Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond / In- & en meespreekrecht in de voorronden

In- & en meespreekrecht in de voorronden

Voor de verschillende vergadervormen, gelden verschillende regels voor het spreekrecht. Op deze pagina leest u meer hierover.

1. Inspreekrecht voorbereidende vergadering en informatiebijeenkomst

  • Voor de behandeling van een agendapunt kunnen burgers gezamenlijk gedurende maximaal 15 minuten het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen;
  • Burgers die wil inspreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren;
  • Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, ongeacht of hij inspreekt op meerdere onderwerpen en/of namens meerdere personen. Als er in totaal meer dan drie insprekers zijn verdeelt de voorrondevoorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers. In bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

2. Inspreekrecht hoorzitting

  • Een hoorzitting is altijd gekoppeld aan een agendapunt waarbij burgers gezamenlijk gedurende maximaal 60 minuten het woord kunnen voeren;
  • Burgers die wil inspreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren;
  • Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ongeacht of hij inspreekt namens meerdere personen. Als er in totaal meer dan 12 insprekers zijn verdeelt de voorrondevoorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers. In bijzondere gevallen kan de voorrrondevoorzitter afwijken van de maximale lengte van de spreektijd;
  • Na de mondelinge toelichting(en) door de inspreker(s) kunnen de raads- en burgerleden gezamenlijk voor ten minste 30 minuten aanvullende vragen stellen.

Kortom: een hoorzitting, zoals alle voorronden, kan maximaal 1 ½ uur duren. Hierbij is maximaal 60 minuten gereserveerd voor het spreekrecht en maximaal 30 minuten gereserveerd voor het stellen van vragen door de raads- en burgerleden.

3. Meespreekrecht Rondetafelgesprek (RTG)

  • Een RTG en daarmee het meespreekrecht is altijd gekoppeld aan een bepaald onderwerp/agendapunt;
  • Burgers die wil meespreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
  • Voor de meespreker gelden dezelfde spelregels in verband met een orderlijk verloop van de vergadering als voor de andere deelnemers aan de vergadering.


Voor alle vormen van in- of meespreken tijdens de voorronden geldt dat het woord niet gevoerd kan worden over:

a. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.

b. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

c. Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

d. Onderwerpen die niet op de agenda staan.

e. De reguliere agendapunten, zoals de opening, vaststelling van de agenda, het in- en meespreekrecht, de ingekomen stukken en mededelingen.

4. De technische uitlegsessie kent geen spreekrecht

In deze bijeenkomsten worden bijvoorbeeld trainingen gegeven, vindt een inloopspreekuur plaats over de begroting of kunnen raads- en burgerleden technische vragen stellen over een bepaald onderwerp. Het is moeilijk om in dit soort technische bijeenkomsten spreekrecht een plek te geven. Ook kan een onderwerp verder in het proces nog in een voorronde aan de orde komen waarbij gebruik kan worden gemaakt van het spreekrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting.

Geen spreekrecht in raadsvergadering

Door al deze verschillende vormen van in- en meespreken, heeft de raadsvergadering geen spreekrecht. Het onderwerp kan op verschillende wijzen zijn besproken in de voorronden. De ‘meesprekers’ schuiven in een rondetafelgesprek aan tafel schuiven om in gesprek te gaan met de leden. Of de inspreker geeft zijn opmerkingen en meningen mee aan de raads- en burgerleden in een hoorzitting. Of de inspreker maakt gebruik van het spreekrecht tijdens een voorbereidende vergadering.

 


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken