Adviesraad Sociaal Domein

Vanaf september 2016 heeft de Participatieraad een andere naam gekregen: Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwsbrieven van de Adviesraad Sociaal Domein vindt u onderaan deze pagina.

Taakstelling

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het leidend principe is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven. De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad geeft  het College van B&W en de Raad gevraagd en ongevraagd adviezen waarin zo goed mogelijk verwerkt is wat er onder de burgers leeft.

De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en er zijn contacten met het Sociaal Team (voor Wmo-vragen) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen rondom jeugd en gezin). De Adviesraad onderzoekt momenteel op welke wijze vorm zal worden gegeven aan de adviestaak betreffende de Participatiewet.

Voor inwoners die langdurig zware zorg nodig hebben is er sinds 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de opvolger van de AWBZ. De Wet Langdurige Zorg valt buiten het werkgebied van de de Adviesraad.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit Pieter Groenveld (voorzitter), Guus Braun (secretaris), Tine Casimir (penningmeester) en de coördinatoren Cintha Bax en Lianne Laureijs. De Adviesraad  kent drie werkgroepen die worden geleid door de hiervoor genoemde coördinatoren en waarvan hieronder een overzicht is gegeven.

Werkgroepen Adviesraad Sociaal Domein

werkgroep coördinator
Wet Maatschappelijke ondersteuning Lianne Laureijs
Jeugd en Gezin Cintha Bax
Participatie Pieter Groenveld (a.i.)

Aan deze werkgroepen nemen, naast leden van de Adviesraad zelf, ook verschillende andere inwoners van de gemeente deel waarbij hun deskundigheid een waardevolle ondersteuning vormt. In totaal zijn er op dit moment 19 inwoners betrokken bij de werkzaamheden van de Adviesraad en de werkgroepen. Verschillende leden nemen deel aan de Adviesraad of werkgroepen vanuit een cliëntenorganisatie of maatschappelijke groepering. Zij kunnen van daaruit goed aangeven wat er bij burgers/cliënten leeft en kunnen aan hun eigen achterban informatie geven over hoe de Wmo en Jeugdwet functioneren in onze gemeente.

Activiteiten

Vanaf  haar installatie in oktober 2007 onderhoudt de Adviesraad Sociaal Domein intensief contact met beleidsambtenaren en wethouder(s) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over zaken die onder de Wmo vallen en vanaf 1 januari 2015 ook onder de Jeugdwet. De Adviesraad adviseert o.a. over:

  • opzet en werkwijze van het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • de wijze waarop door onze gemeente het beleid vorm wordt gegeven wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • meer specifieke onderwerpen zoals ondersteuning en zorg in de thuissituatie, huishoudelijke hulp, gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid en vervoer

Dit advies heeft steeds tot doel aan te geven hoe de gemeente haar inwoners, die hulp of ondersteuning nodig hebben, het best kan helpen. Adviezen kunnen door de Adviesraad zelf of door één of meer werkgroepen worden opgesteld maar gaan altijd via de Adviesraad naar het College.

E-mailadressen van de Adviesraad Sociaal Domein

  • Wilt u meer weten over de Adviesraad, haar doelstelling, activiteiten of werkwijze?
  • Heeft u ideeën, informatie of vragen, die u aan de Adviesraad wilt voorleggen?
  • Heeft u signalen die voor de Adviesraad van belang kunnen zijn?
  • Wilt u eventueel deelnemen aan één van de werkgroepen?

U kunt dan contact opnemen met een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein: