Ringdijk Olasfaterrein Olst blijft in huidige vorm

Een aantal omwonenden van het Olasfaterrein heeft in januari 2021 een bezwaar ingediend tegen de aanleg van de Ringdijk op het voormalige Olasfaterrein. Het college van B en W heeft besloten het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat betreft het niet vermelden van de gewijzigde ligging van de ringdijk.

Aanleiding

Combinatie Olasfa beschikte over een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een ringdijk. Deze is nodig om het bedrijf te beschermen tegen hoog water. De ringdijk was echter niet op de vergunde plek aangelegd. Vervolgens is op 16 december 2020 de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de locatie van de ringkade. Tegen dit besluit is door omwonenden van de Benedendijk een bezwaarschrift ingediend. Vervolgens heeft de Bezwarenadviescommissie algemene zaken op 6 april 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.

Aanpassingen en aanvullingen omgevingsvergunning

 

Op basis van het advies heeft het college van B en W nu de beschrijving van de gewijzigde ligging van de ringdijk in de beslissing op het bezwaar opgenomen. Daarnaast heeft Combinatie Olasfa met een inrichtings- en beheerplan aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurlijke waarden van de gronden.

Een afvaardiging van de omwonenden is in een persoonlijk gesprek geïnformeerd door de gemeente.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen