Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsstukken 2010 en ouder / Notulen / 2001 / Raadsnotulen 14-05-2001

Raadsnotulen 14-05-2001


NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 14 mei 2001 om 20.00 uur in navolging op de vergaderingen van 7 en 8 mei 2001 het gemeentehuis van Zeist.


Niet aanwezig zijn mevrouw De Jong en de heer Van BenthemDe vergadering wordt heropend. De aanwezigen worden zeer welkom geheten.11. Vaststellen begrotingswijzigingen (rv 2001-48)


Dit voorstel wordt z.h.st. aangenomen.12. Bestedingsvoorstel gedeelte GZO gelden (rv 2001-49)


De heer Veenendaal: (VVD)

Tijdens het raadsvoorstel kaderstelling voorjaarsnota 2001 is er besloten dat de fracties een deel van de opbrengst van de GZO-gelden naar eigen inzicht mochten bestemmen. Los van nadere besluitvorming was er het zogenaamde driesporenbeleid. Deze voorstellen mochten niet meer dan f 7.000.000,- bedragen of structureel f 550.000,-. De door de fracties ingediende wensen heeft u verwoord in het raadsvoorstel 2001 nr. 49. Dit raadsvoorstel kregen wij kort voor de commissie SWSLB van 23 april jl. Toen dit agendapunt aan de orde was, heb ik een voorstel gedaan om dit raadsvoorstel in een aparte vergadering te behandelen en wel aansluitend op het seniorenconvent. Dit voorstel werd mij mede ingegeven door het late tijdstip van behandelen en het ontbreken van diverse fracties. Aangezien dit punt op de agenda stond van de commissie SWSLB ben ik er van uitgegaan dat het wederom in die commissie behandeld zou worden. Achteraf is mij gebleken dat u het heeft geagendeerd inderdaad na het seniorenconvent en dat u hiervan de fractievoorzitters en enkele commissieleden op de hoogte heeft gesteld. Helaas was noch mijn fractievoorzitter, noch ik zelf hiervan in kennis gesteld, zodat wij ca kwart voor acht in alle ijl onze voorzitter nog konden laten bijstaan door collega De Ligt.

Met het gewijzigde raadsvoorstel is het mij duidelijk geworden dat tijdens de behandeling na het seniorenconvent een sluitende oplossing is gevonden. Men heeft gekozen voor een structurele oplossing voor f 548.000,- in plaats van een eenmalige investering van f 7.000.000,-. In de media heb ik vernomen dat het voorstel met betrekking tot het verbeteren van het imago van Zeist eenzijdig is uitgelegd. Uiteraard ben ik geïnspireerd door deze schitterende voorjaarsentree als je Zeist vanuit Utrecht binnen komt. Het in de file staan wordt door deze prachtige bloemenzee enigszins verzacht. Aangezien Zeist een regiofunctie vervult mogen deze gelden ook worden besteed aan een representatief schoon centrum, waardoor onze winkelfunctie wordt verstevigd. De VVD-fractie is er zich van bewust dat het een mogelijk verkeersaantrekkende werking kan hebben. Wij zijn voor een gezond ondernemersklimaat.

Tot slot, gezien de problematiek dat in het driesporenbeleid duidelijk is geworden, is er besloten om slechts een gedeelte van de verkoopopbrengst van de GZO op deze wijze te besteden. Tijdens de voorjaarsbehandeling zal het een ieder duidelijk worden wat er met de rest van de opbrengst is gebeurd en welke keuzes wij nog meer hebben moeten maken. Het moge u duidelijk zijn dat de VVD-fractie kan instemmen met dit raadsvoorstel.


De heer Huijgen: (GZB)

Wij als fractie staan op dit moment met lege handen. De heer De Ligt heeft vorige week maandagavond ervaren om met lege handen te staan. Waar gaat het om? De heer Veenendaal heeft het mooi verwoord. Wij mochten een deel van de GZO-gelden, namelijk f 7.000.000,- naar eigen inzicht besteden of wel f 550.000,- structureel. In het fractieoverleg is daar uiteindelijk uit gekomen een aantal voorstellen waar onze naam niet bij stond. Nou hoeft dat ook niet altijd. Als je het vorige voorstel voor de GZO-gelden bekijkt, was er op z’n minst toch een voorstel waarvoor er ook een meerderheid was. Ik doel dan op het historisch museum. Het historisch museum gaat kennelijk een meerderheid van deze raad behoorlijk aan het hart en dat geldt ook voor onze beide fracties.

Als ik de voorstellen bekijk, vind ik dat wij als raad ons op een hellend vlak gaan begeven als wij iets gaan doen aan een zogenaamde inkomenspolitiek. Ik doel daarbij op de startershypotheken. Dat zijn er maar 35 die uiteindelijk in aanmerking kunnen komen waarbij ik denk dat dit door loting gebeurt. Die worden door de gemeente Zeist geholpen om een huis aan te schaffen. Is dat geen rechtsongelijkheid ten opzichte van andere burgers in Zeist die dat ook zouden willen? Ik bedoel dat je dan een stukje inkomenspolitiek gaat bedrijven en daarmee creëer je een stuk inkomensongelijkheid. Bovendien vraag ik mij af hoe deze startershypotheken zijn te rijmen met de zogenaamde rijkskoopsubsidie. Naar mijn idee is die er ook nog steeds.

Als ik dan kijk naar het doeplein, een initiatief van de PvdA, staat er weliswaar dat er structureel f 130.000,- nodig is, maar daarmee zijn we er nog niet. U geeft zelf in uw voorstel aan dat er een eenmalige forse injectie van minimaal f 1.000.000,- nodig is. Ik vraag mij af of het niet meer wordt als u dat ook in combinatie met de ijsbaan wil doen.

Dan het kunstenhuis. Wij hebben in de commissie RKC van de vorige maand dat aan de orde gehad in voorstel 4. Dat voorstel hebben wij inhoudelijk gesteund, maar financieel vonden wij het gammel. Wat moet ik me nou voorstellen bij dit voorstel tot oprichting van een kunstenhuis in relatie tot voorstel nr. 4 dat we na dit raadsvoorstel aan de orde krijgen? Afhankelijk van uw antwoord zullen wij in tweede termijn met een amendement komen.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Het raadsvoorstel zoals het voor ons ligt, heeft de instemming van mijn fractie. Ik zal ook zeggen waarom.

Mijn fractie vindt het een heel goede zaak dat een gedeelte van de opbrengst er uit getrokken wordt, in dit geval f  7.000.000,- of wel f 550.000,- om iets anders te realiseren, in ieder geval wensen te realiseren van de raad. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat niet het totale bedrag van f 21.000.000,- gebruikt wordt door het college voor het vullen of het uitvoeren van de knelpunten van de voorjaarsnota. Mijn fractie heeft meerdere keren gezegd dat wij het goed zouden vinden dat die gelden gerelateerd zouden worden aan projecten waarvan we later kunnen zeggen dat ze met de GZO-gelden zijn gerealiseerd. Wij hebben met anderen een initiatief voor het kunstenhuis ingediend.

Dat betreft ook het verbeteren van het imago van Zeist. Wij zijn altijd voor een upgrading van Zeist geweest. Dus kunnen wij ons wel in dat voorstel vinden.

Wij moeten keuzes maken en dat betekent dat niet alles gerealiseerd kan worden.

Bij de startershypotheken hebben wij ingezet op het fonds sociale woningbouw. Ik heb van de wethouder begrepen dat er een miljoen in portefeuille is. Er zal getracht worden bij de woningbouwverenigingen nog eens twee miljoen te halen. Dat zal een goede buffer vormen om het fonds daarmee te vullen en om daarmee later daadwerkelijk aan de slag te gaan. Als je dan wedt op twee paarden, kan je begrijpen dat wij het voorstel steunen om mensen te helpen. Al is het maar een klein aantal.

Tot slot het doeplein. Dat is ook iets wat gerelateerd kan worden aan later. Er van moet gezegd kunnen worden dat het is gerealiseerd door de GZO-gelden.


De heer Huijgen: (GZB)

Ik zou graag aan de heer Van Ballegooijen willen vragen het volgende: Ik heb nooit gezegd dat ik die mensen niet zou willen helpen. Alleen de vraag is de manier waarop je dat gaat doen. Als wij het hebben over een waarborgfonds sociale woningbouw versta ik daaronder een middel om nieuwbouwwoningen wat goedkoper te bouwen. Vervolgens maak je die woningen bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. Wat je nu gaat doen is het puur bedrijven van inkomenspolitiek en dat vind ik niet juist. Ik vraag me af of dit voor de rechter houdbaar is als andere mensen daartegen in het geweer komen binnen deze gemeente.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Een korte reactie! Het is een voorstel van het CDA. Juridisch heb ik dat natuurlijk niet getoetst. Ik vind dat dit secundair is. Voor mij is het streven in dit geval primair.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

We hebben te maken met een noviteit om tweeërlei redenen. Er is extra geld en de raad wordt ingeschakeld om voorstellen te doen om dat extra geld te verdelen.

Wat betreft het eerste punt van dat extra geld staat mijn fractie wat ambivalent in. Aan de ene kant lijkt het heel erg leuk als er extra geld is. Aan de andere kant vinden wij het toch ook een beetje wrang. Hiervoor is het GZO verkocht en u weet dat mijn fractie daar een tegenstander van was. Nu het zover is, is het goed dat de raad mogelijkheden heeft gekregen om met voorstellen te komen. Het was overigens wel even wennen. Niet alleen voor ons, maar ook voor het college. De procedure om tot een concreet raadsvoorstel te komen verdiende niet de schoonheidsprijs. Wij hadden op z’n minst verwacht dat het college niet de hele waslijst bij de raad had neergelegd, maar dat er vanuit die lijst een voorstel was gekomen. Uiteindelijk is dit er ook gekomen en daar zal ik verder op ingaan.

Het voorstel voor het kunstenhuis is eigenlijk een beetje dubbel op. Het staat twee keer vanavond op de agenda. Ik kreeg eigenlijk het gevoel dat wanneer de fracties dit voorstel niet hadden gedaan het college er mee was gekomen. Dat blijkt ook wel want raadsvoorstel 18 gaat daarover. De financiële dekking wilde u uit de voorjaarsnota halen. Mijn vraag is of we niet nog wat extra geld hadden te verdelen als we de zaken na elkaar hadden beslist. Nu zit het een beetje bij elkaar. We zijn benieuwd wat de voorjaarsnota ons gaat brengen. Ook dat is een procedureel punt waarvan ik denk waar halen we het nou vandaan en in hoeverre is het een grapje aan de raad dat hij hierover mocht beslissen en zelf met voorstellen mag komen.

Wij steunen het voorstel tot oprichting van een kunstenhuis natuurlijk van harte, want wij zijn zelf mede de initiators daarvan geweest. Ons idee daarbij was om niet alleen dit bedrag te fourneren, maar ook het bedrag dat we bij de Driest gaan weghalen. Er ligt nu een voorstel om vier en halve ton voor het project van de Driest weg te halen. Groen Links heeft altijd bij de GZO-voorstellen bedoeld dat dit zwaard van Damocles bij de Driest weggehaald moest worden. Niet alleen onze fractie, maar ook andere fracties als de PvdA en het CDA vinden dat dit monumentale pand gehandhaafd moet blijven. Er mag geen koppeling met de Werkschuit plaatsvinden. Om dit alsnog voor elkaar te krijgen, dienen wij een amendement in.Amendement 3, m.b.t. raadsvoorstel 49: bestedingsvoorstel GZO-gelden


De raad op 7, 8 en 14 mei 2001 bijeen,


Overwegende dat:


 • Het voorstel om het kunstenhuis (volgnr. 2) van extra middelen te voorzien een brede ondersteuning krijgt;

 • Het realiseren van dit kunstenhuis daarnaast een extra investering vraagt die vooralsnog uit de opbrengst van het project De Driest moet komen;

 • Daarmee het project De Driest een geheel ander karakter krijgt dan een belangrijk deel van de raad daarvoor als wenst heeft uitgesproken, namelijk sloop van het monument in plaats van restauratie;


Besluit:

 • Het genoemde bedrag van het tweede voorstel (imagoverbetering Zeist) niet uitsluitend aan te wenden voor genoemde doel;

 • Dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het ongedaan maken van de financiële claim op De Driest ten gunste van het Kunstenhuis;

 • Het resterende bedrag aan te wenden voor de imagoverbetering Zeist.


Het amendement is ondertekent door en de heren Claasen en Schneider en mevrouw Spruijt


Dan het voorstel voor de startershypotheken. De financiering van een koopwoning valt voor starters op de woningmarkt niet mee. We hebben een overspannen markt met alle gevolgen van dien voor de prijzen. Wanneer de raad wil dat er wat meer mogelijkheden voor minder draagkrachtige huishoudens komen, zullen we creatief moeten zijn. Dit signaal van de CDA-fractie onderschrijft de fractie van Groen Links. Over de uitwerking komen we te zijner tijd nog te spreken. Het voorstel van het CDA heeft het uitsluitend over voorbeelden als richting. De suggesties voor een oplossing moeten nog uitgewerkt worden. Mijn fractie wil nog een belangrijke vernieuwende suggestie voor een oplossing doen. Deze hebben wij verwoord in de volgende motie:


Motie 1,


De raad van Zeist in vergadering bijeen op 7, 8 en 14 mei 2001, ter behandeling van het raadsvoorstel 2001-49: bestedingsvoorstel GZO-gelden


Overwegende dat:


 • De huidige woningmarkt zeer gespannen is en daarmee leidt tot buitengewone hoge prijzen die voor starters niet of nauwelijks te betalen zijn;

 • Het voorstel inzake startershypotheken tot doel heeft om jongeren extra kansen te geven op de woningmarkt;

 • Er in Zeist een restrictief ruimtelijk beleid gevoerd wordt waardoor er weinig nieuwbouwwoningen op de markt komen;

 • Er tegenwoordig voor minder draagkrachtige huishoudens in een (te) dure koopwoningmarkt goede mogelijkheden zijn binnen de constructie van Maatschappelijk gebonden Eigendom om eigenaar van een woning te worden, waarbij de woning bij vertrek van de huidge eigenaar, weer opnieuw beschikbaar komt voor minder draagkrachtige huishoudens;

 • Door deze woningen beneden de vergunningsgrens van 3 ton aan te bieden, deze ook beschikbaar komen voor de Zeister woningzoekenden;

 • De constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom niet gebonden is aan nieuwe woningen, maar evengoed gehanteerd kan worden voor bestaande huurwoningen;


Draagt het College op:

 • Mogelijkheden te bieden om nieuwe koopwoningen op de markt te brengen met een verkoopprijs beneden de vergunningsgrens van ƒ 300.000,-- via de constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom;

 • Door middel van prestatieafspraken met de Zeister woningcorporaties nadere invulling te geven aan de mogelijkheid om bestaande huurwoningen – afhankelijk van de behoeften in de huur- en koopsegmenten – om te zetten in koopwoningen volgens de constructie van Maatschappelijk gebonden Eigendom.


En gaat over tot de orde van de dag.


De motie is ondertekent door en de heren Claasen en Schneider en mevrouw SpruijtVeronderstel dat deze motie wordt aangenomen, zou ik u willen vragen om de uitwerking ervan met voortvarendheid ter hand te nemen. Kunnen we direct na de zomer de uitwerking tegemoet zien?


De heer Spaargaren: (PvdA)

Instemming wordt gevraagd met een gewijzigd raadsvoorstel dat in samenspraak met de raad zelf tot stand is gekomen. Alle fracties hebben voorstellen ingediend die ambtelijk op uitvoering en financiële haalbaarheid geïnventariseerd zijn. Een uiterst lange lijst van deels aardige ideeën maar ook zaken die tot het regulier beleid behoren en derhalve niet echt passen in de besteding van een deel van de opbrengst van de GZO. Wij zijn op zoek gegaan naar bijzondere ideeën die echt iets toevoegen aan Zeist. Een soort toegevoegde waarde van het gasgeld. Als we de uitkomsten van het overleg tussen de fracties bekijken, kan de fractie van de PvdA daarmee instemmen. Twee van onze drie gedane voorstellen zijn overgenomen, te weten het doeplein en het kunstenhuis. Dat is mooi. Wij stemmen derhalve in met het voorstellenpakket echter met de volgende kanttekeningen:

Bij het overleg tussen de fracties hebben wij ingebracht dat bij de uitwerking van het doeplein het idee van Anita Bannink van het Trier ingebracht door D66 ons inziens heel goed betrokken zou kunnen worden. Zij noemt het skaters heaven Zeist. De bestaande ijsbaan zou buiten het schaatsseizoen omgebouwd kunnen worden tot een skaters paradijs. Dat spoort geheel met ons idee over het doeplein. Daarom de vraag aan wethouder Swart of dit idee meegenomen kan worden in het haalbaarheidsonderzoek naar het doeplein dat dit jaar uitgevoerd wordt. In deze verwijs ik ook naar de vraag van de GZB. In het haalbaarheidsonderzoek moet juist de financiële kant van het doeplein onderzocht worden.

Bij het voorstel voor de startershypotheken ingebracht door het CDA hebben wij gemeld dat er een grens getrokken zou moeten worden ten aanzien van de doelgroep. De PvdA heeft er geen behoefte aan om goed verdienende starters aan een goedkope hypotheek van de gemeente te helpen. Het weinige gemeenschapsgeld zal goed besteed moeten worden. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het CDA het hiermee oneens is. Graag uw reactie!

Tot slot kunnen wij het idee van een museum in de door de gemeente aangekochte apotheek aan de dorpsstraat niet loslaten. Ook andere partijen hebben dit voorstel naar voren gebracht. De VVD, de SGP/ChristenUnie, GZB, BIZ, wie dat ook is. Als er nog iets overblijft van het gasgeld, zouden we het daaraan willen besteden. Een mooie vitrine over het voormalige GZO is daar zeker op zijn plaats. Wij wachten de uitkomst van het volgende agendapunt met belangstelling af. Je weet maar nooit.


De heer Van Delft: (CDA)

Straks is door collega Veenendaal als eerste spreker een aardige uiteenzetting gegeven van de historie van dit voorstel. Toch denk ik dat de historie nog ietsje verder teruggaat. Bij de begrotingsbehandeling in het vorig najaar is in ieder geval door de CDA-fractie en ook door de PvdA-fractie en ik dacht dat er nog een ander was, er op aangedrongen dat er een speciaal voorstel zou komen voor de besteding van de GZO-gelden. Ik denk dat dit de uiteenzetting van collega Veenendaal nog aanvult.

Er lag oorspronkelijk een hele inventarisatie van een aantal voorstellen. Zoals dat meestal gaat zijn er veel meer voorstellen dan er middelen beschikbaar zijn. Wat dat betreft herken je de begrotingsbehandelingen en de behandeling van de voorjaarsnota. Er zijn altijd veel meer wensen dan wat er uitgevoerd kan worden. Het is een goede zaak dat er overleg geweest is tussen de fractievoorzitters in aansluiting op het seniorenconvent waaruit een wat eenvoudiger voorstel kwam dat meer passend is bij het beschikbare bedrag. Door de voorgaande sprekers zijn er wat opmerkingen over gemaakt en daar wil ik op ingaan.

Collega Huijgen heeft gesproken over inkomenspolitiek. Als we er van uitgaan dat het idee van ons voorstel de weerslag is van een eerder initiatiefvoorstel dat daarmede is ingetrokken, kunt u daarin nadrukkelijk zien dat het hier niet gaat om inkomenspolitiek maar dat het gaat om een investering in de Zeister samenleving. Wij denken aan Zeistenaren die hier al jaren wonen en hun sporen verdiend hebben in het Zeister verenigingsleven en op allerlei andere plekken. Kortom, dit vormt het cement van de Zeister gemeenschap. Die willen wij graag in Zeist houden. Daarom hadden we een voorstel uitgewerkt met een groot aantal voorwaarden – en dat zeg ik in de richting van de PvdA – waarin een verband wordt gelegd met het belastbare inkomen. Er ontstaan eventueel terugbetalingsverplichtingen op het moment dat men toch Zeist gaat verlaten. Kortom, die details hoef ik hier niet te noemen. Met deze verwijzing is denk ik duidelijk wat onze bedoeling was. Ik denk ook dat bij de uitwerking nog eens gekeken moet worden wat nog bruikbaar is van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel. Dan is ook duidelijk dat het niet om inkomenspolitiek gaat. Het gaat er nadrukkelijk om Zeister jongeren in Zeist te houden en aan betaalbare woningen te helpen. Als dat een mogelijkheid is buiten de bouw van het fonds sociale woningbouw waar de heer Van Ballegooijen het over gehad heeft en waar de motie van GroenLinks ook op doelt, zeg ik dat dit dan een mogelijkheid is dat geen beslag legt op middelen uit dit voorstel. Het is als een aanvullende wens zoals die gezien kan worden. Ik vraag me zelfs af of er niet een koppeling is aan te brengen tussen het idee dat uit de motie van Groen Links komt en het fonds sociale woningbouw. Ik laat dat graag aan de vindingrijkheid van de wethouder van volkshuisvesting over.

Er is gesproken over de dekking voor het kunstenhuis in hoeverre die afkomstig is van de Driest. Daarover is een amendement gemaakt. Ik heb begrepen dat de overwegingen van dat amendement ons zeer aanspreken. Dat ligt ook in de lijn van wat de CDA-fractie steeds bepleit heeft, namelijk het handhaven van het monument dat Driest heet. Er dreigt een verlies van dat monument. We gaan het opofferen aan de financiële dekking van het kunstenhuis. Die overwegingen die uit het amendement naar voren komen spreken ons zeer aan. Als we dan zien dat de dekking gehaald wordt bij wat ik in goed Nederlands noem het aanzien van Zeist, zeg ik dat de CDA-fractie herhaalde malen gepleit heeft voor het aanzien van Zeist. Dan zijn wij niet bereid om daaraan te tornen. Dat betekent dat dat onderdeel van het samenvattend voorstel van vier punten op onze steun kan blijven rekenen. Dat betekent tegelijkertijd dat de dekking onder het amendement vandaan van Groen Links geslagen wordt ondanks de overwegingen die ons zeer aanspreken.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Mag ik de heer Van Delft vragen of hij met mij van mening is dat ook de Driest het aanzien van de gemeente Zeist verhoogt. Dit in de monumentale vorm van nu.


De heer Van Delft: (CDA)

Uiteraard! Dat heb ik ook nadrukkelijk gezegd. Het ligt in de lijn die de CDA-fractie altijd bepleit heeft tot in vorige raadsperioden aan toe. Oud collega Fluitman heeft er destijds herhaalde malen over gesproken. Dan is het duidelijk dat dit stuk aanzien ons zeer ter harte gaat. Ik denk dat bij een volgend agendapunt daar nog wel op ingegaan kan worden. Dat element betreuren wij. Ik wil collega Westbroek nu niet teveel voor de voeten lopen.

Ik heb al voldoende duidelijk gemaakt dat het ons niet gaat om goed verdienende starters. Wij denken aan Zeister jongeren van een bepaalde leeftijd van onder de 30 jaar die over het algemeen geen goed verdienende beroepen als automatiseringsdeskundige e.d. hebben. Dan zouden ze buiten de normen vallen die aanvankelijk door ons ook zijn voorgesteld. Zo zullen ze ook straks buiten de normen moeten vallen.

Dan het aandenken aan het GZO. Ik vind eigenlijk dat je daaraan geen geld moet uitgeven. Als je bij het GZO de deur binnen loopt, staat er naast de deur ook zo’n monumentje dat herinnert aan het verleden van onze Zeister gasfabriek. Als we dat monument kunnen redden denk ik dat daar geen gulden voor nodig is. Hooguit moet na verloop van jaren eens naar de staat van het onderhoud gekeken worden.

Ingaande op de voorgaande sprekers kan ik u zeggen dat wij met het voorstel in zouden kunnen stemmen ware het niet dat in het samenvattend voorstel plotseling iets naar voren is gekomen wat ik in het eerdere voorstel niet heb gezien. Voorgesteld wordt om overeenkomstig bovenstaand bestemmingsvoorstel te besluiten. Dat is uitstekend. Dan komt het, uit te voeren met ingang van het jaar 2002. Waarom dat nou plotsklaps? Er zijn toch bij deze voorstellen zaken die best toch dit jaar al uitgevoerd kunnen worden? Collega Veenendaal dacht al dat de voorjaarsnota die al aan zou kunnen geven. Waarom moeten we daarvoor wachten tot volgend jaar? Of is het dat er dan een jaar rente bij gekomen is aan het bedrag? Dan kan het bedrag nog wat meer zijn. Dan kunnen we nog iets meer doen met het geld dat er is. Graag daarover nog opheldering!


De heer Van Gemeren: (D66)

Om met het laatste te beginnen van de heer Van Delft, daar sluit ik mij volledig bij aan. Ik kan mij herinneren dat dit ook een laatste vraag was van de fractie van D66 toen we het hadden over de kaderstelling van de voorjaarsnota. Ik heb toen wethouder Swart gevraagd of het niet zo is dat nu de gelden beschikbaar zijn je in 2001 nog iets kan doen. Hij zou daarover nadenken en ik ben nieuwsgierig naar het antwoord van straks.

Wat te doen met f 7.000.000,-. Vele ideeën zijn ingediend door de verschillende fracties uit deze raad. Wat te doen met f 10.000.000,-. Dat was de vraag in de gemeente Alphen aan den Rijn die het college van burgemeester en wethouders stelde aan de Alphense burgers. Er kwamen 20 ideeën naar voren. In deze raad hebben we al eerder genoemd het initiatief van de gemeente Delft om ook de Delftse burgers in de gelegenheid te stellen en dit werd door alle partijen ondersteund. Wij vinden het nog steeds jammer dat het college van Zeist niet heeft gekozen voor de door ons voorgestelde methode om de burgers van Zeist te raadplegen. Wij hebben gemeend door een oproep in een week tijd daar zelf een aanzet toe te geven en daar hebben we nog steeds geen spijt van. Misschien is het wel kenmerkend dat de door mij genoemde gemeenten Delft en Alphen worden voorgezeten door een D66-burgemeester. Ik weet het antwoord niet.

We hebben het over een aandenken van het GZO en een aandenken aan het GZO. We hebben een aandenken aan het GZO door de opbrengst van de verkoop van het bedrijf. We hebben een aandenken van het GZO – en dat is een negatieve kant – in de zin van een vervuiling van de Zeister bodem en Zeister lucht door de voormalige gasfabriek. We hebben een gigantische sanering gehad op het toenmalige terrein van de gasfabriek. Dat was een erfenis vanuit het verleden. Veel steden in Nederland zitten hier nog mee. Er is heel veel geld nodig om de grond weer op een goede manier schoon te krijgen. Wij praten vanavond over het positieve aspect van het GZO, namelijk dat er geld te verdelen is. Wij hadden het liefst het idee van een Zeister plas gezien om het aandenken van het GZO om te zetten in een aandenken aan het GZO. Waar in der tijd een stukje van Zeist vervuild is, zou dit hersteld moeten worden op het terrein dat we op het oog hadden. Dit is het voormalige sigmaterrein aan de Woudenbergseweg. Het college zegt dat dit veel te duur wordt. Mijn fractie zit nog steeds met de vraag wat het college doet als er op die plek geen bedrijventerrein gerealiseerd kan worden. Dit in het geval dat het advies van de inspecteur van de ruimtelijke ordening en dat van andere instanties negatief blijft. Wat stelt u zich dan voor te doen met dat terrein? Is het dan alsnog mogelijk om invulling te geven aan het idee dat wij ontvangen hebben om een Zeisterse plas in te richten.

Wij hebben nu een aantal voorstellen op tafel. We hebben in een half uurtje kunnen zien waar de politieke meerderheden en minderheden zich bevinden. Wij willen niet de indruk wekken dat we met lege handen staan, want we zijn blij met de combinatie van een skaters heaven en het doeplein van de PvdA. We wachten met belangstelling het antwoord af van wethouder Swart.

Wat het kunstenhuis betreft dacht ik dat dit geen kunst is, want daar heeft het college zelf al voor gezorgd bij de voorjaarsnota. Alleen wij weten nog niet wat het college besloten heeft of nog steeds doende is om te besluiten over de hele voorjaarsnota. Dan hadden we kunnen zien of het voorstel er eventueel al in had gezeten of dat het op een andere manier gerealiseerd wordt. Dat blijft voor ons nog even koffiedik kijken. Wat dat betreft hadden we heel graag de realisering van een historisch centrum aan de Tweede Dorpsstraat voor de Van der Polstichting gezien.

Twee ideeën in het voorstel spreken ons wat minder aan. Dat is het idee van de imagoverbetering en dat van de startershypotheken. Het aanzien van Zeist moet verbeterd worden, zegt de heer Van Delft. Op welke manier, door civieltechnische werken of door andere kunstwerken door de mens gemaakt daar neer te zetten? Ik dacht dat in het ontwerp structuurplan


De heer Van Delft: (CDA)

Op velerlei manieren mijnheer Van Gemeren! Op velerlei manieren kan het aanzien van Zeist worden verbeterd.


De heer Van Gemeren: (D66)

Mijn vraag is of dit door mensenhand moet of gebruiken wij de kwaliteiten die de Zeister natuur ons al biedt om op een goede manier een entree te maken?


De heer Van Delft: (CDA)

Niet of/of, maar en/en.


De heer Van Gemeren: (D66)

Meestal waar de mens begint te werken wordt de natuur daar de dupe van. Ik wil alleen refereren aan het voorstel dat het college zelf heeft opgenomen in het ontwerp structuurplan, namelijk om de entrees van Zeist een opwaardering te geven zodat het inderdaad het imago van Zeist als groene gemeente onderstreept. In hoever verhoudt zich het idee in het ontwerp structuurplan zich met wat nu voorgesteld wordt vanuit de VVD-fractie? Dat moet verder nog invulling krijgen.

Bij de startershypotheken kwam bij ons dezelfde vraag en wel of de gemeente nu aan inkomenspolitiek gaat doen. Er zijn voorbeelden die mogelijk zouden kunnen zijn, maar die zien wij niet zo zitten. Zoals de heer Huijgen al zei, hoeveel mensen kun je hiermee bereiken? Als je er van uitgaat om aan de GZO-gelden een zo groot mogelijk bereik te geven, vinden wij 35 Zeistenaren wel heel erg weinig. Om die reden willen wij met de fracties van BIZ en GZB een amendement indienen om de gelden toe te kennen aan zoveel mogelijk Zeistenaren. Dan denken we niet aan 35 startershypotheken, maar we denken concreet aan 5000 leerlingen in het Zeister primair onderwijs. Wij willen het onderwijs een hart onder de riem steken door voor te stellen door f 250.000,- of terwijl een bedrag van f 50,00 per leerling aan de Zeister scholen toe te kennen. Als Utrecht f 4.000.000,- kan geven als extraatje aan het Utrechts onderwijs, kunnen wij dan niet een kwart miljoen daaraan geven?

Een ander punt is dat van de slotstad in zee. Dit idee hebben we gekregen. We krijgen straks een nieuw gemeentehuis, althans een verbouwd gemeentehuis. We krijgen misschien wel een feestje waar de heer Van Kuijk om vroeg. Kan de gemeenteraad niet een geschenk geven aan de burgers van Zeist, namelijk om de communicatie tussen de gemeente en de burgers te verbeteren zowel op de radio als de tv? U heeft gezegd dat u op dit moment overleg heeft met radio en tv Slotstad. U schrijft in uw voorstel dat op grond van de uitkomsten van dit overleg een voorstel wordt geformuleerd. Wanneer kunnen wij een voorstel verwachten en wat zouden we eventueel kunnen verwachten?

Tenslotte zijn we blij dat er al een aantal voorstellen impliciet gehonoreerd is. We denken dan aan de fietsenstallingen in het Zeister centrum en een bezorgdienst. Ook de f 4.500.000,- die de fractie van Groen Links wilde hebben voor de fietspaden. Wij hebben de afgelopen twee vergaderavonden kennis genomen van de toezegging – een van de weinige harde toezeggingen van de wethouder – dat het fietsplan 1994 integraal wordt uitgevoerd en dat vinden wij een mooi cadeautje voor de Zeister fietsers.
Amendement 4, .


De raad van Zeist in vergadering bijeen op maandag 7, dinsdag 8 en 14 mei 2001, behandelende raadsvoorstel 2001-49: besteding gedeelte GZO-gelden


Overwegende dat:


 • twee bestedingsvoorstellen, volgnummer 3 (imagoverbetering) en volgnummer 4 (startershypotheken), niet voldoende ingaan op behoeften van de gehele Zeister bevolking,


Spreekt uit:

 • Dat de ƒ 250,000,-- (imagoverbetering ƒ 100.000,--, startershypotheken ƒ 150.000,--) beter besteed kunnen worden aan het primaire onderwijs in Zeist.
  Per leerling betekent dit ƒ 50,--, hetgeen scholen kunnen besteden aan knelpunten.


Het amendement is ondertekent door en de heren Van Gemeren, Huijgen en mevrouw De Bruijn


De heer Claasen: (Groen Links)
Ik heb iets gemist bij de heer Van Gemeren. Hij heeft een amendement ingediend om f 50,00 per leerling aan het onderwijs ter beschikking te stellen. Nou vind ik het onderwijs een hele goede gedachte. Is dat vervolgens ook nog in een doelstelling gespecificeerd? Moet het geld uitgegeven worden aan krijtjes, aan computers, aan toneelkleding of geven we het aan het onderwijs en zeggen we doet u er maar wat mee?De heer Van Gemeren: (D66)

Ik denk niet dat het aan de raad is om te zeggen op welke manier het geld besteed moet worden. Het gaat er ons om het Zeister onderwijs een hart onder de riem te steken. Men kan dan zelf bepalen wat men wil doen om in ieder geval achterstand in te lopen.


De heer Claasen: (Groen Links)

Als er sprake is van achterstand is dat een gevolg van het feit dat er weinig geld door het rijk beschikbaar is gesteld. Als wij in de gaten van het rijksbeleid moeten springen zijn we nog heel lang bezig om daar iets aan te doen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dit betreft natuurlijk ook een hele boel andere voorstellen. Waar ergens tekorten zijn, moeten we de gaten opvullen. Zo zie ik ook een aantal voorstellen die hier op tafel liggen.


De heer Huijgen: (GZB)

Ik zou graag een correctie richting de heer Van Gemeren willen doen. Ik heb in eerste instantie het technisch mogelijk gemaakt dat hij zijn amendement kon indienen.


De heer Van Gemeren: (D66)

Sorry! Bij dezen wil ik dit misverstand recht zetten met dank voor de technische ondersteuning van de heer Huijgen.


De heer Van Buël: (BIZ)

Ik had eigenlijk in tweede termijn willen spreken, maar ik vind het toch belangrijk om het naar de eerste termijn te schuiven. Dank u dat u mij hiervoor de gelegenheid geeft.

Bij het seniorenconvent hebben wij de aanwezigen een keuzevoorstel gepresenteerd dat nu in voorstel 49 is opgenomen. Op die avond was ook een reservevoorstel gepresenteerd voor de Dorpsstraat 13. Ook anderen hebben dit naar voren gebracht. Indien blijkt dat een der voorstellen wordt verworpen, komt dan de Dorpsstraat 13 als eerst volgende in aanmerking? Het was voor mij die avond doorslaggevend om die volgorde zo te ondersteunen. Niet alleen ik heb daar om gevraagd, maar u hoorde het ook van vele anderen. Wij kunnen allemaal wel achter de Dorpsstraat 13 staan. Ik wou graag straks daar een kort antwoord op.


Hierna wordt de vergadering kort geschorst zodat het college zich kan beraden op de amendementen en de motie.


De vergadering wordt heropend.


Wethouder Swart: (CDA)

Ik zit in een wat onwennige positie omdat het initiatiefvoorstel vanuit de raad op enkele punten om commentaar van het college vraagt. Laat ik eerst beginnen met een opmerking die enkelen gemaakt hebben en wel als eerste de heer Veenendaal over de procedure. We hebben in de laatste commissievergadering afgesproken hoe we dat zouden doen. De communicatie was niet zo eenduidig dat iedereen het begrepen had. Het doet mij genoegen om vast te stellen dat de fracties in het overleg er wel uitgekomen zijn.

De heer Van Gemeren zegt dat wanneer de mens begint te werken de natuur de dupe wordt. Ik heb daarom overwogen vanavond niet het woord te voeren. Aangezien ik uw stelling niet deel, ben ik toch maar aan het werk gegaan.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Hoe kan het dat onder het raadsvoorstel de namen van de burgemeester en de secretaris staan?


Wethouder Swart: (CDA)

Dat kunt u uit de tekst lezen. De fracties die met deze voorstellen zijn gekomen, hebben wij hier geformaliseerd door dit raadsvoorstel. In die zin heeft u formeel gelijk, maar ik bekeek meer de materiele kant. Als je die twee op elkaar afstemt heb je weer een geheel.

De heer Van Gemeren noemde twee gemeenten die heel breed de bevolking hebben geraadpleegd en dat daar toevallig twee D66-burgemeesters zijn. Ik hoorde zeggen, dat geeft te denken en daarbij zou ik het maar willen laten.

Wij hebben in het voorstel gezegd dat de projecten in 2002 worden uitgevoerd. Vanavond beslist de raad over de projecten en die worden dan verder voor uitvoering voorbereid. Dan is het al gauw 2002. U herinnert zich de discussie nog wel of we dat bij de voorjaarsnota doen of vooraf. Daarmee geeft het college te kennen dat de uitvoering in 2002 zal plaatsvinden. De beslissing over de GZO-gelden wordt vooraf genomen nadrukkelijk op uw wens. De uitvoering kan niet sneller dan in 2002.


De heer Van Gemeren: (D66)

Bent u niet te pessimistisch? Een aantal dingen kan je gemakkelijk doen, bijvoorbeeld de Zeister leerlingen f 50,00 geven. Dat kan nog wel in dit jaar.


Wethouder Swart: (CDA)

Ik spreek over het voorstel en wat u naar voren brengt is een suggestie. Ook als die suggestie wordt overgenomen, zal de uitvoering naar mijn idee pas in 2002 plaats kunnen vinden.

Er ligt een aantal projecten voor, maar zou je die niet kunnen combineren met een aantal andere ideeën? Een combinatie is altijd mogelijk, maar achter die andere ideeën mijnheer Spaargaren staan weer bedragen. Dan ziet u dat die overschreden worden. Als het mogelijk is om twee zaken bij elkaar te brengen waardoor er iets op efficiënte wijze iets voor de burger gedaan kan worden, zal het college dat niet nalaten. De beperking ligt hier dat we een bepaald bedrag hebben waaruit vier ideeën gehonoreerd kunnen worden. Verder zijn er nog 60 andere ideeën die ook een bepaalde waarde hebben, maar die kunnen wij niet honoreren.


De heer Huijgen: (GZB)

Ik meen mij te kunnen herinneren dat ik in eerste termijn het woord gevoerd heb. Ik heb daar wat opmerkingen gemaakt en ik zou willen dat het college daarop reageert. Dat doet het college niet.


De voorzitter:

Er heeft nog maar een lid van het college gesproken.


Wethouder Den Heijer: (VVD)

Om de heer Huijgen op zijn wenken te bedienen, hij heeft in zijn eerste termijn gevraagd naar een relatie met raadsvoorstel nr. 4. Ik heb een beetje het vermoeden dat het bijna een retorische vraag is die de heer Huijgen stelt. Raadsvoorstel 12 voorziet gedeeltelijk in hetzelfde onderwerp als waarop raadsvoorstel 4 geconcentreerd is. De dekking in het ene voorstel is een andere ten opzichte van het raadsvoorstel dat straks nog aan de orde komt.

Enkelen hebben gesproken, met name de fracties van CDA en Groen Links over het niet prefereren van de koppeling met de Driest. Ik zou hier ten stelligste de continuïteit in het beleid en consistentie in de besluitvorming willen bedpleiten. Reeds een aantal jaren is in de begroting in een bedrag van vier en een halve ton voorzien dat opgebracht zou moeten worden uit de opbrengst van de Driest. Dat bedrag van vier en een halve ton zou eigenlijk de aller eerste fase moeten zijn van de Werkschuit. Dit is al jaren aan de orde. Het gaat om een renovatie. De kantoorruimte, toiletgroepen e.d. in het gebouw moeten opgeknapt worden.


De heer Van Delft: (CDA)

Als er al jaren in de begroting een bedrag is opgenomen, waarom wordt daar dan geen uitvoering aan gegeven? Ik heb daar mijn twijfels over. Ik denk dat het hooguit een kwestie is van het opnemen in de meerjarenbegroting. Dat hoeft hier niet ter vergadering, maar ik zou graag willen vernemen concreet over welke begrotingspost we het dan hebben. Misschien kan dat gewoon met een briefje van de week dat dan vrijdagavond in het bakje ligt.Wethouder Den Heijer: (VVD)

Dat laatste is geen probleem. Via een ander kanaal krijgt u daar een reactie op. Ik wijs er wel op dat de plannen met betrekking tot de Driest in de commissie aan de orde geweest zijn. Er ligt een positief advies van de commissie, waarin geadviseerd is om de Driest te slopen om tot nieuwbouw te komen. Het is wel eventueel mogelijk om de gevel te handhaven, maar dat wordt door het college niet positief benaderd. Dit wordt ook door de commissie ondersteund. Als alleen de voorgevel wordt gehandhaafd is er naar onze mening niet meer sprake van het handhaven van een monument. Ik zou het bijna een fassadebeleid willen noemen en daar zouden wij ons niet aan willen bezondigen.

Er zijn voorts wat opmerkingen gemaakt, met name van de kant van de PvdA-fractie over een museumfunctie voor het pand aan de Dorpsstraat, het voormalige apothekerspand. Dit is een gedachte die het college en zeker de portefeuillehouder zeer sympathiek is. Dit jaar zal het besteed worden aan een bouwkundige renovatie van dat pand. Als dat achter de rug is kan je twee wegen in slaan. Je zou het commercieel kunnen verhuren maar je zou er ook een museale bestemming aan kunnen geven. Die afweging komt nadat de bouwkundige renovatie achter de rug is. Dat zal niet eerder zijn dan volgend jaar. De gedachte is ons sympathiek en die nemen we zeker mee. Een en ander leidt er toe dat het amendement van Groen Links door het college wordt afgewezen.


Wethouder Vermeulen: (PvdA)

Ik zit hier met collega Swart wat onwennig omdat het mij ook niet dagelijks overkomt dat ik namens het college extra geld voor het onderwijs ontraad, c.q. afwijs. Ik denk dat ik er niet al teveel woorden aan hoef te wijden om duidelijk te maken dat wij hier in Zeist over het algemeen op een wat andere manier beleid maken ook in het kader van het onderwijs. Het onderwijsveld zou het ook uitermate vreemd vinden om langs deze weg zomaar ineens geld per leerling beschikbaar te stellen. Het college ontraadt deze motie ten zeerste.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Ik had er niet op gerekend vanavond nog iets te moeten zeggen. Ik heb kennis genomen van alle voorstellen die gedaan zijn. Ik leefde in de veronderstelling dat die door de betreffende partijen verdedigd zouden worden.

Er is gesproken over de startershypotheken. Daarbij is herhaaldelijk de vraag gesteld of er niet aan inkomenspolitiek wordt gedaan door middel van dit voorstel. De stelling die het college inneemt is dat er geen inkomenspolitiek gevoerd kan worden. Dat gebeurt nu niet en ook niet in de toekomst. Er ligt een initiatief van de CDA-fractie. De doelgroep is ons allen sympathiek. De motie die daarop slaat zouden wij kunnen overnemen als volgt: Ik zou het graag zo willen formuleren dat het college wordt opgedragen te onderzoeken om huurwoningen of nieuwe koopwoningen op de markt te brengen met een verkoopprijs beneden de vergunninggrens van f 300.000,- onder andere via de constructie van maatschappelijk gebonden eigendom. Wij brengen daarmee nog andere mogelijkheden bij u in beeld die daar dienstbaar aan kunnen zijn. Dat voorstel kunt u dan in het najaar tegemoet zien.


De heer Van Delft: (CDA)

Ik begrijp dat dit duidelijk aanvullend is op het voorstel zoals het in het samenvattend voorstel zit. Er moet geen deel daarvan worden afgehaald. Dat hoeft ook niet denk ik.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Het is inderdaad aanvullend of ondersteunend zo u wil. We zoeken naar de intentie die u neerlegt.


De heer Van Delft: (CDA)

U moet niet daar een aanvulling zoeken, maar moet een aanvullend beleid voeren en niet ten koste van. Het mag niet ten koste gaan van het voorstel zoals het er nu ligt. Het is een aanvulling op.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Als ik het heb over een intentie, gaat het niet ten koste van. Dan handel je in de geest van of naar de letter.


Mevrouw Spruijt: (CDA)

Wat is precies het voorstel van het CDA? Er is nog geen enkele uitwerking gegeven. Er worden enkel wat voorbeelden genoemd in welke richting een uitwerking gezocht kan worden. In die zin is uw eigen voorstel ook nog niet omschreven. Dus kan volgens mij nog niet aangegeven worden dat wat mijn motie beoogt er niet bij gevoegd zou kunnen worden.


De heer Van Delft: (CDA)

Ik heb in mijn eerste termijn duidelijk aangegeven dat ik datgene wat in de motie van Groen Links staat als aanvullend beleid zie, maar niet met betrekking tot ons voorstel. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je voor f 2.000.000,- ten behoeve van het fonds sociale woningbouw gaat kijken hoe je daaraan een aanvulling kan geven. Het mag in ieder geval niet ten koste gaan van wat wij als mogelijkheid voorstellen. Dat het nog niet uitgewerkt is, is voor een deel het gevolg van het feit dat er aanvankelijk wel een voorstel lag waar heel veel uitwerking in zat en zelfs teveel. Daarom hebben wij dat ingetrokken en vervangen zoals dat in het samenvattend voorstel tot uitdrukking is gebracht. In het samenvattend voorstel zitten vier punten. Daarvan moet je zeggen dat er slechts een concreet uitgewerkt is en dat is dat van het kunstenhuis. De andere drie voorstellen behoeven nog uitwerking.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Ik zou de heer Van Delft willen vragen of het niet zo zeer om de uitwerking gaat, dan wel het onderschrijven van de doelstelling waarvoor het geld gebruikt gaat worden. Ik denk dat we het daarover eens zouden moeten zijn of zouden kunnen zijn. Een groep starters uit de lagere inkomensgroepen zouden ook de gelegenheid moeten krijgen een woning te kopen.


De voorzitter:

Dan tot slot nog de vraag van de heer Van Gemeren over Slotstad. Bij de verbouwing van het raadhuis zijn ook voorzieningen getroffen die het mogelijk maken dat Slotstad volledig het nodige kan uitzenden als ze ten minste beschikken over voldoende vrijwilligers. Er is met alles rekening gehouden. Het is zelfs mogelijk via de webcam beelden van raadsvergaderingen te verzenden. Televisie is nog niet rechtstreeks mogelijk.


De heer Veenendaal: (VVD)

Ik kan heel kort zijn in tweede termijn. De VVD-fractie is blij dat wij een stuk beleid hebben kunnen neerleggen dat we de burger kunnen laten zien. Dit is mede mogelijk gemaakt door de verkoop van het gasbedrijf.

Daarnaast heeft u een duidelijk antwoord gegeven met betrekking tot de moties en amendementen. Wij delen uw mening voor wat betreft het onderzoek naar maatschappelijk gebonden woningen. Wij zouden dat van harte willen ondersteunen. Wij blijven bij ons standpunt zoals we dat in de commissie hebben verwoord met betrekking tot de Driest.

Ook wij staan heel sympathiek tegenover dat museum. Ook hier zie je weer dat de middelen schaars zijn waardoor je toch keuzes moet maken. Wij kijken met belangstelling naar wat er nog uit kan komen.


De heer Huijgen: (GZB)

Ik moet in tweede termijn een aantal vragen herhalen. Dat komt er van als ik in eerste termijn niet geheel beantwoord word. Ik ben daar geen voorstander van, maar u dwingt mij er wel toe.

Voordat ik dat doe, ga ik eerst de voorstellen even na. Ik heb begrepen van de wethouder RKC dat de oprichting van het kunstenhuis nu in een wat snellere vorm kan plaatsvinden. Dat betekent dat de uitvoering wellicht wat vlotter kan. Dat houdt mijns inziens in dat je wellicht wat geld over zou kunnen houden. Ik ga er van uit dat dit zo is. Het geld dat dan vrij komt kan voor een historisch museum gebruikt worden in Zeist. Daarvoor is binnen de raad een behoorlijke meerderheid.


De heer Veenendaal: (VVD)

Nu is er naar mijn mening geen meerderheid gezien de schaarse middelen die we te besteden hebben.


De heer Huijgen: (GZB)

Als je kijkt in de inventarisatie van de voorstellen, is er een dikke meerderheid voor een museum. Weliswaar is de volgorde van de behandeling der voorstellen een andere geweest, mar er is wel degelijk een meerderheid.

Ik kom bij de startershypotheken. Wethouder Van Brenk heeft gezegd dat het college niet aan inkomenspolitiek doet en dat het dit ook nooit zal doen. Daarmee was het antwoord gegeven. Ik weet nog niet precies waarom hij vindt dat startershypotheken niet een vorm van inkomenspolitiek zijn. Ik kan me voorstellen dat je aan een stukje bezitsvorming doet middels zo iets. Naar het idee van de fracties van GZB en BIZ zit er wel een component in die de inkomenspolitiek naar voren haalt.

Dan een vraag die ik ook in eerste termijn heb gesteld. Wat is de relatie van deze startershypotheken met de zogenaamde koopsubsidie die het rijk geeft?

Een volgende vraag die ik in eerste termijn had gesteld was ten aanzien van het doeplein. Het gaat niet zo zeer om het structurele bedrag dat er staat en ook niet de eenmalige forse investering van een miljoen die nodig is. Wel de kosten die gemoeid zijn bij een combinatie van het doeplein met de ijsbaan waar dat skaters heaven dan komt. Dat zal ongetwijfeld wat extra gelden vergen. Daar zou ik graag nog een antwoord op willen hebben.

Ik kom bij de amendementen. Het amendement van GroenLinks wijzen wij af. Dat geldt ook voor het amendement van D66. Wij kunnen instemmen met de verandering van de motie zoals door het college is aangegeven voor wat betreft de vorming van maatschappelijk eigendom.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Ik heb in eerste termijn al gezegd dat wij het raadsvoorstel zullen steunen omdat wij veel terugzien in wat wij zelf hebben voorgesteld.

De aangepaste motie steunen wij en de twee ingediende amendementen zullen wij niet steunen.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Wat betreft ons amendement kan ik u mededelen dat wij dit handhaven.

Wij zijn blij dat het college onze motie heeft overgenomen, zij het in een licht aangepaste vorm.

Wij onderschrijven de doelstellingen uit het CDA-voorstel die bereikt moeten worden. Wij gaan er van uit dat iedere invulling nog open staat om dit doel te bereiken. De toewijzing van woningen moet wel volgens de geldende regelingen gebeuren. Deze twee punten zouden wij nog graag bevestigd willen zien door de CDA-fractie.

Wij wijzen het amendement van D66 af.


De heer Spaargaren: (PvdA)

Nog een korte reactie op de antwoorden van het college. De heer Swart heeft nog iets gezegd over onze opmerkingen over de combinatie van het doeplein en het skaters heaven. Als ik het goed heb wordt er dit jaar een haalbaarheidsonderzoek voor f 15.000,- gehouden. Dat zeg ik ook richting de heer Huijgen. Ik dacht in zo’n onderzoek alle alternatieven, waaronder ook dit aller aardigste idee dat door D66 is ingebracht op hun merites bekeken moeten worden en dus ook op de financiële haalbaarheid. Het lijkt mij niet juist om van tevoren al te zeggen dat we een en ander niet gaan onderzoeken omdat een ambtenaar al een schatting heeft gemaakt. Ik denk dat het helemaal nog uitgevoerd moet worden. Als ik mij niet vergis was dat ook de strekking van uw opmerking.

Wij zijn zeer verheugd dat wethouder Den Heijer enthousiast geraakt is over het idee voor een museum. We hebben begrepen dat er dit jaar een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan wordt. We gaan er van uit dat dit een bestemming niet in de weg staat. Met andere woorden, die bouwkundige aanpassingen zijn zodanig dat we daarna nog eens over een bestemming kunnen praten.

Ons stemgedrag spoort met de vorige twee sprekers. Ons is niet duidelijk of de motie van Groen Links al of niet wordt ingetrokken. Misschien kan daar nog even een reactie op komen.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Die is overgenomen door het college.


De voorzitter:

Wij hebben een tekstvoorstel gedaan. Dan is het aan u of u dat voorstel overneemt of niet.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Wij kunnen ons vinden in het tekstvoorstel gedaan door het college.


De heer Van Delft: (CDA)

Ik moet nog een keer terugkomen op de vraag of wij nu inkomenspolitiek bedrijven. Dat willen wij nadrukkelijk niet. Wat wij wel willen is investeren in onze Zeister samenleving. Ik heb straks collega Huijgen het woord bezitsvorming horen noemen. Ik zal aan de hand van een door mij persoonlijk ervaren voorbeeld duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Ruim 30 jaar geleden kochten wij onze eerste woning hier in Zeist. Op dat moment was er door het rijk vanuit de verkoop van de zogenaamde breedbandmiljoenen dat aan Hoogovens werd verkocht een paar honderd miljoen beschikbaar waaruit renteloze leningen werden verstrekt van f 2400,00 die men acht jaar lang mocht houden. Dat was in een tijd waarin f 2400,00 ongeveer 4% van de aankoop van een huis was. Nu hebben wij onze GZO-gelden en daarmee kunnen we voor de jongeren van nu mits die deel uitmaken van onze Zeister samenleving daarin actief zijn en mits ze aan nog nader uit te werken voorwaarden iets voor hen doen. U kunt zeggen dat dit niet origineel is. We zien dat jongeren uit Zeist weg moeten. Daaruit komt dit idee voort. Dat heeft niets te maken met een plaatselijke inkomenspolitiek. Nogmaals zij dat herhaald. Als we daarvoor andere middelen aangrijpen als een fonds sociale woningbouw of de motie van Groen Links die door het college is overgenomen of een startersplan, het is ons allemaal even lief als al die maatregelen er maar toe leiden dat wij onze Zeister jongeren binnen Zeist kunnen huisvesten. We zijn blij dat het college de motie van Groen Links in iets gewijzigde vorm heeft overgenomen.

Het amendement heb ik in eerste termijn behandeld. Wij zijn niet van gedachten veranderd. Wij kunnen de overwegingen volgen, maar we zijn het niet eens met het besluit.

Het amendement van D66 kunnen wij uiteraard vanwege de dekking ook niet ondersteunen. Het financieren van knelpunten in het onderwijs was geen punt dat uit de enquête naar voren gekomen is. Wij zijn geen voorstander om de tekortkomingen van het rijk in ons plaatselijk beleid goed te maken. Als het rijksbeleid tekort schiet moeten we in de eerste plaats in Den Haag zijn. Wellicht kan de heer Van Gemeren via zijn partijgenoten in het kabinet wel iets bereiken.


De heer Van Gemeren: (D66)

Hoe is de opstelling van de heer Van Delft te rijmen. Als de knelpunten in het onderwijs te wijten zijn aan het rijksbeleid is dat iets waarbij je je iets kan voorstellen. Waardoor worden de knelpunten voor starters op de woningmarkt veroorzaakt?


De heer Van Delft: (CDA)

Dat kan ik wel aangeven. Dat is gewoon het gevolg van de zeer gewilde woongemeente die we in Zeist hebben. Er is gebrek aan mogelijkheden om plaatselijk goedkope woningen te bouwen. We weten maar al te goed waarom. Dat heeft niet te maken met het rijksbeleid, maar wel met de plaatselijke omstandigheden en die moeten we ook plaatselijk aanpakken. Het heeft te maken met het plaatselijk beleid. Ik heb een maand of wat terug hier aangegeven wat je concreet met de grond op een bepaalde plaats kan doen, maar de heer Van Gemeren was er volkomen op tegen om het daar te doen. De meerderheid van de raad had dat wel uitgesproken.


De heer Van Gemeren: (D66)

Om met het laatste te beginnen. Dat had ook te maken met een stukje natuur dat we toen een paaltje hadden genoemd.


De heer Van Delft: (CDA)

De raad had in meerderheid anders beslist. We hebben met een democratisch genomen besluit te maken. Ik dacht dat die democraten in de naam zat van de partij waarvan u deel uitmaakt.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dat hoeft nog niet te betekenen dat je dan maar met alle in meerderheid genomen besluiten het eens moet zijn.


De heer Van Delft: (CDA)

Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je hebt wel de meerderheid te respecteren. Wij waren op voorhand geen voorstander van het bouwen op die plek. Als de meerderheid anders beslist, kan je daar rekening mee houden.


De heer Van Gemeren: (D66)

Dat is voortschrijdend inzicht bij de CDA-fractie. Daar hebben we het toen al uitvoerig over gehad.

Dank voor uw antwoorden. U heeft het over radio Slotstad gehad. Radio Slotstad heeft gezegd dat het leuk zou zijn als men een radioset voor het maken van radioprogramma’s op locatie voor f 25.000,-. Daar wordt niet op gereageerd. Wij zeggen dat het leuk zou zijn als de verbouwing van het gemeentehuis klaar is radio slotstad dit cadeautje zou kunnen krijgen.

Voor wat betreft de onderwijsknelpunten kan ik me voorstellen dat een wethouder onderwijs zegt dat we een bepaald beleid hebben. Het zou dan raar zijn als we plotseling met een cadeautje komen. Wij hebben het idee dat we hadden ontvangen gecheckt bij een ambtenaar onderwijs. Die zei dat er ook in Zeist knelpunten zijn waarover we kunnen praten. Kan wethouder in een van de eerstvolgende vergaderingen van de commissie samenleving met een knelpuntenlijstje komen zodat we misschien kunnen zien of we bij de voorjaarsnota iets aan die knelpunten moeten doen?

Ik wil niet meer ingaan op die startershypotheken.

Voor wat betreft het imago van Zeist, hebben wij niet genoeg aan het groen hier. D66 heeft geen behoefte aan een fassadebeleid en om bij de entrees van Zeist iets moois neer te zetten als lokker. Het imago moet in de totale kracht van Zeist tot uitdrukking gebracht worden. Daarvoor hebben we geen fassade of entree nodig bij de grenzen van Zeist.


De heer Veenendaal: (VVD)

Ik heb niet alleen de grenzen genoemd, maar ook het centrum. Ik zou het zeker geen fassade willen noemen. Als u er langs gaat, ziet u dat het er keurig in orde is. Ik wil ook de positie en het imago van het centrum verbeteren.


De heer Van Gemeren: (D66)

Als het om het centrum gaat zeg ik dat we waarschijnlijk de plank misgeslagen hebben bij het hele kerngebied.


De heer Veenendaal: (VVD)

Dan heeft u het niet goed begrepen. Ik heb gesproken over verbeteren.


De heer Van Gemeren: (D66)

We hebben net een voorstel gehad over verbetering van het onderhoud, maar misschien moet het beheer ook nog verbeterd worden.

Wij hebben bij het kunstenhuis steeds gepleit om een deel van de opbrengst uit de Driest te gebruiken. Wij willen consistent zijn ten aanzien van ons eerder ingenomen standpunt.


Wethouder Den Heijer: (VVD)

De heer Huijgen vraagt of het kunstenhuis sneller wordt gerealiseerd wanneer dit raadsvoorstel wordt aangenomen. Het antwoord daarop is ja. U kunt in raadsvoorstel 4 ook lezen dat bij een gefaseerde bouw er sprake is van meer uitgaven van f 114.900,-. Als je in een stroom doorbouwt, zou je dat in principe kunnen besparen.

Dan de museale functie van het pand aan de Dorpsstraat. Dit is eveneens in de richting van de heer Huijgen, maar ook in die van de heer Spaargaren. Ik herhaal nog een keer wat ik in eerste termijn heb gezegd. Dit jaar hebben we een bouwtechnische renovatie. Die is voor 95% puur bouwtechnisch en beïnvloedt niet een eventuele bestemming van het pand. Alleen zou ik op dit moment er niet voor willen pleiten om aan dat pand die museale functie te geven. Ik zou de keuze open willen laten nadat de renovatie gerealiseerd is. We hebben als alternatief ook nog de mogelijkheid van commerciële verhuur van het pand. Ik zou me als museale functie ook kunnen voorstellen het thans als postkantoor fungerende gebouw. We zijn in onderhandeling over de aankoop zoals u weet. Ik zou me nu nog niet willen binden.


De heer Spaargaren: (PvdA)

Dat lijkt me wel een discussie die in de raad thuis hoort. Dat lijkt me een discussie om met verlangen naar uit te kijken.


Wethouder Swart: (CDA)

Ik ben in eerste termijn kennelijk niet duidelijk genoeg geweest omtrent het doeplein en de skaters heaven. Voor het doeplein is vanuit ons ambtelijk apparaat een quick scan gemaakt wat dit gaat kosten en wat het zou kunnen. Een skaters heaven zou een goede zaak zijn en wat het college ook wel zou willen. Het kan niet voor deze prijs. Ik heb in eerste termijn al gezegd dat wanneer dit soort combinaties mogelijk zijn we dit zeker niet zullen nalaten. Het wordt dan een soort bouwpakket. Op dit moment kan voor dit geld alleen maar een doeplein gerealiseerd worden op de wijze als hier vermeld staat. Het onderzoek dat aangekondigd is zal verder plaatsvinden. Zodra er andere mogelijkheden zijn, heeft iedereen die dit heeft aangekaart mij aan zijn zijde. U hoeft alleen het geld maar te brengen en dan wil ik het wel realiseren.


Wethouder Vermeulen: (PvdA)

Het verbaast me een beetje dat de heer Van Gemeren niet op de hoogte is van veel van de knelpunten die in het onderwijs in Zeist op dit moment aan de hand zijn. We hebben in de afgelopen maanden de commissie toch regelmatig geïnformeerd over alles wat speelt binnen het onderwijs. Hij weet ook dat dit het geëigende kanaal is om als hij vragen heeft nader onderzoek te doen. U kent ook de planning. U weet ook hoe vol die is. Ik zou de productgroep samenleving niet extra willen belasten met een dergelijke vraag. Of de raad moet ons dat opdragen.


Wethouder Van Brenk: (SGP/ChristenUnie)

Mijn opdracht is duidelijk. Ik zal de commissie op 23 mei rapporteren wanneer wij denken dat af te leveren.


De voorzitter:

De motie van GroenLinks is overgenomen met een aangepaste tekst.

Het amendement van GroenLinks blijft gehandhaafd.

Dit amendement wordt bij handopsteken verworpen.

Dan het amendement van D66.

Ook dit amendement wordt verworpen.

Dan komen we aan het voorstel vanuit de raad.

Ik breng onder uw aandacht dat u voorgesteld heeft voor f 168.000,- een kunstenhuis te willen bevorderen. Voor dit en alle andere voorstellen geldt vanzelfsprekend dat we nog tot een nadere uitwerking moeten komen. Voor f 100.000,- aan imagoverbetering. F 150.000,- voor startershypotheken en alles wat daarmee annex is. Het doeplein voor f 130.000,-. Totaal is dit f 548.000,-. Dit wordt dit jaar uitgewerkt en gerealiseerd in 2002. Wij spreken elkaar nog nader over de werkvoorraad van deze gemeente.


Mevrouw Spruijt: (GroenLinks)

Mijn fractie is tegen het onderdeel van de imagoverbetering van Zeist. Voor de rest kan de fractie instemmen met het voorstel.


De heer Van Gemeren: (D66)

De fractie is tegen het onderdeel van de imagoverbetering van Zeist en de startershypotheken. Voor de rest kunnen we instemmen met het voorstel.

Hierna wordt het voorstel z.h.st. aangenomen met in achtneming van de kanttekeningen die de fracties van GroenLinks en D66 hebben gemaakt.


De voorzitter:

Dan feliciteer ik u met het behaalde resultaat.4. Plan voor gefaseerde oprichting ‘Kunstenhuis Zeist’: renovatie Werkschuit, oefenruimte KZHM,

vestiging kunstuitleen en podiumvoorziening (rv 2001-19)


De heer Westbroek: (CDA)

Zoals u begrepen heeft stemt mijn fractie in met het voorstel zoals het voorligt. Alleen ten aanzien van de financiën willen wij nog graag een verduidelijking. Het gaat om een dekking van f 168.000,- vanaf 2002. Ik zie voor 2001 een uitgave bij variant 2 van f 180.250,-. Dekt u dat in 2001 of wilt u dat betrekken bij de voorjaarsnota?

Dan kom ik nog terug op de Driest. Inderdaad heeft de wethouder net terecht opgemerkt dat de zaak in de commissie aan de orde is geweest. Er is een budget gereserveerd van f 450.000,-. De meerderheid van de commissie heeft positief ingestemd met de sloop van de Driest. Het CDA was het daar niet mee eens. Daarvoor bestond de volgende reden:


De voorzitter:

Dat staat in de begroting.


De heer Westbroek: (CDA)
Dat is jammer, want het betreft wel de sloop van een monument in Zeist en dat vinden wij bijzonder nadelig voor deze gemeente.


De heer Van Ballegooijen: (SGP/ChristenUnie)

Als ik het goed had begrepen konden er nog vragen aan de wethouder gesteld worden, maar ik heb echter geen vragen.


Mevrouw De Waard: (VVD)

Wij stemmen van harte in met dit voorstel. Ik wil met name noemen de manier waarop het tot stand gekomen is. Het overleg is buitengewoon plezierig verlopen. In de commissie bleek ook dat men het leuk vond hoe het tot stand was gekomen.


Mevrouw Barten: (PvdA)

U zult niet verbaasd zijn als ik zeg dat mijn fractie ook blij is met dit voorstel. De tekeningen van het kunstenhuis zien er veel belovend uit. Wij verwachten dat de combinatie van de Werkschuit, de uitleen en het theatertje veel Zeistenaren de kans geeft om in de toekomst gebruik te maken van de verschillende culturele mogelijkheden die dit centrum zal gaan bieden. In de commissie hebben we al gepleit voor de bouw in een bouwstroom. U heeft net eigenlijk al aangegeven dat dit het geval zal zijn. Als je kijkt naar de besteding van de gasgelden kun je die conclusie al trekken. Daar staat f 168.000,- structureel. In het stuk dat nu aan de orde is wordt uitgegaan van een bouw in twee fasen. Dat zou voor de Werkschuit heel vervelend zijn. Als het in een keer wordt uitgevoerd, betekent dit ook de besparing die u al noemde van f 114.900,-. Dit zit op dit moment in het gasgeld. Die zou daar dus uit gehaald kunnen worden. Eigenlijk zouden wij voor willen stellen om dat geld een aparte bestemming te geven. Je zou het kunnen toevoegen aan de renovatie van de apotheek of een ander gebouw dat dan een museumfunctie kan krijgen. Wij vragen de raad in een later stadium een uitspraak te doen over de besteding van dat geld. Verder stemmen we van harte in met het kunstenhuis.


De heer Van Gemeren: (D66)

Woensdagavond jl. hebben we een repetitie meegemaakt van het K.Z.M.N. aan de Hortensialaan in een gebouw dat niet meer van deze tijd is. Mijn fractie is blij dat met dit raadsvoorstel knelpunten die al lange tijd om een oplossing vragen hiermede worden opgelost. Wij wensen de gemeente en de betrokken instellingen veel succes bij de te realiseren plannen.


Wethouder Den Heijer: (VVD)

Met gevoelens van dankbaarheid constateer ik veel positieve geluiden over dit voorstel. Doorgaans is deze wethouder gelukkig en dat geldt ook voor het college, maar deze avond krijgt dit een extra tintje. Mevrouw de Waard en de heer Van Ballegooijen hebben te kennen gegeven uitermate positieve gesprekken gehad te hebben met vertegenwoordigers van K.Z.M.N. en de Werkschuit. Dit heeft ook de wethouder en de ambtelijke medewerkers mogen treffen. De gesprekken zijn in een uitermate constructieve sfeer verlopen. In alle creativiteit zijn we met dit voorstel gekomen. Het is weer ingehaald door het voorstel vanuit uw eigen raad om uit de GZO-gelden middelen beschikbaar te stellen. Nogmaals ik neem met veel erkentelijkheid uw lovende woorden in ontvangst.

Als ik concreet kom bij de vraag die mevrouw Barten stelt om maar even het bedrag van f 168.000,- in stand te houden. U heeft mij in vorige instantie horen zeggen dat in het raadsvoorstel staat dat wanneer in een fase gebouwd kan worden dit een besparing van f 114.900,- zou kunnen opleveren. Daar ga ik voorshands nog van uit. Ik wijs u er wel op dat dit structureel een bedrag is van ca f 10.000,- is. Met respect voor een bedrag met de omvang van f 10.000,- maar dit blijft in dit verband maar een kleinigheid. Het college is er niet op gericht de gestelde budgetten op te maken maar om de doeleinden te realiseren. Als het kan tegen minder dan het beschikbaar gestelde geld. Ik zou toch voor willen stellen om het bedrag van f 168.000,- te handhaven. We zullen daar zeker nog nader naar kijken of er een besparing mogelijk is en dan zullen we u uiteraard daarvan melding doen. Het is allemaal nog in een hele prille fase. Er zijn nog geen formele tekeningen. Een bestek is er niet. Ik zou dat stukje ruimte willen behouden.


Mevrouw Barten: (PvdA)

Aan de andere kant is het ook zo dat er bij de besteding van de gasgelden veel meer suggesties waren om dat bedrag te besteden. Het is een klein bedrag. Het is een klein initiatief genoemd. Het bedrag vind ik geen argument.

Hierna wordt dit voorstel z.h.st. aangenomen.13. Bekrachtigen maken van bezwaar tegen USZO beslissingen (rv 2001-50)

Dit voorstel wordt z.h.st. aangenomen


14. Bekrachtigen maken van bezwaar tegen USZO beslissingen (rv 2001-51)

Dit voorstel wordt z.h.st. aangenomen


 1. Bekrachtigen maken van bezwaar tegen de vaststelling van rijkssubsidie inzake regeling

kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (rv 2001-52)

Dit voorstel wordt z.h.st. aangenomenDe voorzitter:

Voor deze vergadering hadden we drie avonden nodig. Ik wijs u er op dat we morgenavond over de bestuurlijke vernieuwing doorgaan vanaf vijf uur. Hierbij worden de fractievoorzitters in de gelegenheid gesteld nog even met uw voorzitter van gedachten te wisselen over hoe wij de komende drie raadsvergaderingen gaan afhandelen, want er liggen nog een paar punten.


Hierna wordt de vergadering gesloten.
14 mei 2001

207

207


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken