

Dat is uw persoonlijke overtuiging. Wij denken dat Zeist niet op een eiland zit. Als de groei van ons dorp beperkt is, zullen wij toch onder druk blijven staan van de groei van het openbaar vervoer. We hebben doorgaand verkeer. We hebben bestemmingsverkeer. Die druk blijft even groot. Met de wegen die we nu als categorie 1 en 2 gaan aanduiden zullen we meer soelaas moeten geven om te zorgen dat we op den duur niet verstikken. U zei in uw betoog dat het niet zo’n vaart loopt. Ga eens kijken in het centrum van onze gemeente op een zaterdag als er wat toevloed is van verkeer. Er staan dan files. We moeten daar iets aan doen.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Het hele plan dat nu voorligt en dat u gaat verwerpen is er op gericht om maatregelen te nemen die dat tegen gaat. U heeft daar geen enkel geloof in. Wij wel. Wij denken dat we met die maatregelen op z’n minst die groei kunnen afremmen. Wij gaan er ook van uit dat de huidige situatie tijdens de spitsuren bepaald niet florissant is. Je kan niet van een zeer ernstige noodsituatie spreken. De burgers moeten bereid zijn de auto te laten staan. Wij moeten hen de mogelijkheden bieden dat ze die kunnen laten staan. Dat is het samenspel waarop de PvdA gokt. We hebben goede hoop dat dit ook gebeurt en dat we de natuur in tact kunnen laten. De mensen die ‘s avonds langs Zeist-West gaan moeten niet gedwongen worden om de auto te nemen zoals ik een der sprekers heb horen zeggen. Men moet ook van de natuur kunnen genieten. Dat is waar wij voor staan.


De heer De Ligt: (VVD)

Met die gok die u wil nemen hebben we een lange ervaring. Het heeft gewoon niet gewerkt. Dan zullen we op een gegeven ogenblik fundamentelere zaken op de rol moeten zetten. Zorg er dan voor dat de hoofdstructuur de meest optimale mogelijkheden biedt. Wij vragen niet eens zo gek veel. Laten we ten minste bekijken en het een en ander onderzoeken. Dat is de inzet. Dat is het grote verschil in benadering tussen u en ons.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

U vraagt wel heel veel. U vraagt een randweg waarvan de grote meerderheid van deze raad het nut niet inziet. Een randweg waarmee u een stuk natuur verpest. De leefbaarheid van een grote wijk in Zeist komt dan ook nog onder druk te staan.


De heer De Ligt: (VVD)

Ik denk dat het een eindeloze discussie zal worden. De tijd zal voor zich spreken. Ik heb het volle vertrouwen dat de VVD hier nog eens een keer zeer zinvol op kan terugkomen.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Tijdens de bijdrage van de vorige spreker kreeg ik af en toe de indruk dat niet alleen drie collegepartijen problemen zouden hebben, maar ook ik. Met het refereren aan mijn bijdrage van gisteren waar ik vooral inging op het sluipverkeer door woonwijken, dreigde ik eventjes geassocieerd te worden met wellicht een voorstander van een rondweg. Als ik dat zou worden, had ik zeker een probleem. Ik kan u geruststellen.


De heer De Ligt: (VVD)

Dat heb ik niet willen insinueren. Dat was zeker niet de bedoeling. Uw aanzet en uw probleemstelling waren identiek.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Het aardige is dat je voor dezelfde probleemstelling een andere oplossing kunt hebben.

Ik heb gisteren verschillende kwalificaties over het nu voorliggende voorstel gehoord. Het GVVP is een integraal plan. Een ambitieus plan dat op een interactieve wijze tot stand is gekomen. Vanavond als finale een even interactief hoogtepunt. Dat interactieve geeft mijn fractie hoop, want dit veronderstelt naar elkaar luisteren, geven en nemen en dat tot het laatste moment. Uit de beantwoording van de wethouder heb ik geproefd dat er bij het college ruimte is om sommige intenties vanuit de raad over te nemen. Het is een inschatting dat die ruimte er is. Ik wil proberen die ruimte te verkennen. Voor die verkenning is het nodig dat we ons amendement als totaal pakket wellicht zullen intrekken. Niet omdat het een slecht pakket is en dat het slechte maatregelen zijn. Ik wil proberen of het college zover wil gaan om op zichzelfstaande elementen van dat pakket over te nemen. Dan loop ik even wat elementen langs. Dat doe ik dan maar in de volgorde waarin ze in ons amendement zijn genoemd.

Dan kom ik aller eerst bij de Arnhemse Bovenweg. In onze visie van essentieel belang voor de verkeerscirculatie in Zeist. Wat ons betreft moet de Arnhemse Bovenweg ongeschikt gemaakt worden voor doorgaand autoverkeer en meer geschikt worden voor het openbaar vervoer. Dit zal consequenties inhouden voor andere wegen, bijvoorbeeld voor de Oranje-Nassaulaan. Als je iets op de Arnhemse Bovenweg doet, zal dit de druk op de Oranje-Nassaulaan kunnen verhogen. Er zullen dan ook zwaardere maatregelen ter wering van het doorgaande autoverkeer moeten worden genomen dan nu voorgesteld worden. Met de bewoners zal dan vervolgens overlegd moeten worden over de uiteindelijke invulling. Ik ga hier niet in op technische details in de zin van een besluit voor daar en daar of een knip voor die en die weg. Dat laat ik graag over aan de uitwerking. Ik zou van u graag een reactie willen horen of de intentie van het weren van het doorgaande autoverkeer op de Arnhemse Bovenweg en het meer geschikt maken van die weg voor het openbaar vervoer.

Een tweede punt uit het amendement is de laan van Vollenhove en de Dreef als verblijfsgebied. De laan van Vollenhove is het al. Ik heb gisteren nog horen zeggen dat er bij de uitwerking alle mogelijkheden zijn om te overleggen met de buurt om vervolgens te komen tot buurtverkeersplannen. Dan zou het element van de Dreef wellicht meegenomen kunnen worden. Ook tegen de achtergrond van hoe minder verkeer op de Dreef hoe meer je het elders krijgt. Wellicht kan door de wethouder daar zo even op worden ingegaan.

In ons amendement is ook gesproken over Austerlitz en Den Dolder als verblijfsgebieden. Bij een goede bestudering van het GVVP zou je kunnen lezen dat die twee buurtschappen al volledig tot verblijfsgebied bestempeld zijn. Die nadrukkelijke bevestiging van deze constatering zou ik graag van u in tweede termijn willen hebben.

In het amendement gaat het vervolgens om voorrang van het openbaar vervoer en de fiets en dan met name de verbindingen daarvoor boven de autoverkeerverbindingen. Het staat er met iets andere woorden, maar wel vergelijkbaar bij de uitgangspunten van het GVVP. De vraag is of u dit in uw beantwoording iets meer kan concretiseren. Waar moeten we dan precies aan denken als het gaat om fietsverbindingen die vervolgens voorrang krijgen boven autoverbindingen? Wellicht kan u in uw beantwoording een en ander duidelijk maken en misschien wel met voorbeelden.

In onze eerste gedachte was het zo dat wanneer we de Utrechtseweg voor een deel eerste categorie maken je daar meer verkeer op die weg kunt krijgen. Daarmee voorkom je dat dit verkeer door wijken heen gaat. Ik heb begrepen dat het ook mogelijk is om als je de Utrechtseweg in zijn geheel als een weg van de tweede categorie gaat beschouwen dat je dan gebruik maakt van de optie door het fietsverkeer te prioriteren boven het autoverkeer je veel meer mogelijkheden hebt om de fietser en het openbaar vervoer op die weg voorrang te geven dan bij een weg van de eerste categorie. Wellicht kunt u straks in uw beantwoording ook aangeven dat die gedachte een juiste is. Ter bescherming van de fietser en ter verkrijging van meer voorrang voor het openbaar vervoer zou het juist goed zijn als de hele Utrechtseweg een weg van de tweede categorie blijft.

De Krakelingenweg: Ik heb gisteren al het een en ander mogen zeggen over de u of z-structuur. Daarin speelt de Krakelingenweg een essentiële rol. Hij zal aangepast moeten worden. Nou kan je wegen op verschillende manieren aanpassen. In de aanloop naar de A28 kan het een vierbaansweg worden, waarvoor heel fors stukken bos gesloopt moeten worden. De hele woonstructuur zal verdwijnen, in ieder geval de hele laanstructuur. Denkt u aan een aanpassing van die Krakelingenweg waarbij zo min mogelijk bos verdwijnt en waarbij gegarandeerd de huidige laanstructuur wel behouden blijft?

Tot slot, er is door de wethouder Nadrukkelijk gevraagd om een reactie op de plannen inzake de aansluiting van de Koelaan op de A12. Ik kan mij het verlangen van de gemeente Bunnik heel goed voorstellen. Ik heb weliswaar nog niet in de trein gezeten en ik heb in de afgelopen dagen in die omgeving ook niet gefietst, maar ik heb vandaag wel eventjes de kaart bekeken. Je hoeft niet echt een groot kaartdeskundige te zijn om te ontdekken dat Bunnik veel last moet hebben van het Zeister verkeer. Uiteraard rijdt er ook wel eens verkeer naar Zeist over de Koelaan, maar dat is Zeister verkeer dat in Zeist weer terugkomt. Een jaar of vijf geleden zou zo’n aansluiting wellicht mogelijk zijn geweest. Ik praat niet over de wenselijkheid, maar over de mogelijkheid. Toen lag er nog een stuk industrieterrein en dat is nu niet meer het geval. Sinds die tijd is er een stukje woonwijk gebouwd op het terrein waar het gedachte trace voor de A12 ligt. Een a twee jaar geleden is er een forse reconstructie gemaakt bij de A12 ter hoogte van Bunnik. Daar zou ongetwijfeld de aantakking op de Koelaan tot stand moeten komen. Die aantakking is nu nauwelijks nog te maken, alleen fysiek al niet. Als je kijkt naar wat er gedaan moet worden door het inmiddels aangelegde industriegebied en door de inmiddels aangelegde woonwijk, zal dat nooit gebeuren. Als ik praat over de wenselijkheid, is die er vanuit milieuoogpunt helemaal niet.

Ik heb in tweede termijn nadrukkelijk een paar punten genoemd, waarbij ik expliciet om een reactie heb gevraagd. Ik ga er vanuit dat deze reactie even expliciet in uw tweede termijn gegeven gaat worden.


De heer De Ligt: (VVD)

U gaf aan dat de Utrechtseweg als eerste categorie meer mogelijkheden geeft tot doorstroming. Dat blijft die ook in de tweede categorie. Dan in eens gaan we er wat fietsers bij halen. Dat betekent dat het allemaal nog gunstiger gaat worden en dat we een hoger rendement kunnen behalen. Heeft u nu werkelijk enig idee dat de toename van het verkeer dat hiermee de zaak is opgelost? In het plan van de provincie zit een upgrading van de universiteitsweg. Die krijgt een betere doorstroming door Mooi-Zeist. Ik wil ook graag de wethouder daarop laten antwoorden. Maar ik wil het graag van u weten.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Ik zou natuurlijk graag de wethouder de boel laten beantwoorden, maar u stelt de vraag aan mij. Dan neem ik de vrijheid om er toch maar op in te gaan.

Natuurlijk is het niet zo dat met enige maatregel die in het GVVP staat of met enige maatregel die ik zou kunnen bedenken er een oplossing zal komen voor de verkeersproblematiek in Zeist. We moeten niet de illusie hebben dat we met welk GVVP dan ook de verkeerssituatie in Zeist kunnen oplossen. Wat we wel kunnen doen is dat we de meest ernstige uitwassen en de meest ernstige gevolgen van het overmatige verkeer kunnen bestrijden. Het is hooguit een beetje kanaliseren en misschien nog een beetje meer. We moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat we het verkeersprobleem in Zeist met de maatregelen die we hier kunnen bedenken en kunnen uitvoeren kunnen oplossen. Dat zal nooit lukken. Als u mij vraagt of ik denk dat dit kan, zeg ik dat dit helemaal niet kan.


Hierna wordt de vergadering voor maximaal tien minuten geschorst.


De vergadering wordt heropend.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Nu we naar de laatste ronde van het GVVP zijn gegaan, moet een aantal zaken duidelijk voor het voetlicht gebracht worden. Daar is naar gevraagd. Ik zal een poging doen om met zo min mogelijk woorden zo groot mogelijke duidelijkheid te verschaffen. Dat zal niet meevallen volgens de heer Prikken. Volgens hem heeft hij nog weinig heldere antwoorden gekregen. Ik hoop dat hij aan het einde van mijn betoog daar wat anders tegen aan kijkt. Misschien kan dan ook hij vertrouwen geven aan wat we met het GVVP denken te kunnen realiseren. Er moet nog een slag gemaakt worden en ik denk zelfs meerdere. Die slagen kunnen het best gemaakt worden op grond van een basisplan zoals ik het GVVP wil noemen. Alle zaken met betrekking tot mobiliteit en flankerend beleid zijn in een rapport bijeen gebracht. Dat als destillaat van de anderhalve meter aan rapporten die in ons gemeentehuis aanwezig zijn en de vele gesprekken waaraan u heeft meegewerkt.

De heer Van Kuijk heeft terecht geconcludeerd dat ik de wijken bedoeld heb. Ik zeg u graag toe dat alle andere zaken die van belang zijn en die te monitoren zijn ook gemeten moeten worden op hun effecten als we ze gaan uitvoeren. Ik verzoek u dan ook om met mij daarop bedacht te zijn bij de start van de uitwerking en dat we daar een invulling aan gaan geven. Laten we de actielijst van veelbelovende zaken dan ook niet tot het laatst bewaren, maar daar zo snel mogelijk mee beginnen. Ook wat dat betreft zullen we proberen aandacht te geven en straks kunt u het actieplan gaan beoordelen met de daarbij behorende middelen.

U zei in uw bijdrage dat we geld moeten reserveren voor de hoofdstructuur. Daar zijn we mee bezig. De automobilisten moeten geïnformeerd worden. Geld is een belangrijk element voor het realiseren. In die zin zal dat ook gebeuren zoals we hebben afgesproken. Ik denk dat ik mag zeggen dat in de concept voorjaarsnota voor volgend jaar de middelen zijn uitgetrokken. Dat verheugt mij zeer. Voor de rest zal het in de uitwerking een nadere invulling krijgen.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

U had het over geld voor de hoofdstructuur. Het is heel mooi dat het geld er kennelijk is. Ik vroeg eigenlijk om een budget om de automobilist te informeren op het moment dat de hoofdstructuur gereed is en dat mensen daar ook gebruik van kunnen maken.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

U krijgt straks alle gelegenheid om daar kennis van te nemen. Het is een pot waaruit een aantal zaken met betrekking tot het GVVP ingevuld kan worden.


De heer Van Gemeren: (D66)

Hoeveel middelen zijn er uitgetrokken, althans kunt u een indicatie geven?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

De middelen zijn voldoende om het eerste jaar productief te zijn.

Er is overleg met de gemeente Bunnik geweest met betrekking tot de A12. Bunnik was verbaasd dat de gemeente Zeist op dit moment met haar in gesprek kwam over die mogelijke aansluiting. Een van u zei dat we eigenlijk vijf tot zeven jaar te laat zijn. Toen was er volop de gelegenheid geweest. Hoe dat toen precies is verlopen weet ik niet meer. Wij hebben overeenstemming met de gemeente Bunnik over de formulering zoals die nu in het GVVP staat. Ik kom er straks op terug bij ons voorstel naar aanleiding van het amendement dat is ingediend.


Mevrouw De Niet: (CDA)

Begrijp ik nou goed dat de gemeente Bunnik gezegd heeft dat wij vijf tot zeven jaar te laat zijn? Toen had men het probleem bij de Julianalaan nog niet. Men heeft toen een golfterrein aangelegd. Dat had men toen ook wel kunnen bedenken.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ja, dat heb ik ze ook gemeld, maar toen lagen de verhoudingen kennelijk ietsje anders.

De heer Van Gemeren doelde op de heer Luchtmeier, een bekend persoon uit deze gemeente die belangrijke gebieden beheert. Ik heb de heer Luchtmeier regelmatig gesproken. Deze heeft bepaalde belangen te behartigen. Die hebben wij ook. Er wordt van ons gevraagd een zorgvuldige afweging te maken van die belangen. Dat gebeurt hier en niet door de heer Luchtmeier voor alle duidelijkheid. Dit gebeurt ook niet door mevrouw Van Stralen. Dat gebeurt hier in goed overleg met elkaar. Wij hebben niet voor niets in overleg met het Utrechts Landschap de formulering gebruikt zoals die momenteel in het GVVP staat. Die is door de heer Van Gemeren op zorgvuldige wijze voor het voetlicht gebracht.


De heer Van Gemeren: (D66)

Naar welke formulering verwijst u dan? Gaat het om de aansluiting van de Koelaan op de A12?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Nee, ik doelde op de Krakelingenweg.


De heer Van Gemeren: (D66)

U had het over de heer Luchtmeier en ik was nog even bij het Utrechts Landschap, want dat miste ik even. Ik heb het UL gemist bij de opsomming bij de A12. Ik heb ook een inspraak van het UL gemist bij het punt van de aftakking van de A12.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Daar heb ik met de heer Luchtmeier nog niet over gesproken omdat wij nog steeds in de oriëntatiefase zitten. Ik ga pas overleggen als ik een fiat heb van een daartoe bevoegd orgaan en dat is de gemeenteraad.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dat is flauwekul. U heeft wel met Bunnik overlegd en met Rijks Waterstaat en andere betrokkenen. Wulpenhorst is in beheer bij het Utrechts Landschap. Dan denk ik dat het handig is om het Utrechts Landschap in ieder geval daarvan in kennis te stellen.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Op de Arnhemse Bovenweg kom ik straks nog terug als we het amendement aan de orde hebben.

Dan zegt de heer Van Gemeren dat geld geen rol schijnt te spelen. Ik word niet moe te zeggen dat wij daar andere afspraken over hebben gemaakt. Wij zullen eerst een goed plan ter besluitvorming neerleggen en vervolgens zullen wij de uitwerking aanbieden met de daarbij behorende middelen. Dit gebeurt waarschijnlijk in september.De heer Van Gemeren: (D66)

Met wie heeft u dan deze afspraken gemaakt? Ik heb geconstateerd dat dit in strijd is met de hele systematiek die de gemeente heeft met de planvorming. Er staat ook in het collegeprogramma dat er een financiële paragraaf bij hoort en die mis ik.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Die komt hierna.


De heer Van Gemeren: (D66)

Zo koopt u toch ook niets in de winkel? Bijvoorbeeld een prachtig kostuum en dan zegt u, stuur de rekening mij maar later en ga ik nog wel afwegen of ik het terugbreng of niet.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik heb gisteren gesteld dat de BOR-gelden beschikbaar zijn op basis van het huidige concept voorstel GVVP. Mocht dit voorstel niet worden aangenomen, betekent het dat er opnieuw overleg plaats zal moeten vinden alvorens de middelen weer gereserveerd zullen worden.

De heer Van Buël had het over de randweg of rondweg. Dat ontging mij even. U doelde op de rondweg of de randweg door Zeist-West.


De heer Van Buël:
Ik heb de rondweg eigenlijk naar voren gebracht naar aanleiding van uw antwoord op de VVD. Ik heb daarbij gevraagd of de randweg dan bespreekbaar is. Voor de randweg zijn nog andere alternatieven. Ik kan er zo een of twee noemen. Als u zegt dat de randweg bespreekbaar is, wil ik daar graag op terugkomen. Dan bedoel ik langs Zeist-West. Dat kan richting Driebergen zijn of Bunnik-Zuid.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik denk dat dit voor een groot deel dezelfde bezwaren oplevert als dit voor de rondweg geldt. In die zin denk ik dat ik u moet teleurstellen. Het is wel gebaseerd op een stuk kennis met betrekking tot een stuk natuurontwikkeling waarin de meerderheid van het college een principiële keuze heeft gemaakt.


De heer Van Buël:

Het gevaar is nu al bij het volstaan van de Koelaan dat de mensen nu al uitwijken naar de Tientweg en daar is de Tientweg niet mee gediend.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

De Krakelingenweg en het contact met Bunnik neem ik straks nog even mee bij het amendement.

Mevrouw De Jong blijkt een stukje voorkennis te hebben als ik haar bijdrage goed beschouw. Ik hoop straks bij het amendement terug te komen op de zaken die u naar voren heeft gebracht.

U heeft gesproken over de piekbus. Anderen hebben genoemd dat er in het weekend nog parkeermogelijkheden zijn. Door de PvdA is al eens het terrein naast het Slot genoemd. Ik wil dit graag meenemen bij de uitwerking. Ik zeg u toe dat ik dat doe in relatie met het winkelgebeuren in Zeist. We hebben al eerder een poging ondernomen om dat gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Dat is echter op niets uitgelopen. Ik zie best nog een mogelijkheid om dat opnieuw aan te kaarten.


Mevrouw De Jong: (SP)

Daar ben ik heel blij mee. Nog even voor de duidelijkheid misschien. Het gaat de SP met name om het stimuleren van het openbaar vervoer.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik wil graag de combinatie maken voor drukke tijden waarin het centrum overbelast is.

De heer Van Ballegooijen heeft naar mijn idee een goede les gehad. Als je niet in het Lyceumkwartier hoeft te zijn, heb je er ook niets te zoeken. Dat geldt voor iedereen die straks gaat deelnemen aan het verkeer. Als straks het GVVP wordt vastgesteld denk ik dat twee derde van de wijken in ieder geval weten wat hun toekomst is. Ze zullen als verblijfsgebied worden ingericht. Een verblijfsgebied heeft als kenmerk dat het weinig of geen doorgaand verkeer kent. Dat betekent niet altijd dat de kinderen op straat kunnen knikkeren voor alle duidelijkheid. In veel 30 kilometergebieden is het vaak daarvoor te onveilig. Ik ben het met de heer Van Ballegooijen eens dat het GVVP een basis is voor een goed en leefbaar Zeist.

Mevrouw De Niet dichtte mij gedrevenheid toe. Dit is een interactie tussen de commissie waarvan u deel uitmaakt en mij. Ik heb dat voortdurend als een stimulans ervaren, ook al staan we soms lijnrecht tegenover elkaar. Soms zaten we samen met de handen in het haar, maar we zijn toch samen de weg gegaan en we mogen vanavond hier naar de finale. Ik denk dat het een goede basis is voor de toekomst. Als we als gezamenlijke partijen optrekken, denk ik dat er een goede basis is voor de uitwerking van het thans voorliggende GVVP.

Uwe vooronderzoek is niet meer nodig. De suggesties van de burgers zitten niet in de la. Als u ons er op betrapt dat ze toch verdwenen zijn, rekenen wij op uw alertheid op dat punt.

De heer De Ligt heeft nog een keer duidelijk gemaakt het verkeer van de eerste en tweede orde en de voorwaarden voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit alles mag geen belemmering zijn voor hetgeen momenteel wordt voorgesteld.

De rondweg is nog een keer nadrukkelijk aan de orde geweest. Ik wil best erkennen dat verkeerskundigen zeggen dat een rondweg een hele goede mogelijkheid zou zijn. Wij hebben echter een andere afweging gemaakt en daar vragen we respect voor. Zo hebben wij ook respect voor uw minderheidsstandpunt. Onderzoek alle dingen en behoud het goede is een mooi gezegde. Dat zou ik graag hoog willen houden. Wij gaan geen zaken onderzoeken waarvan wij niet vinden dat die goed zijn.


De heer De Ligt: (VVD)

Dat is uw oordeel. Wij hebben een ander oordeel.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ja, dat hebben we al duidelijk gemaakt. We kunnen hier samen verkeren in een raad.

Ik kom bij het amendement en de bijdrage van de heer Claasen. Ik wil graag zoals hij dat ook heeft gedaan het amendement langs lopen. Na mijn bijdrage wordt het amendement wellicht ingetrokken als de punten voldoende worden overgenomen.

De Arnhemse Bovenweg moet als verblijfsgebied worden aangemerkt. Ik heb gisteren al een poging gedaan de intentie weer te geven om het doorgaande verkeer van deze weg te weren en hem geschikt te maken voor het openbaar vervoer. Dit wordt als eerste product in het uitvoeringsplan aan de orde gesteld. We kunnen het dan op zijn consequenties bezien. Ik wil daarbij graag de Breullaan als toeleidende weg betrekken omdat dit straks bij de ontwikkeling rond het station een belangrijk knooppunt zal zijn. Als we dat aan een gezamenlijke studie onderwerpen denk ik dat we recht doen aan wat u daar beoogt. De consequenties moeten niet alleen voor het stationsgebied maar ook voor de Heidelaan en Oranje-Nassaulaan in beeld gebracht moeten worden. Wij zullen al uw bijdragen met betrekking tot de Arnhemse Bovenweg daarin meenemen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Vanavond wordt aan de raad gevraagd om de hoofdverkeersstructuur vast te stellen zowel voor de wegen van de eerste orde als van de tweede orde en de verblijfsgebieden. Nu hoor ik het college zeggen dat we de Arnhemse Bovenweg als een weg houden van de tweede orde. U wil de raad nog niet voorstellen dat het een verblijfsgebied wordt.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Dat willen wij graag aan een nadere studie onderwerpen. Op basis daarvan zullen we bezien of we de categorisering handhaven of niet.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Je zou verschillende dingen kunnen onderzoeken en bestuderen. Gaat het nu om een onderzoek om na te gaan op welke wijze het doorgaande autoverkeer uit de Arnhemse Bovenweg geweerd kan worden en op welke wijze deze weg geschikt gemaakt gaat worden of meer geschikt gemaakt gaat worden voor het openbaar vervoer?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Dat zijn de twee items die ik heb genoemd.

De laan Van Vollenhove en de Dreef als verblijfsgebied aangemerkt. We hebben al geconstateerd dat de laan van Vollenhove tot verblijfsgebied is benoemd in het GVVP. Wij willen de Dreef graag behouden als een 50 kilometerweg en niet als verblijfsgebied. Als wij dit tot verblijfsgebied maken, denk ik dat er veel verkeer door dat verblijfsgebied gaat komen. De Dreef is de meest aangewezen weg als ontsluitingsweg. Als wij in de toekomst iets willen met de categorisering van de wegen in Zeist-Noord, is het herstructureringsproject daartoe de beste gelegenheid.Mevrouw De Jong: (SP)

Betekent dat de bewoners van de wijk Vollenhove straks niet meer kunnen meepraten over de Dreef als 50 kilometerweg?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Het voorstel dat thans voorligt is dat de laan van Vollenhove een verblijfsgebied is en als 30 kilometergebied. De Dreef blijft een weg van de tweede categorie waarin 50 kilometer tot de mogelijkheden behoort. U besluit dat.


Mevrouw De Jong: (SP)

Nee, het amendement is er voor bedoeld dat u daar een reactie op geeft. Zegt u nu dat de bewoners daar straks niet meer op kunnen reageren? Dat heb ik van u begrepen.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Het voorstel is om het een weg van de tweede categorie te laten zijn.

Austerlitz en Den Dolder worden binnen de woonkernen ingericht als verblijfsgebied.

In principe moet de gehele bebouwde kom als 30 kilometergebied aangewezen worden. Dat is strijdig met de verkeerswet. Wij willen graag de wegen houden zoals ze benoemd zijn binnen het GVVP.

Het amendement spreekt van het voorrang geven aan het openbaarvervoer en fietsverbindingen. Voor wegen van de tweede categorie hebben we de gelegenheid om voorrang te verlenen aan fietsers en de autobus en voetgangers in plaats van de auto.

De Utrechtseweg tot aan de Schaerwijdelaan aanwijzen als weg van de eerste categorie. We hebben daar bewust een tweede categorie van gemaakt. In Zeist—West wonen 15000 van onze burgers en als die naar het centrum gaan moeten zij altijd de Utrechtseweg passeren. Om te stimuleren dat zij van het openbaar vervoer en de fiets gebruik gaan maken willen we ze gelijk waarderen. Als er op het kruispunt van Griftlaan en Schaerwijdelaan gelijktijdig een fietser, een bus en een auto staan, is het voorstel dat de bus het eerst wordt afgewikkeld, dan de fiets en dan de auto. In die volgorde bedoelen wij de wegen van de tweede categorie. Daarmee geven we nadrukkelijk aan wat het belang is.


Mevrouw De Jong: (SP)

Natuurlijk zou mijn fractie ook graag zien dat de Utrechtseweg een weg van de tweede categorie wordt. Daar verder geen misverstand over. De SP vindt dat dit alleen kan als er vervoersmanagement plaatsvindt en combivervoer ten behoeve van al die bedrijven en instellingen aan die weg. Als dit gebeurt kunnen wij ten volle instemmen met die tweede categorie. Het gaat ons er om dat dit soort vervoer zo snel mogelijk in Zeist afgewikkeld wordt. Dat is juist het knelpunt waar het om draait. Misschien dat u dat nog kan toelichten hoe u dat denkt op te lossen.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Vervoersmanagement is een aandachtspunt binnen het GVVP. Ik heb in de commissie daar al iets over gezegd dat dit niet de eenvoudigste klus is. Dat wil ik heel openlijk bekennen. Dat we het daarbij zouden laten is dus niet zo. Wij zullen een nieuwe poging ondernemen om het vervoersmanagement op de rol te krijgen. Wat nog veel belangrijker is, zijn de 10 tot 12000 auto’s die dagelijks Zeist in en uitkomen als woon-werkverkeer en die een afstand afleggen van maximaal 7 km tussen woon- en werkplek. Als we daar grip op kunnen krijgen, leveren we een hele belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Zeist.


Mevrouw De Jong: (SP)

Het is natuurlijk een en/en verhaal en niet en/of.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Er is denk ik nog rendement te halen en dat vergt voor u en voor mij voldoende creativiteit. Ik hoop dat we elkaar kunnen inspireren in het vervolgtraject. De aanknopingspunten liggen in het GVVP.


De heer De Ligt: (VVD)

Hoe denkt u de toenemende automobiliteit op de Utrechtseweg in relatie te brengen tot de volgorde bus, fiets en dan de auto. Het is een weg met doorgaand verkeer. Die druk bouwt zich op zonder meer. Dan vergeet u wederom het verhaal van de Universiteitsweg met een opstopping van het verkeer bij Mooi-Zeist waar een versmalling zich voordoet. De problemen worden niet opgelost. Dat leidt ongetwijfeld tot een uitwijkgedrag van het doorgaand verkeer via de wijken en dat willen we niet.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Tussen de Universiteitsweg en Mooi-Zeist kom ik niet zoveel wijken tegen.


De heer De Ligt: (VVD)

Daar heb ik het niet over. U moet mij goed verstaan. Er treden belemmeringen op op de Universiteitsweg die door een renovatie worden weggenomen. Als je ook maar een auto minder hebt, krijg je een doorstroming naar Mooi-Zeist waar dan de ellende begint. Dan gaat het daar opstropen en heb je het probleem dat het verkeer wel de wijken in gaat.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Dat kan je uitstekend doseren met een toeritdosering.

De Krakelingenweg is een belangrijk onderdeel van het GVVP. Met de Krakelingenweg bedoelen wij heel nadrukkelijk om elk misverstand te voorkomen nooit bedoeld als vierbaansweg. Ik schrok vanavond toen ik dat hoorde. Ik meen dat het de heer Claasen was die dit naar voren bracht. Dat is ook nooit een keer over mijn lippen geweest en zelfs niet in keer in mij gedachten geweest. Waar dit vandaan mag komen, komt het vandaan, maar niet hier. Een van de doeleinden van de Krakelingenweg is verkeersveilig en het bewaren van de natuur. We weten dat de natuur op het ogenblik meer schade ondervindt van het vrachtverkeer dat elkaar daar ter nauwer nood kan passeren. Wij waken voor de veiligheid van onze burgers die aan de Krakelingenweg wonen en het doorstromen van het verkeer. De laanstructuur wordt daarbij behouden. Er vindt een zorgvuldige inpassing van de weg plaats door middel van een reconstructie. Wij willen voldoende waarborgen inbouwen om het unieke karakter van de laan te behouden. We gebruiken de Krakelingenweg wel optimaal om een deel van het verkeer te kunnen afwikkelen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik heb de heer Van Brenk concreet gevraagd of het college bereid is om met betrokken groepen een verkennende studie te laten doen naar het meest geschikte profiel en daarover de raadscommissie te informeren.

De gemeente Zeist heeft de Krakelingenweg aangemeld als BOR-project als ik goed geïnformeerd ben. In het concept GVVP staat opgenomen een nieuwe weg. Is de raming van het college nu gebaseerd op een nieuwe weg. Als het college spreekt van een aanpassing, moeten we dan weer gaan onderhandelen over BOR-gelden die beschikbaar kunnen komen voor de reconstructie van de Krakelingenweg?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Wij hebben geld gekregen voor de Krakelingenweg.


De heer Van Gemeren: (D66)

U heeft nog geen geld gekregen, want de BOR-gelden zitten in een mobiliteitsfonds. Het BRU moet half mei nog een besluit nemen over de afspraken. Er is nog niets, alleen de weg is aangemeld.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik heb gezegd dat er geld gereserveerd staat. Er moet over de uitwerking natuurlijk nog wel gesproken worden. Laten we elkaar geen vliegen afvangen over een zaak die volkomen duidelijk is.De heer Van Gemeren: (D66)

Dan wil ik ook van u horen dat we elkaar geen vliegen moeten afvangen voor wat betreft de al dan niet geringe aanpassingen van het concept GVVP. U zwaait dan met het zware instrument dat we dan opnieuw moeten gaan onderhandelen over de BOR-gelden. Dat is gewoon je reinste flauwekul. Dat is mijn informatie.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik heb niet gesproken over een geringste aanpassing maar over het niet vaststellen van het GVVP.


De heer Van Gemeren: (D66)

We zijn ook niet aan een termijn gebonden. Ik heb dat bij verschillende instanties geïnformeerd of Zeist aan een termijn gebonden is en of op u mei 2001 een besluit moet worden genomen door deze raad, want anders zouden we het geld verliezen. Daar is geen sprake van, noch bij de provincie, noch bij het BRU.


De voorzitter:

Er is een ambtelijk overleg geweest met de ministeries, het BRU en de provincie en al diegenen die betrokken zijn bij het vaststellen van het BOR. Daar zijn ambtelijk contracten voor getekend. Bestuurlijk moet dit worden afgedekt. U weet hoe dat gelopen is in dit land. Drie regio’s hebben het geld al op hun rekening gekregen en zijn al aan het uitvoeren. Een regio ligt nog te wachten. Er is overleg geweest met de minister van verkeer en waterstaat. De portefeuillehouder van verkeer van Utrecht, mevrouw Van Den Berg van Leefbaar Utrecht heeft met haar overleg gehad. Dat heeft u ook kunnen lezen in de krant die u zo graag citeert, maar ik kan u uit eigen ervaring dit nog eens melden.

Vervolgens is nu de besluitvorming binnen het BRU aan de orde. Dat heeft het DB gepasseerd en de zaak is aangeboden aan het AB. Op basis daarvan kan de procedure worden voortgezet. De minister komt op 19 mei in dit gebied. Zij zal ook zeer waarschijnlijk Zeist bezoeken en gaat er dan vanuit dat dit vuiltje van enkele maanden geleden opgeklaard is. Mocht er geen GVVP zijn, hebben we geen projecten die kunnen worden gehonoreerd. Zo duidelijk is dat. Het is precies als met het UCP. Ik mag dit niet meer noemen, mar dat is het centraal stationsgebied zoals u weet. Ook daarvan is gezegd, geen projecten in het kader van het UCP die kunnen worden gehonoreerd.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Wellicht mag ik nog iets vragen over de Krakelingenweg. Het doortrekken van deze weg naar de A28 is voor ons een van de pijnpunten in dit GVVP. Die pijn kan wat minder groot zijn als de wethouder uitdrukkelijk wil aangeven dat het nieuwe stukje aan te leggen Krakelingenweg, zeg maar de doorsteek om die hoek af te snijden, heel veel gaat lijken op de bestaande Krakelingenweg. Hij moet ook niet enorm worden verbreed. De laanstructuur van de Krakelingenweg zoals die nu is moet volledig behouden blijven.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik ben geen verkeerskundige. Ik kan u toezeggen dat we zorgvuldig met het behoud van de Krakelingenweg naar een inpassing zullen zoeken. Dan is er een aantal varianten. Ik heb ze gezien en ik heb er ook over gesproken. Ook daar zijn nog verschillende visies over. Ik denk dat we nog alle gelegenheid hebben om via een zorgvuldig onderzoek te kijken naar de meest gewenste oplossing voor deze weg met de bedoelde functie. Het gaat toch wel om een stukje uniek gebied. Ik kan niet meer garanties geven dan dit.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik had nog gevraagd naar een verkennende studie met betrokken groepen naar de meest zorgvuldige inpassing. Dan kunnen wij de resultaten verder bespreken in de raadscommissie verkeer en vervoer. Kan u dat mij toezeggen? Dat kunt u bestuurlijk denk ik wel.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Hebben wij ooit een andere werkwijze gehad dat we iets buiten de commissie deden?


De heer Van Gemeren: (D66)

Het gaat er nadrukkelijk om een verkennende studie te doen met een begeleidingsgroep bestaande uit de betrokken groeperingen. Ik heb ze genoemd in mijn tweede termijn en zal dat niet herhalen. Ik zou graag die toezegging willen hebben.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

De inspraak en samenspraakprocedure is hier geheel van toepassing en ik wil dit instrumentarium heel graag aanwenden bij de ontwikkeling van dit gebied.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dus de deskundigen worden ingeschakeld om met elkaar tot een studie te komen?


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

De inspraak en samenspraakprocedure is van toepassing.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dat is mij te algemeen.


De voorzitter:

Als u alleen op de groene groepen doelt, zijn er nog meer interessante adviseurs en dat zegt de wethouder.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik heb ook andere groepen genoemd. Niet alleen de heer Luchtmeier en het Utrechts Landschap maar ook andere deskundigen.


De voorzitter:

We zijn met de hoofdlijnen bezig en we gaan nu niet in op dit soort vragen. Het is vijf voor half elf. Deze agenda wordt niet afgewerkt. U kunt zich voorbereiden op een volgende vergadering voor volgende week maandag.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik wil nog het woord over de Koelaan en de A12. Er is uitvoerig contact geweest met Bunnik, mevrouw Van Stralen en haar ambtenaren en ook onze ambtenaren. Zij was bereid om met ons mee te werken en mee te denken en mee te doen in het onderzoekstraject. Als ik zorgvuldig probeer de reacties vanuit de raad te analyseren, denk ik dat er voorzichtig een meerderheid is te vinden dat we als Zeist dit initiatief wel moeten nemen. Ik wil Bunnik in kennis stellen van het gevoelen van de raad zoals we dat hier vanavond over tafel hebben laten gaan. Mocht Bunnik wel tot een onderzoek willen komen, zou ik willen voorstellen dat het initiatief dan van Bunnik moet komen in plaats van bij de gemeente Zeist. Zij mag natuurlijk bij ons aankloppen. Dat doe je als goede buren over en weer. Dan ligt niet het initiatief bij Zeist, maar bij de gemeente Bunnik.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dus een amendering van het oorspronkelijke voorstel van het college voor alle duidelijkheid.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ja! Dit is naar aanleiding van het amendement.

Ik meen dat ik heb recht gedaan aan allen in tweede ronde. Ik dank u wel.Hierna wordt de vergadering voor een ogenblik geschorst in verband met het zich kunnen beraden op het antwoord van het college.
De vergadering wordt heropend.


De heer Van Gemeren: (D66)

Na overleg tussen de fracties van GroenLinks, de SP en D66 zal GroenLinks straks een verklaring afleggen ten aanzien van het amendement. De fracties van D66 en SP handhaven een aantal elementen uit het amendement. Wij hebben een gewijzigd amendement naar aanleiding van de beantwoording van het college en dat willen wij nu voorleggen.


De voorzitter:

Dat is een derde termijn. Dan moeten we eerst proberen om een derde termijn te organiseren als dat nodig en noodzakelijk mocht zijn.


De heer Van Gemeren: (D66)

Wij mogen toch wel een reactie geven op een ingediend amendement?


De voorzitter:

Nee, we hebben de beraadslagingen geschorst.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik wil het beraad niet heropenen, maar u het standpunt van mijn fractie mededelen en welke elementen van het amendement wij in stemming willen brengen.


De voorzitter:

Dat kan via een stemverklaring. Een stemverklaring over dit amendement.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dan doen wij dat bij dezen.

Wij handhaven de elementen van de Arnhemse Bovenweg.


De voorzitter:

Wacht even! Wij moeten helderheid hebben in wat haalbaar is voor dit amendement. We moeten eerst de procedure hebben dat het amendement zoals het voorligt niet in tact blijft.


Mevrouw De Jong: (SP)

Het kan allemaal veel simpeler. We hebben op een aantal punten van de wethouder ons gelijk gekregen in het amendement. Die punten hoeven niet in stemming gebracht te worden. Zo ligt het eigenlijk.


De voorzitter:

Zouden we het zo kunnen doen dat ik de heer Van Gemeren vraag zijn alternatieven in te brengen. In de oorspronkelijke tekst geeft hij weer wat hij wel en wat hij niet handhaaft. Als hij het niet handhaaft, kan hij daarvoor een alternatief opvoeren.


De heer Van Gemeren: (D66)

Punt 1 wordt dan de Arnhemse Bovenweg en dat handhaven we. En dat betreft de fracties van D66 en SP.

2. Handhaven we.

De punten 3, 4 en 5 kunnen wat ons betreft geschrapt worden.

6, 7, 8 en 9 handhaven we.


Desgevraagd is het amendement ondertekend door mevrouw De Jong van de SP en de heer Van Gemeren van D66. We krijgen dan nu de reactie van GroenLinks.De heer Claasen: (GroenLinks)

Wij hebben geprobeerd om zo goed mogelijk te luisteren naar de reactie van uw college. Wij hebben gemeend dat het verstandig zou zijn omdat er enkele pijnpunten voor ons in zitten het amendement niet langer door ons ondertekend te beschouwen. Dat wil niet zeggen dat wij de stemming over deelamendementen niet zullen steunen. Dat blijkt dan wel bij de desbetreffende deelpunten.

Om behandeling van het amendement mogelijk te maken, willen wij onze handtekening technisch laten staan.


De voorzitter:

Dat was het beraad na de schorsing. U heeft de uitslag uit de schorsing gehoord. Ik geef ruimte voor stemverklaringen, warbij het amendement dan vanzelfsprekend voorgaat.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Ik kan niet anders nadat ik net inhoudelijk afstand heb genomen van het totaal pakket van het amendement bij de stemverklaring wel op onderdelen zal moeten ingaan. Dat lijkt mij alleszins redelijk.

Bij de Arnhemse Bovenweg ging het er constant om dat het autoverkeer geweerd wordt en het openbaar verkeer daar meer ruimte krijgt. Daarvoor is het niet nodig om er een verblijfsgebied van te maken. Er valt zelfs iets voor te zeggen dat niet te doen. Wil een bus harder rijden dan 30 km kan dat niet in een verblijfsgebied. Dat is de reden waarom wij van de formulering zoals die hier staat afstand nemen. Dat deelamendement zullen wij niet ondersteunen.

Dan de laan van Vollenhove en de Dreef. De Dreef zal een punt kunnen zijn dat in overleg met bewoners al of niet uiteindelijk verblijfsgebied gaat worden. Om daar nu al een uitspraak over te doen lijkt ons iets te voorbarig.

Het punt Utrechtseweg-Schaerwijdelaan al dan niet eerste of tweede categorie. Ik heb in mijn tweede termijn aangegeven dat het beschouwen als tweede categorie de mogelijkheid geeft om het langzame verkeer daar nadrukkelijk gelijkwaardiger te prioriteren aan het autoverkeer. Bij een eerste categorieweg heb je die mogelijkheid niet. Daarom zullen wij dat deelamendement niet steunen.

De Krakelingenweg is een deelamendement dat wij wel zullen steunen. Ik heb gevraagd in hoeverre de laanstructuur overeind zal blijven. Ik neem aan dat bij de uiteindelijke invulling ook gekeken gaat worden hoe we de meest kritische delen van dat stukje Zeister bos bij het aanleggen van het vervolg van de Krakelingenweg zullen kunnen ontzien.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik denk dat we graag datgene handhaven wat ik heb genoemd. Er vindt een zorgvuldige inpassing plaats met behoud van de laanstructuur.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Het probleem is alleen dat het behoud van de laanstructuur milieutechnisch erg aardig klinkt, maar dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat het meest kwetsbare gedeelte van dat bosgebied doorsneden wordt. Daar moet nog zorgvuldig naar gekeken worden.


De voorzitter:

Ik zou niet willen gaan debatteren. We weten überhaupt niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dit alles wordt nog voorgelegd. We gaan er allemaal over nadenken en besluiten. Wij nemen kennis van uw opvatting.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Het deelamendement van geen aanleg van een nieuwe weg door het bos zullen wij steunen.

Het laatste onderdeel van geen aansluiting van de Koelaan op de A12 steunen wij ook.


Bij handopsteken blijkt dat drie leden voor het totale amendement zijn, de overigen tegen, zodat het amendement wordt verworpen. Een en ander met inachtneming van wat de heer Claasen in zijn toelichting heeft gesteld.


Dan ligt voor het voorstel van het college met inachtneming van de toezeggingen van de wethouder namens het college gedaan. Ik kan me voorstellen dat u daar ook nog stemverklaringen over wenst af te leggen.


De heer De Ligt: (VVD)

Er zijn in de toezeggingen om een meerderheid te verwerven een aantal draadjes uit de jas getrokken die ons op een aantal punten zeker wel aanstonden. In onze beleving wordt de hoofdstructuur zodanig aangetast waardoor de bezwaren die we al hadden alleen maar versterkt worden. Dat geeft ons de overtuiging dat de draadjes die hier en daar wat soelaas zouden moeten bieden in de toekomst ook niet echt kunnen worden ingevuld in de hoofdstructuur. Derhalve handhaven wij wat wij zeiden bij dit voorstel. Tot onze spijt kunnen wij dit helaas niet steunen.


Mevrouw De Jong: (SP)

Al hoewel bij de intentie steunen van het GVVP om zoveel mogelijk leefbaarheid in Zeist te brengen en meer ruimte voor het openbaar vervoer en de fiets. Dat steunen wij zeer. Wij kunnen ons echter niet vinden in de uitwerking daarvan in de hoofdstructuur voor de wegen. Daarom zullen wij tegen stemmen.


De heer Van Gemeren: (D66)

We kunnen instemmen met het voorstel van het college wat betreft punt 1. Wij stemmen niet in met de voorgestelde hoofdstructuur.


De voorzitter:

Ik constateer dat u dus tegen bent. Het debat ging over de hoofdstructuur.


De heer Van Gemeren: (D66)

U heeft twee voorstellen gedaan. Wij zijn voor punt 1 van het college en tegen punt 2.


De heer Van Kuijk: (PvdA)

Op basis van het amendement zijn twee aanpassingen aan het basisplan aangebracht. Over de Arnhemse Bovenweg heb ik in mijn tweede bijdrage al aangegeven dat wij de bijdrage van GroenLinks waardevol vonden. Het zal u niet verbazen dat wij het prima vinden dat het college die intentie heeft uitgesproken.

Ten aanzien van de A12 zijn we erg blij dat het onderzoek niet zal plaatsvinden. Wij zijn dus helemaal voor.


De heer Prikken: (BIZ)

Wij hebben kennis genomen van de antwoorden van de wethouder en die hebben ons niet voldoende overtuigd om de onderbouwing die in het rapport staat aangegeven als voldoende te ervaren. Wij zullen op grond van de gegeven antwoorden tegen de hoofdstructuur stemmen.


De heer Van Buël:

Ik ben gedeeltelijk positief over de beantwoording van mijn vragen. Ik moet u toch mededelen dat ik op diverse gronden uw voorstel niet kan steunen.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Wij gaan voor een leefbaar Zeist. Wij vinden genoeg aanknopingspunten in dit GVVP om het te steunen.


Mevrouw De Niet: (CDA)

Dat zijn woorden uit mijn hart gegrepen. Ook wij gaan voor een uitermate leefbaar Zeist. Ook wij zien voldoende aanknopingspunten. In de komende jaren zullen we nog voldoende kunnen discussiëren om goede oplossingen te kunnen vinden.


De heer Claasen: (GroenLinks)

In het nu voorliggende GVVP zaten en zitten nog wel wat pijnpunten voor ons. Vanavond zijn er forse pijnpunten uit gehaald wat het voor ons uiteindelijk mogelijk maakt om voor het voorstel te kunnen stemmen.

Hierna wordt het voorstel met 17 tegen 14 stemmen aangenomen.De voorzitter:

Dank u zeer voor uw bijdragen waarmee u zich in de afgelopen periode hebt willen bezighouden met dit voorstel. We kunnen elkaar voor de komende periode veel succes wensen.


Ik had u nog het voorstel willen doen om punt 10 van de agenda nog te behandelen als dat kan.10. Benoeming accountant (rv 2001-47)


De heer Veenendaal: (VVD)

Het is niet de gewoonte van de VVD-fractie om een dergelijk raadsvoorstel in de raad te behandelen. Laten we het houden op discommunicatie tijdens de commissiebehandeling. Naar de mening van de VVD-fractie bent u goed gestart. Een selectiecommissie heeft op grond van een programma van eisen goed werk verricht. Deze commissie is gekomen met twee kandidaten en op grond van objectieve criteria en ik zou ze hier harde criteria willen noemen.

Tijdens het voorstellen van de geselecteerde kandidaten ontstond bij een deel van de commissie een lichte voorkeur voor de andere kandidaat en dit wel op grond van een goede presentatie. In de sport komt het regelmatig voor dat een ploeg met mindere kwaliteit het kan winnen van een zogenaamde topclub. Dit wordt onder andere bereikt door een betere prestatie op grond van inzet, een goede sfeer of een uitstekende teamgeest. Dit element hebben wij in uw overweging gemist.

Daarnaast heb ik u gevraagd waarom in de selectiecommissie geen leden van de commissie jaarrekening waren opgenomen. Mogelijk was het handig geweest om iemand uit die commissie op te nemen. (Commissie rekenkamer)

Tijdens de commissiebehandeling ter voorbereiding van deze raad vroeg ik aan de voorzitter wat u met onze suggesties heeft gedaan. Ik kreeg te horen dat u na een uur beraad u uw oorspronkelijke voorstel zou handhaven. Als u zoveel tijd hiervoor neemt, moge het duidelijk zijn dat de VVD-fractie niet anders kon dan uw overwegingen nog eens zorgvuldig door te nemen. Na afloop van de commissie is het een en ander nog eens verduidelijkt waardoor er toch nog een gewijzigd voorstel is gekomen waarin de keuzes nog eens zijn onderbouwd. De VVD-fractie kan zich vinden in het raadsvoorstel waarin u kiest voor het accountantskantoor Ernst en Young. Wel zijn wij nieuwsgierig naar wat u doet met onze suggestie om bij een volgende keer leden van de commissie jaarrekening te betrekken.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Mijn fractie heeft zich verbaasd over de gevolgde procedure bij dit raadsvoorstel. Er is aan de raadscommissie nadrukkelijk een keuze gevraagd. Dan moet er nogal wat gebeuren wil je van de voorkeur van de raadscommissie gaan afwijken. Het is eigenlijk nauwelijks acceptabel dat een argument dat bekend was en gebruikt was op het moment dat de raadscommissie haar voorkeur formuleerde uiteindelijk de doorslag heeft gegeven in een ander gremium om af te wijken van de voorkeur van die commissie. Als ik zeg dat het nauwelijks acceptabel is, klinkt dat heel ernstig, maar zo ervaar ik het ook. Je zit als raadscommissie natuurlijk niet voor niets in de positie waarin het college je iets voorlegt. Met alle mitsen en maren en alle zorgvuldigheid heeft die raadscommissie op een gegeven moment gezegd de argumenten gehoord hebbende en de presentaties aangehoord hebbende dat men voor accountantbureau x was. Als dan op grond van een argument dat op die avond bekend was ineens afgeweken wordt, kan dit eigenlijk niet. Ik zou van uw college een betere argumentatie willen horen dan in het raadsvoorstel verwoord is.De heer Van Kuijk: (PvdA)

Ook wij hadden wat moeite dat het advies van de commissie niet is opgevolgd. Wij hebben begrepen dat er zwaarwegende argumenten waren om op een andere keuze te komen. De verwachting van de commissie is natuurlijk ook anders geweest dan het zou moeten zijn. Misschien moet de volgende keer daar meer duidelijkheid over zijn wat de zwaarte is van een dergelijke commissie. Misschien helpt het ook als wordt overwogen om een volgende keer in de selectiecommissie een lid van de commissie rekenkamer op te nemen – naar mijn voorkeur de voorzitter – zodat in ieder geval de relatie met de normale commissie gelegd is.

Na ampel overleg zullen wij ons niet verzetten tegen de keuze die nu gedaan wordt in het voorstel. Uiteraard verwachten we een evaluatie voordat het besluit dient te worden genomen over een verlenging van het driejarig contract.

Wij wensen de productgroep middelen de komende jaren een goede en leerzame samenwerking met Ernst en Young toe.

Tot slot, een nieuwe accountant zal met een frisse kijk op de organisatie werken. De PvdA-fractie zal met belangstelling kijken naar de eerste managementletter. Wij nemen onze controlerende taak serieus. Een eventuele kritische opmerking van een accountant kan ons helpen bij het uitvoeren van die controlerende taak.


De heer Van Delft: (CDA)

Collega Veenendaal heeft iets gezegd over iets wanneer wij nog eens een keer een dergelijk voorstel krijgen. Ik moet u zeggen dat in de periode waarin ik in de raad zit we voor het eerst een dergelijk voorstel meemaken. Wat vaker wisselen – over een jaar of vijf – zou geen slechte zaak zijn. Als u dan een wat minder eenzijdig samengestelde commissie heeft – met eenzijdig bedoel ik dat naast de portefeuillehouder de commissie puur en alleen uit ambtenaren bestond – denk ik dat dit een goede zaak zou zijn.

Overigens ben ik het volledig eens met de laatste opmerking van de heer Van Kuijk. Het doet mij deugd hem volmondig te horen zeggen dat hij de controlerende taak van de raad serieus neemt, want ik heb de afgelopen jaren nogal eens wat twijfels over gehad, ook van de PvdA-fractie.


Wethouder Swart: (CDA)

Voor het aanstellen van een nieuwe accountant hebben we een procedure gestart. De procedure is gestart maar vervolgens zijn er wat misverstanden ontstaan. Ik sluit ook even aan bij de heer Claasen. In de commissie hebben twee accountantskantoren zich gepresenteerd. Er is in de commissie gezegd dat er naast die presentatie wel veel meer was. Het ging om objectieve criteria waarop je een accountant beoordeelt en op die basis gaat kijken voor welke accountant je gaat kiezen voor de komende drie jaar. Daar hebben we kennis van genomen. Over drie jaar loopt het contract af. We moeten automatisch een discussie hebben over hoe we verder willen. Ik zou de discussie ook met de commissie gemeenterekening willen voeren. Met de suggestie die u vanavond doet kunnen we in de toekomst op een wat gemakkelijker wijze afwikkelen. Daar zijn we tijdens de procedure op geattendeerd. Ik denk dat we winst boeken als we de suggesties van de heer Veenendaal volgen. Ze zijn ondersteund door de heer Van Kuijk en de heer Van Delft. Dan kunnen we een goede procedure krijgen.

De argumentatie waar de heer Claasen het over heeft, was bekend tijdens de discussie in de commissie. U heeft net van mij gehoord dat de procedure beter kan en in die zin heb ik een toezegging gedaan naar de toekomst toe. Ik neem met plezier er kennis van dat men dit voorstel toch kan steunen met de kanttekening van een betere procedure voor de toekomst.


De heer Claasen: (GroenLinks)

De heer Van Delft heeft er op gewezen dat dit een raadsvoorstel is. Aan de raad wordt een uitspraak gevraagd over welk accountantskantoor voor de gemeente aangetrokken gaat worden. Als je dat aan de raad vraagt, vraag je op dit moment iets heel merkwaardigs. U vraagt eigenlijk aan de raad om voorbij te gaan aan het oordeel van de raadscommissie. Laat het oordeel van de selectiecommissie belangrijker zijn dan het eigen oordeel. Dat is natuurlijk een merkwaardige constructie. Ik heb net het woord acceptabel genoemd en dat is een hele zware kwalificatie, maar ik houd hem wel overeind. Ik vind dat je van een raad niet iets kunt vragen wat die raad in eerste instantie eigenlijk niet wil. Dat zal er toe leiden dat na deze gedachtegang mijn fractie tegen dit voorstel zal stemmen.


De heer Van Delft: (CDA)

Ik moet collega Claasen er op attenderen dat we commissies van advies en bijstand hebben. Uiteraard kan het college het advies van zo’n commissie wegende tot een ander luidend standpunt komen. Dat is in dit voorstel gebeurd. De selectiecommissie heeft er een bepaalde mening over. Ik denk dat het zeerwel mogelijk is dat wanneer het college enerzijds het standpunt van de raadscommissie weegt en anderzijds dat van de selectiecommissie men tot een andere afweging komt dan de raadscommissie gedaan heeft. Dat tast het advies dat de commissie gegeven heeft niet aan.


De heer Kats: (SGP/ChristenUnie)

De commissie heeft inhoudelijk alleen kunnen oordelen over de twee presentaties die zijn gegeven. Daarnaast hebben we ook inzage gehad in wat cijfertjes. Volgens mij hebben wij ons oordeel op dat moment alleen bepaald tot de presentaties. Volgens mij heeft u uitgesproken dat onze basis heel smal is omdat wij ons alleen uitspreken over de presentaties en niet op basis van de argumenten die de selectiecommissie heeft gebruikt. Als ik naar de argumentatie in de stukken kijk, kan ik me wel voorstellen dat de keuze naar het betreffende accountantskantoor gaat. Dan is niet het advies van de commissie overruled, alleen het advies over het stukje van de presentatie.


De heer Claasen: (GroenLinks)

Er spelen hier twee dingen. Wat is nou precies de waarde van het advies van een raadscommissie en wat is nou precies de bevoegdheid van het college in wat er gedaan moet worden. Natuurlijk is het de bevoegdheid van het college om een voorstel te maken en daarin af te wijken van hetgeen de commissie adviseert. Alleen loopt het college dan wel risico, maar dat risico loopt het college wel vaker.

Een ander punt is de argumentatie die gebruikt is. Het belangrijkste argument dat uiteindelijk uit de selectiecommissie is gekomen is en dat ook in het raadsvoorstel staat is dat het nu voorgestelde kantoor meer ervaring heeft op het gebied van de gemeentelijke huishouding enz.. Dat argument was ook bekend op het moment dat de commissie in eerste instantie een voorzichtige voorkeur formuleerde. Ik verval nu in herhalingen en dat lijkt mij onnodig dat te doen. Zo meteen komen we wel tot een stemming.


De voorzitter:

Daartoe zou ik nu willen overgaan.


Hierna wordt het voorstel z.h.st. aangenomen, waarbij de fractie van GroenLinks geacht wordt te hebben tegen gestemd.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik zou een voorstel van orde willen doen om punt 11 van de agenda vanavond nog te behandelen, het vaststellen van de begrotingswijziging en het bestedingsvoorstel voor een deel van de GZO-gelden te verdagen naar 18 juni omdat dit samenhangt met de voorjaarsnota. Dit bespaart ons een extra
avond. Er zitten heel wat haken en ogen aan ook in relatie tot het kunstenhuis


De voorzitter:

Er liggen voor de maand juni 17 voorstellen en niet de geringste, inclusief de voorjaarsnota. U mag nu al drie avonden reserveren voor het totaal. In de maand juli zitten er 18 voorstellen in de pipe line en in september 14. Ik zou willen voorstellen om nu te schorsen en maandag a.s. verder te vergaderen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Ik ben bereid mijn voorstel van orde in te trekken. Dan kunt u verder gaan met de voorbereiding van een en ander.


De voorzitter:

Neem u mij niet kwalijk mijnheer Van Gemeren!


Hierna wordt de vergadering verdaagd tot maandag.


8 mei 2001

187

187


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken