Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering ervan. De raad is eindverantwoordelijk voor onder andere het gemeentelijk strategisch beleid; wat gaat de gemeente op grote lijnen doen de komende tijd? Ook heeft de gemeenteraad een belangrijke rol in de gemeentelijke financiën. De raad bepaalt de budgetverdeling en vaststelling van de begroting en stelt de randvoorwaarden voor de uitvoering van beleid. Daarmee geeft de raad aan binnen welke ruimte de gemeente uitgaven kan doen en waaraan de gemeente die uitgaven moet besteden. Daarnaast controleert de gemeenteraad of de vastgestelde taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en gerealiseerd. De raad communiceert met burgers, bedrijven en belangengroepen. Om de gemeente goed te kunnen besturen is het van het grootste belang dat ze dit met integriteit doen. Hiervoor verklaren alle raadsleden zich te houden aan de gedragscode politiek ambtsdragers. Download deze gedragscode onderaan de pagina.

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Deze verdeling is vastgelegd in de Wet Dualisering die op 7 maart 2002 in werking is getreden. De gemeenteraad wordt iedere vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Heeze-Leende bij de gemeenteraadsverkiezingen. Binnen de gemeenteraad vertegenwoordigen de raadsleden de inwoners van de gemeente. Volg de vergaderingen van de raad live:http://webcast.nl/gemeenteheezeleende

Er zijn verschillende verordeningen die met de gemeenteraad te maken hebben. Bekijk alle verordeningen.