Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsinformatie / Schriftelijke vragen / 2013 / S-158 Vraag CDA, D66, VVD, GL en GBO over ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

S-158 Vraag CDA, D66, VVD, GL en GBO over ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Documentsoort:
Schriftelijke vraag
Ontvangstdatum:
donderdag 31 oktober 2013
Beleidsveld:
Buitenruimte
Behandelwijze:
Schriftelijk
Antwoord:
Beantwoording vraag S-158 over het ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout




Schriftelijke vraag1:


Vraagnummer: S-158


Datum indiening: 30 oktober 2013


Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Naam indiener: Jackie Versluis (CDA), Hans van der Heijden (D66), Joop Beumer (VVD), Willemien Seinhorst (GL)




Aan college van Burgemeester en Wethouders,





Inleiding/Aanleiding:



De raad van Overbetuwe heeft kennis genomen van het besluit van het college het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “de hoge wei” in Oosterhout in procedure te brengen/ ter inzage te leggen. De raad heeft inmiddels kennis genomen van dit besluit.





Vragen;



1.Kan het college uiteenzetten waarom de raad niet eerder is geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de voortgang/ontwikkelingen “hoge wei”?



2. Waarom heeft het college gekozen om middels een nieuwsbrief o.a. de raad, de dorpsraad, de belangenvereniging en “kwellend water” te verrassen met de informatie dat het college het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan reeds ter inzage heeft gelegd?



3. Is het college van mening dat de bouwplannen “hoge wei” op breed draagvlak van de bevolking kan rekenen?



4. Kan het college aangeven waarom er geen gehoor is gegeven aan de oproep van de (meerderheid van de) raad - tijdens het bespreken van het voorontwerp bestemmingsplan- dat er duidelijke en aanzienlijke aanpassingen gedaan zouden moeten worden om te komen in een ontwerpbestemmingsplan? Dat de raad van mening was dat het voorstel dat voorlag (voorontwerp) nooit door de raad zou worden goedgekeurd/gesteund?



5. Deelt het college onze mening dat er nauwelijks aanpassingen zijn doorgevoerd tov voorontwerp bestemmingsplan?



6. Zijn er alternatieven en mogelijkheden onderzocht en besproken met oa de ontwikkelaar ? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?



 

Een jaar of twee geleden is in de (destijds) Commissie Ruimte aan de orde geweest het onderwerp hoe de raad meer en eerder betrokken kan worden bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Daarmee wordt niet bedoeld dat dit moet gelden voor ieder bestemmingsplan, maar met name voor bestemmingsplannen die ingrijpend zijn en grote gevolgen kunnen hebben en waar een maatschappelijke onrust bij te verwachten is. Doel hiervan is om te voorkomen dat een plan al zover in het traject is dat het moeilijk wordt nog aanpassingen aan te brengen; de raad moet op zinvolle wijze zijn invloed kunnen uitoefenen. Ook voor de belanghebbenden is dit van belang: zij moeten zienswijzen kunnen uitbrengen op een plan dat realistisch is en er niet het gevaar bestaat dat het nog ingrijpend gewijzigd kan worden.

Het bestemmingsplan De Hoge Wei past hier precies in.



7. Waarom heeft het college niet voldaan aan de eerder geuite wens en afspraak met de raad om (vroeg)tijdig betrokken te worden?











Mede namens D66, VVD, GL en GBO verzoek ik het college ons zo spoedig mogelijk antwoord te geven op bovengestelde vragen, waarvoor bij voorbaat dank.



Jackie Versluis

(CDA)


1 Middels schriftelijke vragen kan een raadslid het college of de burgemeester om inlichtingen vragen. Deze inlichtingen kunnen zowel geagendeerde als niet geagendeerde punten betreffen. De gebruikelijke termijn om de vragen te beantwoorden is 30 dagen.

Schriftelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter (en griffier) van de raad. Deze zorgt voor verzending naar de portefeuillehouder en verspreiding van het antwoord van de portefeuillehouder.



Uitgelicht

Snel naar


Zoeken