Rekenkamer­­commissie

De gemeente Heeze-Leende heeft op 1 augustus 2015 de nieuwe rekenkamercommissie (RKC) voor de gemeente Heeze-Leende ingesteld, bestaande uit 3 onafhankelijke leden. De RKC leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar (tot 1 augustus 2019).  Daarvoor maakte de gemeente Heeze-Leende deel uit van het samenwerkingsverband Rekenkamercommissie De Groene Rand, een samenwerking tussen de gemeenten Waalre, Best, Son en Breugel, Heeze-Leende en Nuenen.

Werkzaamheden

De RKC wil door gericht onderzoek, quick scans en praktische adviezen op actieve wijze de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente bevorderen. Op basis van de actualiteit streeft de RKC naar het leveren van toepasbare bijdragen aan het leervermogen van het gemeentebestuur. Vanuit haar onafhankelijke positie en een gebalanceerde keuze voor onderzoeksthema’s ondersteunt de RKC de controlerende functie van de gemeenteraad. Daarmee draagt de RKC bij aan het vergroten van de transparantie van het bestuur.

Gelet op deze missie formuleert de RKC de volgende doelen:

  • toetsing van nader te bepalen aspecten van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuurlijke handelen van de gemeente
  • het leveren van een bijdrage aan een doelmatige en rechtmatige uitvoering van het beleid door middel van gerichte adviezen
  • het versterken van de controlefunctie van de gemeenteraad
  • het leveren van een bijdrage aan het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur.

Onderzoeksprogramma

Ieder jaar stelt de RKC een onderzoeksprogramma op. Ter voorbereiding hierop verzamelen de leden van de RKC relevante onderzoeksonderwerpen. Deze inventarisatie vindt hoofdzakelijk plaats bij de leden van de gemeenteraad. Enerzijds zal dat schriftelijk gebeuren anderzijds zal dat door middel van een gesprek met het presidium gebeuren. De verkregen groslijst wordt vervolgens langs de lijst met criteria voor selectie gelegd.

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma wordt rekening gehouden met de onderzoeken van het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet).

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, die door de gemeenteraad van buiten de kring van zijn leden worden benoemd. Dit zijn:

  • Voorzitter: de heer drs. J.J. van den Heuvel
  • Lid: de heer drs. S. de Kort MHA CPC
  • Lid: mevrouw drs. A.Hubens

Onderzoeksrapporten

Jaarlijks legt de rekenkamer in haar onderzoeksprogramma vast welke onderzoeken zij, per afzonderlijke gemeente, oppakt. De onderzoeksrapporten die in het verleden gemaakt zijn voor de Gemeente Heeze-Leende door de Rekenkamercommissie De Groene Rand zijn op te vragen bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende. De rapporten van de huidige rekenkamercommissie zijn hieronder te downloaden. De nieuwere rapporten zijn op te vragen bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende.