Financiële informatie

Bent u geïnteresseerd in de financiële informatie van de gemeente Heeze-Leende? Hier vindt u documenten die inzicht geven in onze gemeentelijke financiën.

Jaar Kadernota Begroting 1e berap 2e berap Jaarstukken

2017

Kadernota 2017

Begroting 2017

2016

Kadernota 2016

Begroting 2016

1e berap 2016

2e berap 2016

Addendum 2e berap 2016

2015

Kadernota 2015

Begroting 2015

1e berap 2015

2e berap 2015

Jaarstukken 2015

 • Kadernota

  In de kadernota staat op hoofdlijnen het verwachte financieel perspectief van de gemeente voor de komende jaren: wat krijgen we aan inkomsten binnen, wat moeten we uitgeven en waar komen we tekort zodat we moeten bezuinigen? Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geeft de raad bij de behandeling van de kadernota in juni de kaders aan voor de opstelling van die begroting. Met deze kaders gaat het college aan de slag om de begroting voor te bereiden.

 • Begroting

  De gemeentelijke begroting is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Door vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad aan het college toestemming om gedurende een kalenderjaar het geld uit te geven en de zorg om de inkomsten binnen te halen. Daarbij geeft de raad de randvoorwaarden aan waaraan het college moet voldoen. Denk hierbij aan het beschrijven van het doel wat met de besteding van het geld moet worden bereikt.

  Om hierin overzicht te bewaren is de begroting verdeeld in 7 zogenaamde Programma’s. In Heeze-Leende kennen we de volgende programma’s:

  1. Fundament
  2. Opgroeien
  3. Meedoen
  4. Wonen
  5. Werken
  6. Duurzaamheid
  7. Financiën
 • Bestuursrapportage (berap)

  Gedurende het jaar legt het college tussentijds verantwoording af over de besteding van het geld en over de mate waarin het lukt de inkomsten binnen te halen. Daarbij maakt het college tevens zichtbaar of de geraamde bedragen in de begroting te hoog of juist te laag zijn ingeschat. Kortom, het college vraagt tussentijds extra geld bij of geeft juist geld terug.

  Vanzelfsprekend belicht het college hierbij met name de afwijkingen van het voorgenomen beleid. Met andere woorden, het college legt uit welke verwachtingen niet uitkomen én waarom niet.

  Kortom, een bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Dat wat loopt zoals werd verwacht krijgt geen aandacht. Wat anders loopt wel.

 • Jaarstukken

  Tenslotte legt het college, na afloop van het jaar, eindverantwoording af en wordt de balans opgemaakt. Het is ieder jaar weer spannend of de gemeente op de ramingen in de begroting geld overhoudt of tekort komt. Schommelingen in dit jaarresultaat vangt de gemeente op binnen de algemene reserve.

  De jaarstukken bevatten meer dan alleen een overzicht van het jaarresultaat. Ook heeft de gemeente een balans met activa en passiva. Hier zie je de vermogenspositie van de gemeente. Wat zijn de eigendommen waard, hoeveel geld staat er op de bank, hoeveel schulden heeft de gemeente en hoeveel reservepotjes heeft de gemeente. 

 • Treasurystatuut

  Treasury (Engels voor 'schatkist') staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de onderneming. Lees hier het Treasurystatuut van de gemeente Heeze-Leende.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader