Bekendmaking “Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2015 het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 hebben vastgesteld. Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

In het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is onder andere geregeld in welke vorm voorzieningen kunnen worden verstrekt, de hoogte van de eigen bijdrage, de hoogte van tarieven begeleiding en de persoonsgebonden budgetten.
 

Het Besluit maatschappelijk ondersteuning 2016 ligt ter inzage in het gemeentehuis. 

Wijzigingen:

In het besluit 2016 zijn enkele wijzigingen opgenomen ten opzichte van 2015.

Aangepast zijn Artikel 4.1 en Artikel 11.2 de overige artikelen en bedragen blijven ongewijzigd.

Artikel 4.1 is aangepast naar aanleiding van het collegevoorstel waarin is ingestemd met nieuwe tarieven 2016 behorend bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding 18+ (Bizob-2014-DB-BU-003).

Artikel 11.2 is aangepast:

Bij de maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf wordt de eigen bijdrage gemaximeerd tot € 100,00 per bijdrageperiode. De maximale periode bijdrage is het bedrag dat u per periode van vier weken maximaal betaalt. Bij de overige maatwerkvoorzieningen, ter ondersteuning van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen blijft de kostprijs hetzelfde, zoals omschreven in de verordening.

Dat wil zeggen dat cliënten met een maatwerkvoorziening begeleiding een eigen bijdrage betalen tot een maximum van € 100,00 per 4 weken. Dit geldt voor zowel voor begeleiding via aan gecontracteerde aanbieder (zorg in natura) als begeleiding via een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage:

Het Centraal  Administratie Kantoor (CAK) berekenen en innen de eigen bijdrage.

De minimale eigen bijdrage wordt jaarlijks door het CAK vastgesteld. In 2016 (zie tabel) is de minimale eigen bijdrage € 19,40 bij een eenpersoonshuishouden en bij meerpersoonshuishouden €27,80. Indien het inkomen hoger is dan de genoemde inkomensgrenzen in de tabel, gaat ook de eigen bijdrage van de cliënt omhoog.

Huishouden + Leeftijd Minimale eigen bijdrage Inkomensgrens
Eenpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt        
€ 19,40 € 22.486,-
Eenpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt
€ 19,40 € 16.887,-
Meerpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
€ 27,80 € 28.177,-
Meerpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt
€ 27,80 € 23.374,-

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze namens de gemeente. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage op basis van:

  • De samenstelling van het huishouden
  • Leeftijd
  • Het verzamelinkomen en vermogen (belastingdienst)
  • De zorg die de cliënt ontvangt en de kosten van de voorziening voor de gemeente
  • Een eigen bijdrage die de cliënt eventueel al betaalt voor een andere Wmo-voorzieningen

Waar kunt u terecht met vragen?

Vanaf 1 januari 2015 werkt de gemeente Heeze-Leende met een Sociaal Team. In dit team zitten professionals die werkzaam zijn in Heeze-Leende: Wmo-consulenten, een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker, een maatschappelijk werker, een GGZ-medewerker, een MEE-consulent en een consulent Werk en Inkomen.


Het Sociaal Team is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer: 040-2241455 of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl

U kunt hieronder het "Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016” downloaden.