Wmo-beleid

De manier waarop de zorg in Nederland wordt geregeld, is veranderd. Vanaf 1 januari 2015 is onder andere de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden en is de gemeente Heeze-Leende verantwoordelijk voor vrijwel de hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. De gemeente heeft er een aantal taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke bezuiniging.

De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de hervorming langdurige zorg. De Wmo richt zich op mensen die thuis wonen en ondersteuning of begeleiding nodig hebben.

Om dit goed te kunnen organiseren werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen. De gemeenten hebben een nieuw Wmo-beleidsplan en verordening. In deze stukken wordt uitgelegd hoe de gemeente Heeze-Leende de nieuwe Wmo gaat vormgeven. Hieronder leest u welke keuzes zijn gemaakt.

Overgangsjaar en vernieuwing

2015 is hét overgangsjaar. Dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe taken goed te laten lopen. Vanaf 2016 willen we samen met burgers, professionals en vrijwilligers verdere vernieuwing (transformatie) op gang brengen. We willen werken aan een samenleving die ondersteunend is voor mensen die dat nodig hebben.

Wat is nieuw?

Veel zaken die we als gemeente al in gang hebben gezet onder de ‘oude’ Wmo lopen door. Huidige voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer blijven (gewoon) bestaan.

Wat is nieuw? Naast de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf komt er een zwaardere inzet op preventie en signalering. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers, maar tegelijkertijd is er meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en de laagdrempelige inloop voor mensen met psychische problemen. Tot slot is ook hulp bij het huishouden omgevormd.

De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft in 2016 een uitspraak gedaan over ‘Huishoudelijke Hulp’. Volgens deze uitspraak moet de standaard huishoudelijke hulp een voorziening zijn onder de Wmo. In Heeze-Leende is de standaard huishoudelijke hulp (de poetshulp) niet als voorziening opgenomen onder de Wmo. Op basis van de uitspraak passen wij nu ons beleid aan. Naar verwachting wordt het nieuwe beleid in het 2e kwartaal 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Zodra het beleid is vastgesteld zal de gemeente de Wmo cliënten en potentiële nieuwe cliënten informeren over het gewijzigde beleid. Cliënten die nu huishoudelijke hulp als voorziening hebben, blijven dit behouden. Met het nieuwe beleid krijgen mogelijk wat meer mensen huishoudelijk hulp aangeboden als voorziening vanuit de Wmo.

Zelfredzaamheid en participatie

De gemeente wil samen met u een omslag in het denken over zorg en ondersteuning bereiken. Veel mensen zijn goed in staat om hun eigen leven in te richten en mensen in de directe omgeving te ondersteunen. In de keukentafelgesprekken over de invulling van de zorg en ondersteuning wordt dit gestimuleerd. Daarnaast komen er meer algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.