Wat kunnen wij voor u betekenen als het gaat om personeel?

De gemeente Heeze-Leende begeleidt en ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van werk. Zij biedt verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan. U kunt hierbij denken aan scholing. Maar wij kunnen ook zorgen voor een financiële tegemoetkoming als u een werkzoekende een werkplek aanbiedt. Vooral voor deze werkplekken zoekt de gemeente contacten met lokale en regionale werkgevers.

Gemeentelijke ondersteuning bij arbeidsinschakeling

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling van inwoners met een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen ondersteuning krijgen van gemeenten.

In de Wet werk en bijstand (WWB) ligt het accent op het vinden van een baan, en niet op het verstrekken van een uitkering. Iedere Nederlander heeft een eigen verantwoordelijkheid om zelf in de bestaanskosten te voorzien. Wie tijdelijk een uitkering nodig heeft, krijgt die ook, maar daar tegenover staat dat diegene er alles aan moet doen om werk te vinden. Het uitgangspunt is dat de arbeidsverplichtingen gelden voor alle uitkeringsgerechtigden van 18 tot 65 jaar. Ontheffing van deze verplichting is alleen mogelijk op basis van een individuele afweging en zal altijd van tijdelijke aard zijn.

Gemeenten kunnen ondersteuning bieden. Zij beschikken over tal van mogelijkheden om mensen aan de slag te helpen zodat zij zelf in hun inkomen kunnen voorzien.

Hieronder staan een aantal van de mogelijkheden omschreven. Bij activering en re-integratie is op maat gesneden ondersteuning echter essentieel. De mogelijkheden zijn daarom een hulpmiddel om overzicht te krijgen in de vele mogelijkheden, zowel voor werkgevers als (toekomstige) werknemers.

Aanspraak op ondersteuning

De gemeenten bieden ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan:

 • Personen tot 65 jaar die een uitkering ontvangen in het kader van de WWB, Ioaw of Ioaz;
 • Personen met een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet;
 • Niet-uitkeringsgerechtigden.

Wanneer gemeenten het noodzakelijk vinden, wordt aan bovengenoemde doelgroepen een voorziening geboden, gericht op arbeidsinschakeling. Bij het aanbieden van voorzieningen wordt steeds gekeken of dit het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid.

De ondersteuning en voorzieningen van de gemeenten zijn gebaseerd op de Wet werk en bijstand en de gemeentelijke Re-integratieverordening.

Werken met behoud van uitkering

 • Leerwerkplaats
 • Proefplaats
 • Participatieplaats
 • Sociale activering

Leerwerkplaats

De leerwerkstage is een soort scholingsinstrument: niet de arbeid zelf maar het leren werken staat centraal. De arbeid is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer: het wennen aan aspecten als gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega’s. Het doel is om (op termijn) door te stromen naar regulier werk.

De duur van een leerwerkstage is maximaal 6 maanden en kan op individuele gronden eenmalig met maximaal 6 maanden verlengd worden.

Proefplaats

Om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen ten aanzien van het in dienst nemen van personen die langdurig uit het arbeidsproces zijn, kan een proefplaatsing worden aangeboden. Dit houdt in dat de persoon voor een periode met behoud van uitkering bij de werkgever gaat werken. De werkgever moet wel daadwerkelijk de intentie hebben om een dienstverband aan te gaan maar mag tijdelijk in de dagelijkse praktijk toetsen of de persoon geschikt is.

De duur van een proefplaatsing is maximaal 3 maanden en kan op individuele gronden eenmalig met maximaal 3 maanden verlengd worden.

Participatieplaats

Aan personen die niet direct bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt kan een participatieplaats worden aangeboden, gericht op arbeidsinschakeling. Een participatieplaats betreft onbeloonde additionele werkzaamheden, die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid. De werkzaamheden mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Indien de persoon in een participatieplaats niet beschikt over een startkwalificatie, kan na een periode van 6 maanden, scholing of opleiding worden aangeboden, die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert.

Sociale activering

Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten ter voorbereiding op arbeidsinschakeling of gericht op het voorkomen van een sociaal isolement.
Bij deze activiteiten staat niet de re-integratie, maar participatie voorop. Het uiteindelijke doel blijft toch gericht op arbeidsinschakeling.

Gesubsidieerde arbeid

Werkgevers die personen met een uitkering op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz een arbeidsovereenkomst aanbieden gericht op arbeidsinschakeling kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Gesubsidieerde arbeidsplaatsen zijn bedoeld voor personen die (op termijn) een reëel perspectief hebben op reguliere arbeid.

De duur van gesubsidieerde arbeid is maximaal 12 maanden en kan op individuele gronden eenmalig met maximaal 12 maanden verlengd worden.

Doorstroomsubsidie

De gemeenten kunnen, als extra stimuleringsmiddel, aan de werkgever een doorstroomsubsidie verstrekken, wanneer zij een persoon, die werkzaam is in een gesubsidieerde baan, in een reguliere dienstbetrekking van ten minste 12 maanden aanneemt.

Overige voorzieningen

 • Scholing
 • Activeringssubsidie
 • Vrijlating van inkomsten
 • Overige subsidies

Scholing

De gemeenten kunnen een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling. Scholing is bij uitstek een maatwerkinstrument.

Beoordelingscriteria bij een scholingsaanbod zijn:

 • Is de scholing noodzakelijk om arbeid in loondienst te vinden?
 • Is er een baangarantie na afloop van de scholing?
 • Blijkt dat het met succes afsluiten van de scholing een gerede kans biedt op het vinden van arbeid in loondienst?

Activeringssubsidie

De gemeenten kunnen aan personen met een uitkering in het kader van de WWB, de Ioaw of de Ioaz een activeringssubsidie toekennen wanneer deze personen:

 • Algemeen geaccepteerde arbeid, zijnde regulier en gesubsidieerde arbeid, aanvaarden;
 • Deelnemen aan een proefplaats, participatieplaats of sociale activering.

Vrijlating van inkomsten

Personen met een uitkering in het kader van de WWB, Ioaw of Ioaz die arbeid in deeltijd aanvaarden, waarmee gedeeltelijk zelf in de bestaanskosten kan worden voorzien kunnen een vrijlating van inkomsten toegekend krijgen. Een vrijlating van inkomsten wordt eenmalig gedurende maximaal 6 maanden toegekend. Het doel is mensen met een uitkering te stimuleren een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.

Overige subsidies

De gemeente kan een subsidie verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Reiskosten
 • Kosten voor kinderopvang