Informatie Participatiewet

Wat u moet weten bij een aanvraag of uitkering Participatiewet (PW) 

Heeft u een uitkering aangevraagd of ontvangt u een uitkering? Dan gaan wij ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en dat u uw uitkering op tijd krijgt. Maar er zijn ook een aantal zaken die wij van u verwachten en die u moet weten. Om welke zaken het gaat leest u hieronder.

Betaling uitkering en aanleveren gegevens

Door de storing met de computersystemen van de gemeente gaat alles helaas anders. Kijk voor informatie over de betaling van de uitkeringen en het aanleveren van gegevens en bewijsstukken op deze pagina.

Let op: Omdat wij nu niet alle gegevens kunnen verwerken kan het zijn dat wij u later alsnog vragen deze bij ons aan te leveren. Daarom vragen wij u alle informatie en bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor uw uitkering goed te bewaren! 

Wat verwachten wij van u?

 • U geeft ons die informatie die wij nodig hebben om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen.
 • U informeert ons over alles wat van belang kan zijn om te kunnen gaan werken.
 • U informeert ons over alles wat van invloed kan zijn op het recht of de duur en hoogte van uw uitkering.
 • U verleent alle medewerking die nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet.
 • U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken.
 • U beantwoordt onze brieven en e-mails en reageert op onze uitnodigingen.
 • U laat een geldig identiteitsbewijs zien als wij hierom vragen.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de Rijksoverheid

Gedragsregels

Wij verwachten correct gedrag van u tegenover medewerkers van de gemeente of andere mensen die zich bezighouden met de uitvoering van de Participatiewet. Als u dit niet doet, dan kunnen wij u de toegang tot het gemeentehuis weigeren of uw uitkering verlagen. Ook kan de gemeente dan aangifte doen bij de politie.

Vakantie/verblijf ergens anders of in het buitenland

Wanneer u ergens anders verblijft dan in uw woonplaats, moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij gaan dan bekijken of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
U hebt geen recht op een uitkering als u:

 • per kalenderjaar langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft óf
 • een aaneengesloten periode van langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.

Uw vakantie of verblijf kunt u doorgeven op het 'Inkomstenbriefje Wijziging' of op het maandelijkse inkomstenbriefje.
Het kan zijn dat de gemeente uw vakantie of verblijf buiten de gemeente gaat controleren.

Daarom moet u de bewijsstukken hiervan bewaren (Bijvoorbeeld vliegtickets of de bevestiging van de reservering). De gemeente kan u hierom vragen.

Wet taaleis, kennis van de Nederlandse taal

Als u een uitkering aanvraagt of ontvangt dan moet u de Nederlands taal voldoende kennen. Dit is belangrijk voor u om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook heeft u meer kans op werk. U moet het Nederlands kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven op het niveau van groep 8 van de basisschool. Dit moet u kunnen aantonen met documenten (rapporten, diploma’s). Heeft u geen rapport of diploma dan moet u een taaltoets doen. Is uw kennis van het Nederlands niet voldoende dan bent u verplicht dit te verbeteren. Daarvoor moet u een opleiding volgen.

Werkt u niet mee aan de taaltoets of doet u uw best niet om uw Nederlands te verbeteren dan krijgt u een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. 

Waarom de Wet taaleis?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet u daar ook iets voor terug. Zoals op zoek gaan naar werk of iets anders om te doen. We vinden het belangrijk dat iedereen iets doet. Dat kan van alles zijn. Zoals vrijwilligerswerk of naar school gaan. U vindt makkelijker (vrijwilligers)werk als uw Nederlands voldoende is.

Waarom moet ik iets doen?

Als u (vrijwilligers)werk, of iets anders doet, ontmoet u andere mensen. Wij hebben gemerkt dat dit belangrijk is. Mensen die (lang) thuis zitten hebben minder kans op werk. En werk (of iets anders doen) levert u veel méér op dan alleen inkomen. U ontmoet mensen en ontdekt nieuwe mogelijkheden.

Andere verplichtingen/regels

 • Wij kunnen u nog andere verplichtingen opleggen, bijvoorbeeld om u aan het werk te krijgen,  kinderalimentatie te regelen of die te maken hebben met de hoogte en de duur of de (door)betaling van uw uitkering.
 • Alle verplichtingen gelden voor u en ook voor uw eventuele partner.
 • Als u of uw partner niet doet wat wij van u vragen kunnen wij de uitkering tijdelijk stopzetten, aanpassen of intrekken. Ook kunnen wij de uitkering verlagen of u een boete laten betalen.
 • Heeft u teveel aan uitkering ontvangen of een uitkering gekregen waar u geen recht op had, dan moet u dat terugbetalen. 

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Menzis. Deze GarantVerzorgd verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandarts en eigen bijdrage voor thuiszorg. Meer informatie over de zorgverzekering van Menzis vindt u hier.

Zorgtoeslag of huurtoeslag

Het kan zijn dat u een vergoeding kunt krijgen voor de premie die u betaalt voor uw zorgverzekering. Dat heet zorgtoeslag. Ook kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen. Klik hier voor meer informatie over toeslagen op de website van de belastingdienst

Als u zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. 

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Soms is er meer mogelijk dan u denkt. Het kan namelijk zijn dat u bijzondere bijstand kunt krijgen (extra geld naast de uitkering) of een bijdrage voor sport, cultuur of recreatie. Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u hier. Ook staat hier informatie over schuldhulpverlening en de voedselbank.

Bent u benieuwd wat er voor u mogelijk is? Beantwoord dan een aantal vragen op de website van bereken uw recht: https://berekenuwrecht.nibud.nl . U kunt dan zien waar u (mogelijk) recht op heeft.

De gemeente Hof van Twente en uw privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en op een veilige manier om met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvullend heeft de gemeente Hof van Twente privacyregels vastgesteld in de volgende documenten:

 • Privacybeleid gemeente Hof van Twente;
 • Privacyreglement gemeente Hof van Twente.

Klik hier voor meer informatie over privacy.

Vragen of meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat dit veel informatie is. Hebt u vragen over uw uitkering, uw verplichtingen, gegevens die u moet aanleveren of regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken? Dan kunt u daarvoor elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met uw contactpersoon via 0547-858585.