Computerstoring en uitkering

Vanaf 1 december 2020 zijn er helaas problemen met de computersystemen van de gemeente. Daardoor kunnen wij veel gegevens niet bekijken en moeten wij op een andere manier werken. We proberen er alles aan te doen om u toch zo goed mogelijk te helpen en we begrijpen dat deze situatie ook voor u heel vervelend is. Er wordt druk gewerkt aan oplossingen. De belangrijkste dingen pakken we nu als eerste op. Maar het gaat nog een tijd duren voordat we alles weer kunnen doen. Algemene informatie over de storing kunt u vinden op onze website onder “Veelgestelde vragen cyberaanval/hack gemeentehuis”. 

Klik op de kopjes hieronder voor meer informatie over het onderwerp. 

Voorlopig geen klantinfo, maar informatie via website

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan vindt u belangrijke informatie vanuit het team Werk en Inkomen op deze pagina en niet meer via een klantinfo zoals wij dat eerder deden.

Waarom?

 • Wij willen u snel informeren over uitkering en (bijzondere) bijstand, (aan)vragen en betalingen
 • Wij krijgen regelmatig nieuwe informatie over onze mogelijkheden en werkwijze
 • Bij vragen kunt u gelijk de laatste informatie en mogelijkheden bekijken.

Verstrekking van informatie

Laatste update: 9 april 2021

Ontving u van ons vóór 1 november 2020 een maandelijkse uitkering voor de kosten van levensonderhoud? Dan hebt u op dinsdag 6 april 2021 een e-mail van ons ontvangen. Daarin vragen wij u om informatie aan ons te verstrekken over de maanden januari 2021 tot en met maart 2021. Dit doet u door de vragen te beantwoorden en de gevraagde bewijsstukken mee te sturen.  

Wilt u de gevraagde gegevens vóór 13 april 2021 aan ons toesturen? 

Als u de ontvangen e-mail beantwoordt komt uw informatie binnen op het juiste e‑mailadres: werkeninkomen@hofvantwente.nl.  

Heeft u vragen over het beantwoorden of opsturen hiervan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via telefoonnummer 0547-858585 of via werkeninkomen@hofvantwente.nl.

Betalen van uitkeringen en (bijzondere) bijstand

Update 1 juni 2021

Betalingsschema uitkeringen en vakantiegeld 2021 

 Wij kunnen de uitkeringen weer betalen via ons computersysteem. In onderstaand schema ziet u wanneer de betaling van de uitkeringen en het vakantiegeld plaatsvinden.

Maand  Betaling 
Mei 2021  4 juni 2021
Vakantiegeld IOAW/IOAZ 4 juni 2021
Vakantiegeld bijstand P-wet 4e week juni 2021 
Juni 2021  6 juli 2021 
Juli 2021  6 augustus 2021 
Augustus 2021  6 september 2021 
September 2021  6 oktober 2021 
Oktober 2021  5 november 2021 
November 2021  6 december 2021 
December 2021  30 december 2021 

Update 10-5-2021

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om ons computersysteem weer te kunnen gebruiken. Na de cyberhack was dit sinds december 2020 niet mogelijk. Daarbij was voor ons het belangrijkste om de betalingen van de uitkeringen en bijzondere bijstand weer via het systeem te kunnen doen. Voor een deel is dat nu gelukt. Maar er zijn ook veel zaken die nog moeten worden geregeld en het computersysteem moet nog verder worden ontwikkeld en ingericht.

Hieronder leest u hoever wij nu zijn en wat wij met betrekking tot betalingen en ontvangsten in ieder geval nog moeten doen.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan?

 • Wij hebben de gegevens van de cliënten die vanaf 1 december 2020 van ons een uitkering of (bijzondere) bijstand (hebben) ontvangen opgenomen in ons nieuwe systeem.
 • Informatie die van belang is voor (de betaling van) de uitkeringen en de (bijzondere) bijstand en de bij ons bekende wijzigingen hebben wij verwerkt.
 • Zoals bij u bekend hebben wij vanaf 1 december 2020 alle uitkeringen en (bijzondere) bijstand betaald als voorschotten. Deze voorschotten hebben wij nu bijna allemaal verwerkt in ons nieuwe systeem.
 • De uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ van januari 2021, februari 2021 en maart 2021 hebben wij zoveel mogelijk definitief verwerkt. Mensen die recht hadden op een nabetaling over deze maanden hebben deze inmiddels ontvangen.
 • De uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ over de maand april 2021 hebben wij definitief uitbetaald en dus niet meer als voorschot.
 • De toegekende bijdragen voor het Participatiefonds hebben wij betaald.

Wat moeten wij nog doen?

 • Verwerken van betalingen bijzondere bijstand voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij zullen wij rekening houden met de vanaf 1 december 2020  (teveel) betaalde bedragen/voorschotten.
 • In kaart brengen welke cliënten teveel (bijzondere) bijstand van ons hebben ontvangen en hiervoor een voorstel maken hoe wij hiermee omgaan. We maken maatwerk afspraken, om te voorkomen dat cliënten financieel in de problemen komen, wanneer zij een bedrag aan ons terug moeten betalen of wij een bedrag gaan verrekenen met een uitkering.
 • Verwerken van de betalingen bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering. Hierbij houden wij rekening met de vanaf 1 december 2020 reeds betaalde bedragen en met de gewijzigde tarieven voor bewindvoering per 1 januari 2021.
 • Verwerken van de betalingen in verband met re-integratie (bijv. reiskosten).
 • Inzicht krijgen in alle bedragen die nog aan ons terug moeten worden betaald (vorderingen debiteuren van voor de cyberhack) en het verwerken van de ontvangen bedragen. 

Vragen

Heeft u vragen over uw uitkering of (bijzondere) bijstand, de betaling ervan of over een nabetaling die u heeft ontvangen? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@hofvantwente.nl of bel met uw contactpersoon via 0547-858585.

Geen inkomstenbriefjes. Wel de gegevens bewaren!

Moest u voor de betaling van uw uitkering altijd een inkomstenbriefje inleveren? Nu hoeft u dat niet te doen. Door de storing met de computer kunnen we helaas geen inkomstenbriefjes verwerken.

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie? Stuur daarover dan zo snel mogelijk een e-mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Bijvoorbeeld als uw uitkering moet stoppen omdat u aan het werk gaat, gaat verhuizen of om een andere reden. 

Als onze systemen weer werken vragen wij u om alsnog informatie en bewijsstukken (bijvoorbeeld loonstrookjes) aan ons te verstrekken. Het kan ook zijn dat we u al eerder vragen om bepaalde informatie aan ons te geven. LET OP: Wij vragen u om alle informatie vanaf november 2020 goed te bewaren. 

Bewindvoeringskosten, betalingen en bankkosten 2020

Laatste update: 15-2-2021

Op 1 december 2020 is de gemeente Hof van Twente slachtoffer geworden van een externe aanval op onze computersystemen. Dit betekent dat wij een groot deel van onze digitale gegevens kwijt zijn en dat wij betalingen niet op een juiste manier kunnen uitvoeren.  

Ook voor het afhandelen van aanvragen en de betaling van bijzondere bijstand heeft dit gevolgen. 

Aanvragen bijzondere bijstand

Vanaf 21 januari 2021 is het voor bewindvoerders weer mogelijk om namens hun cliënten digitaal en zonder gebruikmaking van DigiD aanvragen voor bijzondere bijstand in te dienen.  

Door de computerstoring kunnen wij aanvragen helaas niet afhandelen zoals we dat anders zouden doen. Zo kunnen wij nu niet alle gegevens en informatie bekijken. Het kan dus zijn dat wij u vragen om bepaalde informatie opnieuw aan ons te verstrekken. 

Betalingen vanaf 1 december 2020 

Periodieke bijzondere bijstand voor onder andere bewindvoeringskosten betalen wij maandelijks achteraf. Door de storing met onze computersystemen moeten wij de uitkeringen en de bijzondere bijstand op een andere manier uitbetalen. 

Ontving u vóór 1 december 2020 al bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten voor uw cliënt(en)? Dan kunnen wij nog geen rekening houden met de per 1 januari 2021 gewijzigde tarieven voor bewindvoering. Dit betekent dat wij ook over 2021 (voorlopig) maandelijks nog hetzelfde bedrag aan bijzondere bijstand betalen als vóór 1 december 2020. Zodra onze systemen weer werken en het voor ons weer mogelijk is ontvangt u van ons over de periode vanaf 1 januari 2021 een nabetaling ter hoogte van het verschil tussen het tarief voor bewindvoering in 2021 en 2020. 

Bewindvoering en bankkosten 

Voor het jaar 2020 mogen professionele bewindvoerders voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten de extra bankkosten in rekening brengen. Deze kosten tot een bedrag van € 6,00 per rechthebbende per jaar (dus niet per bankrekening) komen in aanmerking voor bijzondere bijstand.  

Voor deze bankkosten kunt u als bewindvoerder in de aanvragen bijzondere bijstand voor (verlenging van) de bewindvoeringskosten in 2021 aangeven dat u ook een vergoeding wilt voor de extra bankkosten over 2020. 

Vragen of informatie 

Heeft u nog vragen of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Mail ons dan via werkeninkomen@hofvantwente.nl of bel ons via telefoonnummer 0547-858585. 

Wij hopen op uw begrip voor onze situatie.  

Nieuwe bijstandsnormen per 1 januari 2021

Laatste update: 4-1-2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe bijstandsnormen. Het overzicht met de nieuwe normen per 1 januari vindt u hier.

Bijzondere bijstand voor Chronisch zieken en gehandicapten

Laatste update 1-2-2021

U ontvangt teveel voorschotten voor 2021

Zoals wij al eerder hebben gemeld hebt u als chronisch zieke of gehandicapte voor het jaar 2021 recht op een vergoeding van het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van maximaal € 385,00 (10 x € 38,50).
Door de computerstoring gaan alle betalingen anders. Omdat wij de betalingen nu handmatig moeten doen is het voor ons helaas niet mogelijk om de juiste bedragen te betalen en ontvangt u nog het bedrag dat wij ook 2020 aan u hebben betaald.
Voor 2021 kan er echter alleen nog een vergoeding van maximaal € 385,00 (10 x € 38,50) worden gegeven voor het wettelijk verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. Er is geen vergoeding meer mogelijk voor de premie van de aanvullende zorgverzekering.
Wij betalen dus nog het (hogere) bedrag van 2020 terwijl u voor 2021 slechts recht hebt op de (lagere) vergoeding voor het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering. Dit betekent dat u op dit moment teveel aan voorschotten ontvangt.
Als wij weer gebruik kunnen maken van ons computersysteem zullen wij bekijken of u (een deel van) de verstrekte voorschotten aan ons terug moet betalen.
Houd hier dus rekening mee!

Betalingen bijzondere bijstand 2021

Heeft u van ons voor het jaar 2020 bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten ontvangen? Dan hebben wij in de periode van februari 2020 tot en met november 2020 elke maand € 38,50 aan u betaald voor het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering.
In december 2020 hebben wij ook een bedrag van € 38,50 aan u uitbetaald voor het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. Dit was al een vergoeding voor het jaar 2021.
In de periode van januari 2021 tot en met september 2021 zullen wij ook elke maand een bedrag van € 38,50 aan u uitbetalen. Dit betekent dat wij voor 2021 het totale bedrag van de bijzondere bijstand ad € 385,00 in 10 betalingen van € 38,50 aan u overmaken.

Let op: Door de computerstoring gaan alle betalingen nu even anders. Deze bedragen betalen wij aan u uit als een voorschot.

Vergoeding in 2021

U hebt al kunnen lezen dat er in 2021 nieuwe regels zijn voor de bijzondere bijstand. Dit zijn de Beleidsregels bijzondere bijstand Hof van Twente 2021.

Omdat de gemeente moet bezuinigen is er vanaf 2021 voor chronisch zieken en gehandicapten geen bijzondere bijstand meer mogelijk voor de premie van de aanvullende zorgverzekering. Voor het verplicht eigen risico (in 2021 maximaal € 385,00) kunnen wij nog wel bijzondere bijstand geven.

Ambtshalve toekenning voor 2021

Heeft u over het jaar 2020 van ons bijzondere bijstand gehad als chronisch zieke of gehandicapte? Dan krijgt u automatisch (ambtshalve) bericht dat u ook voor het jaar 2021 bijzondere bijstand krijgt voor deze kosten.

Let op: Dit geldt alleen als uw situatie niet is veranderd. Is er wel iets veranderd in uw situatie? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

Aanvragen bijzondere bijstand

Bent u chronisch ziek of gehandicapt en hebt u nog niet eerder bijzondere bijstand gehad voor deze kosten? Dan kunt u hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten indienen via onze website

Beslissingen op aanvragen en betalingen

Door de storing met de computer kunnen we aanvragen niet afhandelen zoals we dat anders zouden doen. Veel gegevens en informatie kunnen wij nu helaas (nog) niet bekijken. Daardoor kan het langer duren voordat u een beslissing ontvangt op uw aanvraag of een betaling krijgt. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Duurt het voor u echt te lang of komt u in de problemen? Stuur ons dan een mail via werkeninkomen@hofvantwente.nl. Dan gaan wij kijken of wij wat voor u kunnen doen.

Nieuwe Beleidsregels bijzondere bijstand

Laatste update: 4-1-2021

Op 15 december 2020 hebben burgemeester en wethouders de nieuwe Beleidsregels bijzondere bijstand Hof van Twente 2021 vastgesteld. Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 en gelden vanaf 1 januari 2021.  Bekijk hier de nieuwe beleidsregels

Opnieuw informatie en aanvragen aanleveren

Door de storing kunnen wij niet alle gegevens meer gebruiken of terugvinden. Bij sommige klanten, moeten we daarom nog een keer om dezelfde informatie vragen. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Duurt het langer dan 6 weken voordat je een antwoord of een bedrag van ons ontvangt op een eerdere aanvraag? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl.   

Aanvraagformulieren

Laatste update: 15-12-2021

De aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag staan vanaf nu op onze website www.hofvantwente.nl onder “Zorg, werk en inkomen”. 

Voor bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag gaat u naar “Laag inkomen? Er kan meer dan u denkt!”. Daarna kiest u voor “Bijzondere bijstand” of voor “Individuele inkomenstoeslag”. Onder “Informatie en aanvragen” vindt u dan de knop voor het aanvragen ervan. 

Het aanvragen van individuele studietoeslag kan door onder Zorg, werk en inkomen” te kiezen voor “Werk en uitkering”, “Individuele studietoeslag” en “Aanvragen”. 

Voor het aanvragen van een uitkering Participatiewet of een uitkering vanuit de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is er niets veranderd. Deze uitkering kunt u aanvragen via www.werk.nl.  

Het aanvragen van een bijdrage Participatiefonds en/of de Fashioncheque kunt doen via onze website. Hierin is ook niets veranderd. 

Kijk voor meer informatie over uitkeringen en bijstand en het aanvragen ervan op onze website www.hofvantwente.nl onder “Zorg, werk en inkomen”. 

Voorlopige beslissingen op aanvragen

Door de storing met onze computer kunnen we aanvragen niet afhandelen zoals we dat anders zouden doen. Veel gegevens en informatie kunnen wij nu helaas niet bekijken. Daardoor kunnen wij niet in alle gevallen een goede beslissing nemen op de aanvragen. Wij nemen daarom eerst een voorlopige beslissing. Krijgt u bijstand? Dan betalen wij deze eerst uit als een voorschot in de vorm van een lening.  

Zodra het weer mogelijk is nemen wij een definitieve beslissing op uw aanvraag. Het bedrag dat wij als voorschot hebben verstrekt verrekenen wij dan met de toegekende bijstand. Krijgt u geen bijstand of kunnen wij het voorschotbedrag niet helemaal verrekenen? Dan moet u het voorschot of een deel ervan aan ons terugbetalen. Houdt u hier dus rekening mee. 

Vragen of informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  Kijk eerst naar de informatie op deze pagina.  

Vindt u hier niet de informatie die u zoekt? Stuur dan een mail naar ons mailadres: werkeninkomen@hofvantwente.nl.
Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer: 0547-858585.