Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsinformatie / Schriftelijke vragen / 2013 / S-152 Vraag CDA over leges en daar tegenover staande diensten

S-152 Vraag CDA over leges en daar tegenover staande diensten

Documentsoort:
Schriftelijke vraag
Ontvangstdatum:
donderdag 30 mei 2013
Beleidsveld:
Middelen
Behandelwijze:
Schriftelijk
Antwoord:
Beantwoording vraag S-152 van CDA over leges en daar tegenoverstaande dienstenSchriftelijke vraag1:


Vraagnummer: S-152


Datum indiening: 30 mei 2013


Onderwerp: Leges en daar tegenover staande diensten


Naam indiener: Aad Noordermeer namens CDA-fractie


Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,


Inleiding/Aanleiding

De CDA-fractie verzoekt het onderstaande te beantwoorden "nav vragen/klachten van burgers over genoemd onderwerp.


De vragen zijn de volgende:

-In de raad van 18 december 2012 heeft de raad de belastingvoorstellen 2013 behandeld. Hierbij werd (ihkv de actieve informatieplicht van het College) aangegeven wat beleidsmatig veranderde in 2012 tov 2013. Hebben wij dat correct begrepen?


- Ook werd aangegeven "De vaststelling van de tarieventabel leges is door de raad aan uw college gedelegeerd en zal binnenkort door middel van een afzonderlijk voorstel aan u worden voorgelegd."
Aangezien het een raadsstuk met het opschrift "Aan de raad"  betreft, wordt met ' u ' de raad bedoeld.  Voorzover ik kan nagaan is de tarieventabel echter niet aan de raad voorgelegd. Kunt worden aangegeven waarom dit niet is gebeurd? In dien de tarieventabel wel is voorgelegd aan het College, kan de raad c.q. kan ik het stuk inzien waarmee dit is gebeurd?


- Wij krijgen inmiddels een melding dat bijv. voor de stookvergunning voor particulieren (voor het stoken van snoeiafval van fruitbomen) de leges zijn verhoogd van ca. 52 euro in 2012 naar 140 euro in 2013. Dat geeft aanleiding tot drie vragen:

* wat is de achtergrond van deze verhoging?

* waarom is die bij de bespreking van de belastingvoorstellen niet gemeld/aangekondigd?

* zijn er nog meer van dergelijke verhogingen in de sfeer van leges? Zo ja, kunnen ook daarvoor de twee eerste bullits worden beantwoord.


- Wij hebben begrepen dat het College de extra ophaalmogelijheid voor groenafval in de zomerperiode heeft geschrapt. Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

* Hoeveel inwoners maakten vorige jaar gebruik van de extra ophaalmogelijkheid en hoe vaak deden die inwoners dat?

* op grond waarvan is besloten de extra ophaalmogelijkheid te schrappen? Is de voorziene besparing verwerkt bij de berekening van de tarieven? 

* hoe is dit met de inwoners gecommuniceerd?

* is gemonitord wat het effect is (zo ja, hoe) en/of is het bekend dat er veel klachten over deze wijziging en de wijze waarop dit is gecommuniceerd bij Sita zijn binnengekomen? 

* kunt u aangeven of het gewijzigde beleid leidt tot ongewenst effecten (minder afval scheiden, slechtere dienstverlening aan de burger, meer bezoeken aan de afvalbrengstations)?


- In het raadsvoorstel belastingvoorstellen 2013 en bijbehorend memo is melding gemaakt van een nieuwe aanbesteding huishoudelijke afvalinzameling/containermanagement. Kunt u ons informeren of er in het gehanteerde bestek/programma van eisen nog wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige aanbesteding die de burgers kunnen raken (maw zijn er agv de nieuwe aanbesteding wijzigingen in de dienstverlening doorgevoerd c.q. voorzien voor de gehele gemeente en/of het buitengebied)? Is bij de nieuwe aanbesteding rekening gehouden met het blijvend geschrapt blijven van de extra ophaalmogelijkheid voor groenafval? Over welke periode strekt deze meest recente aanbesteding zich uit?


Met vriendelijke groet,

Aad Noordermeer
1 Middels schriftelijke vragen kan een raadslid het college of de burgemeester om inlichtingen vragen. Deze inlichtingen kunnen zowel geagendeerde als niet geagendeerde punten betreffen. De gebruikelijke termijn om de vragen te beantwoorden is 30 dagen.

Schriftelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter (en griffier) van de raad. Deze zorgt voor verzending naar de portefeuillehouder en verspreiding van het antwoord van de portefeuillehouder.


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken