Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing (besluit) van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet schriftelijk en binnen zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit en leest u hieronder.

Bezwaar indienen

Het maken van bezwaar kan op verschillende manieren.

Bezwaarschrift digitaal indienen

Bezwaarschrift schriftelijk indienen

Het schriftelijk maken van bezwaar kan door het bezwaarschrift te versturen naar: gemeente Hof van Twente, t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 54, 7470 AB te Goor of naar info@hofvantwente.nl  

Inhoud bezwaarschrift

Neem in het bezwaarschrift het volgende op:

  1. Naam, adres en handtekening.
  2. De datum van het bezwaarschrift.
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bij voorkeur graag een kopie van de beslissing toevoegen).
  4. De reden(en) van bezwaar.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente Hof van Twente vindt het belangrijk dat geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg worden opgelost en niet langs de juridische weg. Dit is de Hoffelijke Aanpak. Als dit aan de orde is, dan neemt de gemeente daarover contact met u op. Als de Hoffelijke Aanpak niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, dan wordt het bezwaarschrift behandeld door de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften adviseert aan de gemeente. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad. De commissie bezwaarschriften bestaat uit twee kamers: de kamer ruimtelijke zaken en de kamer burgerzaken. De commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting.

Na het advies neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaar. De gemeente is niet verplicht het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen. De gemeente beslist binnen 18 weken na het einde van de bezwaartermijn.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen?

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen?