Vergunningen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet zorgt voor een bundeling van diverse afzonderlijke vergunningen in één omgevingsvergunning. De bekendste voorbeelden van vergunningen die opgaan in de omgevingsvergunning zijn bouw-, sloop-, monumenten-, milieu-, kap- en inritvergunningen en de vergunning voor brandveilig gebruik. Deze vergunningen kunnen dus voortaan op één formulier worden aangevraagd, via www.omgevingsloket.nl kunt u dat digitaal doen. Er is één behandelend ambtenaar en u ontvangt één beschikking, er is één bezwaar en beroepsprocedure en er is één coördinerend handhavend gezag. Echter, niet alle vergunningen zijn opgegaan in de omgevingsvergunning.

De Wabo bundelt uitsluitend object-/locatiegebonden vergunningen. Zo blijven, bijvoorbeeld in geval van verhuizing, bouw- of milieuvergunningen rusten op het pand. Vergunningen die op persoonlijke titel worden verstrekt vallen niet onder de Wabo. Een voorbeeld hiervan is de exploitatievergunning voor een horecabedrijf. Die wordt aan de leidinggevende van een bedrijf verleend. Vertrekt deze persoon, dan is de vergunning niet meer geldig. Dus ook als de zaak wordt verkocht blijft de vergunning niet op het pand rusten. Andere vergunningen op persoonlijke titel zijn bijvoorbeeld de standplaatsvergunning en de drank- en horecavergunning. Deze vallen dus ook niet onder de Wabo. Naast vergunningen op persoonlijke titel zijn nog diverse andere vergunningen die niet vallen onder de Wabo. Voorbeelden hiervan zijn de watervergunning en de evenementenvergunning. Of u een vergunning nodig heeft en welke vergunning dat dan is kunt u bepalen via deze link: De vergunningscheck particulieren of deze link: De vergunningscheck bedrijven als u namens een bedrijf  aanvraagt.

Vergunningvrij maar nooit regelvrij

Vanaf 1 oktober kan vaker zonder (omgevings)vergunning worden gebouwd, zowel particulier als zakelijk. Echter, bij vergunningvrij bouwen bent u weldegelijk aan regels verbonden. Deze regels omvatten vooral maximale oppervlakten en maximale afmetingen. In ieder geval geldt het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de regels uit het Bouwbesluit altijd voor ieder plan, vergunningvrij of niet. Het Bouwbesluit bevat technische voorschriften voor bouwwerken op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Ondersteunend beleid

Bij een aantal vergunningen wordt ook getoetst aan verschillende beleidsnota's die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De bekendste daarvan is de welstandsnota, daarin is vastgelegd welke eisen er gesteld worden aan het uiterlijk van gebouwen in de gemeente Heeze-Leende. De hieronder staan de nota's die van belang zijn bij de vergunningverlening.